Blog

Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý
Chuyến Đi Dành Công Lý

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, khoảng 100 thành viên cộng đồng, thân chủ và đồng nghiệp của Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào (CSALC) đã đến văn phòng của Thủ Hiến Doug Ford, để trình bày việc cắt giảm pháp trợ gây tổn hại đến các cộng đồng sắc tộc như thế nào. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng – chúng tôi muốn Thủ Hiến không chỉ dừng riêng việc cắt giảm này mà phải hủy bỏ hoàn toàn các cắt giảm pháp trợ.

Cám ơn các đại diện bao gồm hai thân chủ, Trung tâm Pháp luật dành cho cộng đồng da màu (BLAC); Trung tâm Pháp luật Nam Á Ontario (SALCO); Trung tâm Pháp luật về Sức khỏe và An toàn Lao động cho Công nhân (WHSLC) và Trung tâm CICS Canada. Nếu bạn muốn tham gia hỗ trợ các dịch vụ trợ giúp pháp lý cùng chúng tôi, vui lòng liên hệ Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào.

 

Enter your keyword