Blog

Our Clinic is closed on November 13-14, 2019 for staff training. We will re-open on Friday, November 15, 2019. We apologize for any inconvenience this may have caused you.

因全体员工受训,本中心于2019年11月13日、14日暫停服務。我們于周五2019年11月15日,如常服務。特此致歉。

Trung Tâm Hướng Dẫn Luật Pháp đóng cửa ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2019 để nhân viên tham dự chương trình đào tạo thường niên. Chúng tôi sẽ mở cửa lại vào Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019.  Thành thật cáo lỗi.

Enter your keyword