Blog

Theo luật di trú hiện hành, không phải mọi người đều có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. Ngoài ra, không phải mọi quyết định của cơ quan nhập cư Canada đều có thể được kháng cáo. Nói chung, chỉ có cư dân thường trú của Canada có quyền khiếu nại quyết định nhập cư. và chỉ trong những tình huống nhất định, chẳng hạn như hồ sơ bảo lãnh thân nhân bị từ chối bởi Bộ Công Dân và Di Trú Canada (CIC), hoặc bị lệnh trục xuất hay tư cách thường trú bị hủy vì vi phạm điều kiện di trú..

Kháng cáo đến Cục Di Trú (Immigration Division (ID) hoặc Bộ Kháng Cáo Di Trú (Immigration Appeal Division (IAD) đều thuộc Bộ Di Trú và Tị Nạn. Cục Di Trú lập các phiên điều trần để xử trường hợp bị  cấm nhập cảnh hay bị trục xuất khỏi Canada cho những trường hợp vi phạm Luật Bảo Vệ Tị Nạn.

Bộ Kháng Cáo Di Trú xử lý 4 loại vấn đề đó là  Bảo lãnh gia đình, Lệnh trục xuất thường trú dân, tư cách thường trú bị hủy vì vi phạm điều kiện cư trú và các khiếu nại cấm nhập cảnh của Cục Dịch Vụ Biên Phòng Canada.

Tất cả các quyết định của IAD và ID được dựa trên các dữ kiện trong hồ sơ áp dụng theo luật cho từng trường hợp. Quý vị có quyền mang luật sư đại diện cho mình tại phiên điều trần và có quyền được thông dịch và có thể gọi nhân chứng để hỗ trợ trường hợp của mình.

Quý vị phải điền và nộp đơn xin kháng cáo đến IAD trong thời hạn chỉ định.  Mỗi loại vấn đề có thời hạn nộp đơn kháng cáo khác nhau.

Nếu bạn không đồng ý với quyết định của IAD, bạn có thể xin phúc thẩm đến Tòa án Liên bang để xét lại theo thủ tục tư pháp

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về các loại kháng cáo và các điếu kiện kháng cáo. Các thông tin được cung cấp dựa trên các tài liệu trong trang mạng của Bộ Kháng Cáo Di Trú http://www.irb.gc.ca. Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Luật pháp có thể thay đổi, và vấn đề của mỗi người đều khác nhau. Nếu cần tư vấn pháp lý, bạn nên tham khảo ý kiến ​​của cơ quan pháp trợ cộng đồng địa phương hoặc một luật sư di trú.

Theo đề tài

Ai có thể xin khiếu nại?

Tiến trình khiếu nại

Kháng cáo đến Cục Di Trú (Immigration Division (ID)

Kháng cáo đến Cuc Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division (IAD)

Chuẩn bị cho kháng cáo?

Xử lý kháng cáo

Quyền Lợi và Thủ Tục Kháng cáo về Di Trú

Quyển tài liệu này cung cấp thông tin tổng quát về thủ tục và quyền kháng cáo về di trú.  Những thông tin này dùng làm chỉ nam nhưng không thể thay thế cho tư vấn luật pháp.  Nếu quý vị cần tư vấn pháp lý, xin liên lạc với luật sư.

Tài liệu này sẽ bao gồm các thông tin như:

 • Ai có quyền kháng cáo?
 • Những quyết định nào được quyền kháng cáo trong luật Di Trú?
 • Ai quyết định về kháng cáo?
 • Thủ tục kháng cáo ra sao?

Khái niệm tổng quát về quyền lợi và thủ tục xin kháng cáo

Ai có quyền xin kháng cáo?

Thông thường thì chỉ có thường trú nhân Canada mới có quyền kháng cáo quyết định về  di trú.  Nhưng trong một số trường hợp hạn định, “người ngoại quốc” cũng có quyền xin kháng cáo về lệnh trục xuất.

Thường trú nhân là những người được cấp tư cách thường trú vĩnh viễn ớ Canada và sau đó có thể xin nhập tịch Canada (nếu hội đủ điều kiện).

Người ngoại quốc là những người đến từ một quốc gia khác mà không có tư cách thường trú ở Canada hay không phải là công dân Canada.

Tài liệu này chỉ tập trung vào quyền kháng cáo cho thường trú nhân.

Những loại quyết định có thể xin kháng cáo?

Thường trú nhân có thể xin kháng cáo trong các vấn đề như:

 • Nếu xin bảo lãnh cho thân nhân của mình nhập cư đến Canada mà đơn xin bảo lãnh hay đơn xin nhập cư bị Bộ Công Dân Và Di Trú Canada (Citizenship and Immigration Canada – CIC)  bác, quý vị có thể xin kháng cáo
 • Thường trú nhân có quyền khiếu nại về lệnh trục xuất của mình
 • Thường trú nhân bị cho rằng vi phạm nghĩa vụ cư trú (như không ở đủ 720 ngày ở Canada trong thời hạn 5 năm) có quyền kháng cáo quyết định này. 

Ai làm quyết định về đơn xin kháng cáo

Đơn kháng cáo của thường trú nhân sẽ do Cục Di Trú (Immigration Division -ID) và Cục Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeals Division – IAD)  thuộc Bộ Di Trú và Tị Nạn (Immigration Refugee Board – IRB) đảm trách.

Cả hai Cục (IAD và ID) đều là nơi tòa xử lý kiện tụng và có thủ tục hành chính tương tự như tòa án, nhưng sẽ ít nghi thức hơn.

Người thẩm phán cho phiên xử được gọi là thành viên.  Thành viên IAD và ID được chính phủ Canada bổ nhiệm, họ phải làm quyết định một cách công bình, không thiên vị.

Thông tin tổng quát về những gì xảy ra trong buổi điều trần về kháng cáo

Khi phải ra buổi điều trần trước thành viên IAD hoặc ID, quý vị nên biết một số thông tin cần thiết sau đây:

 1. Trong trường hợp là thường trú nhân, buổi điều trần trước IAD và ID là một phiên xử công khai,  tức là bất kỳ ai, dù không có liên hệ trong vấn đề này đều có thể đến nghe phiên xữ.  nhưng việc này không xảy ra thường.
 2. Buổi điều trần thường xử trong sự có mặt của đương sự.  Nhưng có khi buổi điều trần được tiến hành một phần hay hoàn toàn bằng phương thức hội nghị trực tiếp truyền hình hay thông qua điện thoại. Nhưng dù xúc tiến bằng phương thức nào thì cũng phải công bằng
 3. Buổi điều trần sẽ được xử bằng tiếng Anh hoặc Pháp.  Nều quý vị không thạo một trong hai ngôn ngữ chính thức này, quý vị có thể yêu cầu cục khiếu nại cung cấp thông dịch cho ngôn ngữ của mình.
 4. Mổi cục có qui chế riêng về thủ tục hành chính.  Những qui chế này bao gồm các qui định về thời hạn, chứng cớ, giấy tờ và trách nhiệm của luật sư và những đương sự liên quan phải có mặt trong buổi đỉều trần.
 5. Mọi quyết định đều phải dựa vào chứng cớ đưa ra và theo qui luật áp dụng cho hồ sơ của quý vị
 6. Thành viên phải cung cấp lý lẽ dẫn đến quyết định của họ.  Thông thường,  họ không làm quyết định ngay sau khi cuộc xử kết thúc mà văn bản của quyết định sẽ được gửi cho đương sự vài tháng sau đó.
 7. Trong buổi điều trần, quý vị có quyền tự mướn luật sư đại diện cho mình.  Trong luật hiện hành, chỉ có luật sư, cố vấn luật di trú và thành viên công chứng pháp lý có giấy phép hành nghề mới được phép nhận tiền thù lao để đại diện pháp lý trong lãnh vực di trú hay kháng cáo về di trú.
 8. Quý vị có quyền kháng cáo và đưa ra chứng cớ tranh cải cho mình
 9. Quý vị có quyền được cung cấp thông dịch
 10. Quý vị có quyền mang nhân chứng để hổ trợ cho mình

Kháng cáo trước Cục Di Trú

Cục Di Trú (Immigration Division – ID) xử các hồ sơ bị xem là vi phạm Luật Bảo Vệ Di Trú và Tị Nạn.   Thông thường Cơ Quan Kiểm Soát Biên Gìới Canada (Canada Border Services Agency – CBSA) cho rằng một người nào đó thuộc diện “cấm nhập cảnh” vào Canada vì họ đã vi phạm luật, nên họ bị từ chối nhập cảnh vào Canada.  Nếu như họ đang ở trong Canada, thì họ nên bị trục xuất.

Cục Di Trú cũng xử các đơn xin tại ngoại cho những người bị Cơ Quan Kiểm Soát Biên Giới câu lưu vì lý do di trú.  Nếu bị câu lưu, quý vị có quyền xin tại ngoại hầu tra.  Quý vị nên tìm tư vấn luật pháp hoặc đại diện pháp lý để giúp đở.

Trường hợp nào thì thường trú nhân có thể bị cho vào diện cấm nhập cảnh?

Cơ Quan Kiểm Soát Biên Gìới Canada (CBSA) có thể đưa vấn đề đến Cục Di Trú (ID) để quyết định xem một thường trú nhân thuộc diện cấm nhập cảnh nếu họ:

 • vi phạm điều khoản qui định trong luật Di Trú
 • gây đe dọa cho an ninh
 • vi phạm nhân quyền hoặc quyền lợi quốc tế
 • đã phạm tội hình sự hay tham gia các hoạt động phi pháp có tổ chức
 • có hành vi khai gian

Khai gian có nghĩa là gian dối về tài liệu hoặc thông tin, cố tình sơ sót hay che giấu sự thật trong đơn xin nhập cư của mình.  Những lời khai này có liên quan đến đơn xin nhập cư.  Ví dụ như, lúc xin nhập cư, quý vị không có khai báo đứa con phụ thuộc của mình trong đơn xin nhập cư của mình, nhưng sau đó lại nộp đơn xin bảo lãnh đứa con này đến Canada. Trong trường hợp này, sở di trú kiểm chứng xem quý vị có khai đứa con trong hồ sơ xin nhập cư của mình không.  Nếu không, sở di trú sẽ điều tra và buộc tội khai gian.  Khai gian cũng áp dụng trong trường hợp bảo lãnh vợ chồng nhập cư Canada, nhưng hôn nhân đổ vở trước khi nhập cư mà không khai báo sự thay đồi về tình trạng hôn phối.

Buổi điều trần nhập cảnh ra sao?

Khi Cơ Quan Kiểm Soát Biên Gìới Canada (CBSA) yêu cầu đưa vấn đề ra điều trần, họ sẽ lập biên bản đưa ra lý do tại sao quý vị không được nhập cảnh hay được ở lại trong Canada, những điều khoản nào trong luật Di Trú đã vi phạm.  Biên bản này sẽ đưa cho đương sự và Bộ Di Trú và Tị Nạn (IRB).  Sau đó, Cục Di Trú (ID) sẽ xúc tiến buổi điều trần.

Trước ngày điều trần, quý vị sẽ nhận được phần tài liệu từ CBSA về dữ kiện trong hồ sơ của mình.  Trong buổi điều trần, người đại diện cho CBSA, được gọi là Luật Sư của Bộ (Minister’s Counsel) sẽ tường trình cho thành viên ID biết lý do tại sao đương sự bị từ chối nhập cảnh hoặc không được ở lại Canada.  Sau đó đương sự có quyền hồi đáp và đưa ra chứng cớ và nhân chứng để ủng hộ cho lập trường của mình.

Sau khi cân nhấc những chứng cớ đưa ra, thành viên ID sẽ làm quyết định.  Nếu thành viên ID quyết định cấp lệnh trục xuất, quý vị có quyền kháng cáo đến Cục Khiếu Nại Di Trú (IAD).  Nhưng nếu họ quyết định không trục xuất, thì CBSA cũng có quyền khiếu nại quyết định này đến IAD.

Kháng cáo đến Cục Khiếu Nại Di Trú (Immigration Appeal Division– IAD

Những loại kháng cáo đến Cục Khiếu Nại Di Trú (IAD)

IAD sẽ xử lý 4 loại kháng cáo:

 • về bảo lãnh đoàn tụ gia đình
 • về lệnh trục xuất thường trú nhân
 • về thường trú nhân không làm tròn nghĩa vụ cư trú đòi hỏi
 • của CBSA về các quyết định của ID

1.     Kháng cáo về bảo lãnh

Nếu quý vị là công dân Canada hoặc thường trú nhân mà có đơn xin bảo lãnh thân nhân nhập cư Canada bị bác, quý vị có thể kháng cáo đến IAD.  Những lý do bị bác thường là:

 • đơn bảo lãnh vợ chồng nhập cư bị bác vì sở di trú cho rằng bên kia kết hôn với quý vị chỉ nhầm mục đích để xin nhập cư Canada hoặc nghi ngờ cuộc hôn nhân là không chân thật.
 • đơn xin bảo lãnh cha mẹ bị bác vì quý vị không đạt tiêu chuẩn thu nhập tối thiểu để xin bảo lãnh.
 • đơn xin bảo lãnh vợ chồng hay cha mẹ bị bác vì sở di trú cho rằng thân nhân của quý vị sẽ không có khả năng tự lập và sẽ phải dựa vào trợ cấp xã hội nuôi một khi họ nhập cư đến Canada.
 • điều kiện sức khỏe của thân nhân bị xem là gánh nặng cho xã hội.

Trong trường hợp sau đây, quý vị sẽ không có quyền kháng cáo nếu thân nhân của mình bị từ chối không được nhập cư vì:

 • có tiền án hình sự nghiêm trọng ở Canada và có án tù 6 tháng trở lên
 • có tiền án phạm tội hình sự ở nước ngoài vá chiếu theo Luật Hình Sự Canada sẻ có bản án tối đa 10 năm
 • tham gia vào các hoạt động băng đảng phạm tội có tổ chức
 • lý do an ninh
 • vi phạm nhân quyền hoặc quyền quốc tế, hoặc
 • gian dối (ngoại trừ trường hợp bảo lãnh vợ chồng, bạn đời sống chung và con cái của mình)

Trong trường hợp có quyền kháng cáo, quý vị có thời hạn 30 ngày từ ngày nhận được quyết định bác đơn để xin kháng cáo đến IAD.

Thủ tục xin kháng cáo bắt đầu bằng cách điền đơn xin kháng cáo nộp cho IAD.  Mẫu đơn kháng cáo này do sở di trú gửi kèm theo thư quyết định cho quí vị.  Đơn này cũng có thể tải xuống từ trang mạng của IAD:  http://www.irb.gc.ca.  Quí vị in ra điền xong thì gửi hay mang đến IAD để nộp.

Đôi khi quyền xin kháng cáo đến IAD không rõ rệt.  Ví dụ trong trường hợp bảo lãnh con cái, nhưng đương sự không có kê khai đứa con trong đơn xin nhập cư của mình.  Do đó, đứa con này được xem như “bị loại ra” trong diện đoàn tụ gia đình theo định nghĩa trong luật, và sẽ ảnh hưởng đến quyền được khiếu nại của người bảo lãnh. Tốt nhất là là quý vị nên tìm tư vấn pháp lý nếu trong trường hợp này

2.       Kháng Cáo Lệnh Trục Xuất

Thường trú nhân bị Cục Di Trú (ID) ra lệnh trục xuất có quyền kháng cáo đến Cục Khiếu Nại Di Trú (IAD).  Nhưng quý vị sẽ mất quyền kháng cáo nếu bị trục xuất vì những lý do sau đây:

 • có tiền án ở Canada và có án tù 6 tháng trở lên
 • có tiền án phạm tội hình sự ở nước ngoài và chiếu theo Luật Hình Sự Canada sẻ có bản án tối đa 10 năm
 • tham gia vào các hoạt động băng đảng phạm tội có tổ chức
 • lý do an ninh
 • vi phạm nhân quyền hoặc quyền quốc tế

Thời hạn xin kháng cáo là 30 ngày từ ngày quyết định cấp.  sau đó sẽ có một buổi điều trần trước thành viên IAD để xét xem lệnh trục xuất có hiệu lực hay không.  Nếu kháng cáo thắng kiện, thì lệnh trục xuất sẽ bị hủy bỏ và quý vị được chấp thuận ở lại Canada.  Nếu thua kiện, lệnh trục xuất sẽ được chấp hành và quý vị sẽ phải rời Canada.

Thay vì quyết định chấp thuận hay bác đơn khiếu nại, có khi IAD chỉ quyết định “đình hoản” lệnh trục xuất một khoản thời gian. Như vậy có nghĩa là lệnh trục xuất sẽ bị đông lạnh tạm thời.  IAD sẽ tái xét đơn kháng cáo của quý vị vào cuối kỳ đình hoản (ví dụ như hai ba năm sau).  Khi quyết định đình hoản, thì IAD sẽ đưa ra một số điều kiện, ví dụ như đòi hỏi đương sự phải trình diện thường trực với Cơ Quan Kiểm Soát Biên Giới  Canada (CBSA) và thông báo cho họ biết mổi khi thay đổi địa chỉ trong thời hạn này.  IAD có quyền thay đổi mọi điều kiện và hủy đình hoản lệnh trục xuất bất cứ lúc nào, nếu IAD quyết định hủy đình hoản thì họ sẽ phải làm quyết định chấp thuận hay bác đơn kháng cáo.

3.       Kháng cáo về nghĩa vụ cư trú

Luật Bảo Vệ Di Trú và Tị Nạn (IRPA) đòi hỏi thường trú nhân phải cư trú ở Canada 730 ngày trong thời hạn 5 năm.  Nếu quý vị sống ở nước ngoài và sứ quán Canada cho rằng quý vị không làm tròn nghĩa vụ cư trú, quý vị có thể mất tư cách thường trú.  Quý vị có quyền kháng cáo quyết định này đến IAD.  Quý vị có 60 ngày từ ngày nhận được quyết định để xin kháng cáo.

Trong một số trường hợp, quý vị có thể được cấp visa tạm nhập cảnh vào Canada để dự buổi điều trần.  Nếu quý vị không có mặt ở Canada, buổi điều trần sẽ xúc tiến bằng điện thoại.

Nếu thắng kiện, quý vị sẽ được giữ tư cách thường trú.  Nếu đơn khiếu nại bị bác, quý vị sẽ mất tư cách thường trú.  Lúc đó nếu quý vị đang ở trong Canada, thì IAD sẽ ra lệnh trục xuất.

4.       Khiếu Nại của Bộ Di Trú

Đại diện cho chính phủ Canada có quyền khiếu nại quyết định cấm nhập cảnh của ID và IAD.

Những thông tin tổng quát cho việc kháng cáo đến IAD

Thông thường, nếu xin khiếu nại đến Cục Khiếu Nại Di Trú (IAD), quý vị nên biết rằng:

1.       Lý do kháng cáo

IAD sẽ chấp nhận và xét lại những quyết định nếu có:

 • sai lầm trong luật hoặc chi tiết trong hồ sơ
 • vi phạm nguyên tắc chinh yếu của sự công bằng qui luật tự nhiên

Trong một số trường hợp, IAD có thể chấp thuận kháng cáo trên cơ bản yếu tố đặc biệt về nhân đạo và trắc ẩn cho quyền lợi trẻ em.  Trong vấn đề khiếu nại về bảo lãnh.  IAD chỉ cân nhất yếu tố này nếu đương sự đạt tiêu chuẩn làm “người bảo lãnh” và người thân nhân được bảo lãnh đúng tiêu chuẩn với định nghĩa là thân nhân của diện “đoàn tụ gia đình” trong Luật Bảo Vệ Di Trú và Tị Nạn (IRPA).

2.       Những gì xảy ra sau khi nộp đơn kháng cáo?

Để bắt đầu cuộc kháng cáo, quý vị phải điền và nộp đơn xin kháng cáo (Notice of Appeal).  Đơn này được gửi kèm theo quyết định cho quý vị.

Sau khi nộp đơn xin kháng cáo, quý vị sẽ nhận được thư thông báo từ IAD chứng nhận rằng họ đã nhận được đơn xin kháng cáo.

Nếu hồ sơ xin kháng cáo là vấn đề bảo lãnh vợ chồng, sau một khoảng thời gian từ khi nhận được đơn xin kháng cáo, luật sư của bộ (Minister’s Counsel) sẽ gửi cho quý vị tập tài liệu về hồ sơ xin kháng cáo.

Sau đó, quý vị sẽ nhận được thư mời của IAD hẹn ngày giờ đến trình diện để đặt ngày xử.  Quý vị phải có mặt trong ngày hẹn.  nếu quý vị đã sẳn sàng cho việc kháng cáo, IAD sẽ hẹn ngày xử lúc đó.

Có một số trường hợp khiếu nại bảo lãnh sẽ được giải quyết bằng phương thức hòa giải (alternative dispute Resolution – ARD).  Nếu hồ sơ của quý vị được chọn và có sự đồng ý của quý vị để hòa giải, thì luật sư của bộ và quý vị sẽ ngồi xuống xét lại hồ sơ và bàn bạc thỏa thuận,  luật sư có quyền hạch hỏi thêm chi tiết.  Nếu vấn đề được hòa giải và không cần xét xử thì hồ sơ bảo lãnh sẽ được tiếp tục xúc tiến và hoàn tất.  Nếu không, hồ sơ quý vị sẽ được tiếp tục ra xữ với một thành viên IAD khác.

Sau khi có ngày xử, quý vị nên chuẩn bị sẳn sàng cho phiên xữ ngày đó.  Nếu quý vị chưa sẳn sàng hoặc luật sư bận không đi được ngày đó, quý vị hay luật sư của mình có thể gửi thư đến IAD giải thích và xin đổi ngày.  IAD sẽ quyết định có cho đổi ngày hay không tùy vào lý do xin có hợp lý hay không.

Trước ngày xử, quý vị sẽ nhận được một tập hồ sơ từ luật sư của bộ.  Tập tài liệu này bao gồm tất cả tài liệu liên quan đến hồ sơ khiếu nại của quý vị.  Khi nhận được tập tài liệu, quý vị nên mang đến cho luật sư của mình.

3.  Chuẩn bị cho kháng cáo

Việc đầu tiên là tìm luật sư nếu bạn chưa có.

Trách nhiệm của quý vị là phải chứng minh quyết định là không hợp pháp.  Trong một số trường hợp, quý vị có thể xin kháng cáo trên cơ bản lý do nhân đạo và trắc ẩn.  Nên bàn với luật sư của quý vị về lập trường xin kháng cáo cho trường hợp của mình.

Quý vị sẽ có một khoảng thời gian chờ đợi mới có ngày điều trần của IAD.  Trong thời gian này, quý vị nên bắt đầu thu thập chứng cớ liên quan đến hồ sơ của mình.  Tùy vào vấn đề, các chứng cớ có thể là thư từ, hình ảnh, các tài liệu có thể chứng minh quan hệ giửa quý vị và thân nhân, tài liệu của con cái và tài liệu về cá nhân (như thu nhập và việc làm).

Những tài liệu nào quý vị sẽ dùng trong buổi điều trần, quý vị phải chuẩn bị 2 phần bản sao, gửi một phần cho IAD và một phần cho luật sư của bộ.  Quý vị có thể tìm được địa chỉ của họ trong tập tài liệu khiếu nại mà IAD gửi cho quý vị.  Quý vị phải chắc rằng họ phải nhận được phần tài liệu của quý vị 20 ngày trước buổi điều trần.  Nếu quí vị gửi trể, thành viên IAD có thể cấm quý vị dùng những tài liệu này trong phiên xử.

Nếu tài liệu của quý vị không phải là tiếng Anh hay Pháp, thì phải dịch và gửi kèm bản dịch cho IAD và luật sư của bộ. Người dịch thuật phải làm giấy tuyên thệ chứng nhận sự chính xác của bản dịch.

Dù quý vị đã cung cấp phần tài liệu trước phiên xử cho 2 bên, nhưng vẩn phải mang theo bản chính của tài liệu khi ra phiên xử.

Nếu quý vị mang nhân chứng ra phiên xử, quý vị phải báo cho IAD và luật sư của bộ biết trước 20 ngày trước buổi điều trần.  Quý vị phải cung cấp tên họ của nhân chứng, họ là ai và tại sao họ có liên quan đến vấn đề này.  Quý vị có quyền mang hơn một nhân chứng và phải điền mẩu đơn dành cho nhân chứng .  Nếu nhân chứng không ở trong Canada, họ có thể thông qua điện thoại để cho cung.  Quý vị phải thông báo cho IAD điều này để họ sắp xếp cuộc đối thoại bằng điện thoại trong phiên xử.

Nếu quý vị hoặc nhân chứng cần thông dịch, quý vị phải báo cho IAD biết trước 15 ngày trước buổi điều trần.  Việc dể nhất là quý vị nên thông báo tất cả những điều này cùng lúc trong phần tài liệu cung cấp cho 2 bên và bao gồm danh sách nhân chứng nếu có.

4.    Buổi điều trần sẽ ra sao?

Vì quý vị là người yêu cầu kháng cáo, quý vị sẽ là người trình bày vấn đề trước tiên.  Nếu quý vị có đại diện pháp lý, người đó sẽ giúp quý vị cho cung bằng cách hỏi câu hỏi và quý vị trả lời câu hỏi.  Nếu không có đại diện pháp lý, quý vị sẽ phải nói cho IAD biết các trọng điểm trong hồ sơ mình.

Thành viên IAD sẽ hỏi câu hỏi trong lúc quý vị tường trình hay sau khi quý vị cho cung xong.

Sau phần tường trình của quý vị, luật sư của bộ có quyền hạch hỏi những gì quý vị đã cung cấp.  Luật sư của bộ có trách nhiệm chứng minh quyết định của họ là đúng.   Họ sẽ cố gắng thông qua hỏi cung quý vị để chứng minh, cho ví dụ, rằng những gì quý vị nói không đúng sự thật hoặc không có liên quan gì đến vấn đề tranh cải trong hồ sơ.

Sau khi quý vị tường trình xong, quý vị có thể hỏi cung nhân chứng nếu có, quá trình cho cung sẽ tương tự như cách cho cung của quý vị.

Nếu luật sư của bộ quyết định gọi nhân chứng (việc này không thường xảy ra), sau khi luật sư của bộ hỏi xong nhân chứng, thì sẽ tới phiên quý vị có quyền hỏi cung và hạch cung nhân chứng.

Sau khi phần cho cung của nhân chứng kết thúc,  quý vị hoặc luật sư của mình sẽ phải giải thích lý do tại sao quý vị nên được thắng kiện.  Rồi tới phiên luật sư của bộ tường trình luận điểm của họ.  Cuối cùng, quý vị có quyền chất đối lại những gì luật sư của bộ nói.

Thường thì thời gian sắp xếp cho một buổi điều trần là nữa ngày, nhưng nếu không đủ thời giờ cho sự tường trình, thành viên IAD có thể hẹn ngày trở lại tiếp tục phiên xử cho đến khi tất cả chứng cớ và tài liệu được đệ trình xong.

Thành viên IAD đôi lúc làm quyết định bằng miệng ngay sau khi phiên xử kết thúc.  Nhưng đa số là sẽ gửi cho quý vị văn bản của quyết định và lý do sau đó.

Nên nhớ rằng, cái gì cũng có thể xảy ra trong phiên xử và làm cho vấn đề phức tạp hơn, ví dụ như có trục trặc về thông dịch.  Nếu quý vị cảm thấy có vấn đề trong phiên xử, quý vị phải nêu ra, nếu không, sau này quý vị sẽ không được dùng vấn đề đó để kháng cáo quyết định của IAD.

5.       Xin phúc hạch tư pháp về quyết định của IAD 

Nếu quý vị không hài lòng với quyết định của IAD,  quý vị có thể xin kháng cáo đến Tòa Liên Bang xin phúc hạch, nhưng trước hết quý vị phải xin được sự chấp thuận kháng cáo của tòa, trong đa số trường hợp, tòa thường từ chối.  Do đó, việc quan trọng là quý vị phải làm thật  tốt trong phiên điều trần về kháng cáo, càng nhiều chứng cớ càng tốt cho lập trường của mình.

Nhưng mặt khác, nếu quý vị thắng kiện IAD, luật sư của bộ cũng có quyền kháng cáo đến tòa liên bang.  Tình trạng này rất phức tạp, quý vị nên tìm tư vấn pháp lý trong trường hợp này.

Thông thường, những người bị bác hồ sơ di trú hay nói là họ sẽ “khiếu nại” quyết định này đến Tòa Liên Bang.  Nhưng thật sự, Tòa Liên Bang không xét xử “khiếu nại” về quyết định di trú.  Xin “phúc hạch” khác với xin khiếu nại.  Khi một người có quyền khiếu nại, tức là họ sẽ được phiên xữ cho phép họ cung cấp thông tin và tường trình vấn đề – và cũng có thể mang chứng cớ mới – để tranh cải cho lập trường của minh.  Nhưng khi xin phúc hạch,  thì tòa chỉ tập trung xét về các nhân tố trong hồ sơ dựa vào các tài liệu đã cung cấp cho Bộ Di Trú,  đương sự phải chứng minh sự sai trái về luật pháp trong quyết định.  Tòa sẽ bác đơn dù rằng có khi thẩm phán không đồng ý với quyết định ban đầu.

Làm sao tìm giúp đỡ?

Quý vị nên tìm luật sư.  Nếu không biết tìm ai, quý vị có thể tham khảo trong trang vàng của sổ điện thoại dưới mục “Lawyers” hoặc liên lạc với Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư của Hội Công Chứng Luật Sư tại số điện thoại 416-947-3330 hay số viễn liên miễn phí 1-800-268-8326 để xin giới thiệu luật sư trong lĩnh vực di trú.

Nếu không có khả năng mướn luật sư, quý vị có thể xin pháp trợ.  Liên lạc với cơ quan pháp trợ ở Ontario ở trang trắng của sổ điện thoại dưới mục “legal aid” hoặc cơ pháp pháp trợ cộng đồng trong khu vực dưới mục “legal clinic” hoặc vào trang mạng: http://www.legalaid.on.ca/.

Những Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ Cho
Cộng Đồng Việt Nam

Hội Người Việt Toronto

 • Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, điện thoại: 416536-3611
 • Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario

Điện thoại:416-539-0152

SEAS Centre

606 Gerrard Street East, Toronto, Ontario M4A 1Y3

Điện thoại: 416-466-8842

Woodgreen Community Centre 

815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2

Điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mỗi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề liên quan đến luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đỡ.

Enter your keyword