Trợ cấp xã hội

Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội loại thường (Ontario Works (OW) cung cấp hai loại trợ giúp: hỗ trợ tài chính tạm thời và hỗ trợ tìm việc làm cho cư dân Ontario.  Điều kiện được trợ cấp là mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  Mức […]

ĐỌC THÊM

Enter your keyword