Uncategorized @vi

Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người
Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người
Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người
Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người
Ngưng Cắt Giảm: Tiếp Cận Công Lý Cho Mọi Người

Ngừngcắtgiảm-TiếpcậncônglýchomọingườiVào ngày 11 tháng 4 năm 2019, chính quyền tỉnh đã cắt giảm 133 triệu đô tài trợ cho chương trinh pháp trợ Ontario-Legal Aid Ontario (LAO), con số này là giảm trên 30% kinh phí dành cho dịch vụ pháp trợ của tỉnh bang. Chính phủ hoạch định sẽ giảm thêm 10% cho năm […]

ĐỌC THÊM

Ngày 30 tháng 7 năm 2019, khoảng 100 thành viên cộng đồng, thân chủ và đồng nghiệp của Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào (CSALC) đã đến văn phòng của Thủ Hiến Doug Ford, để trình bày việc cắt giảm trợ giúp pháp lý gây tổn hại đến các cộng đồng sắc tộc như […]

ĐỌC THÊM

Ly Dị và Luật Gia Đình ở Ontario Phần Giới Thiệu: Quyển tài liệu này cung cấp các chi tiết tổng quát về ly thân, ly dị và luật gia đình ở Ontario, nhưng không toàn diện. Vấn đề gia đình thường rất phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến của luật sư về […]

ĐỌC THÊM

安省残障援助福利(ODSP)为患有严重健康问题或残疾的人士在他们有经济需求时提供经济援助,以便帮助他们支付日常费用,例如食物与居住。 以下的资料册将会给你更多的信息有关安省残障援助福利(ODSP)的符合资格以及申请程序。这份资料册只是包含了一些普遍的法律信息。法律会改动,以及每个人的情况不一样。如果你有任何问题是关于你个人情况的,请与你的本地社区法律援助中心,社区中心,或律师咨询。 按主题列表 Eligibility The Disability Determination Package Meeting the Disability Test ODSP Benefits How to Apply for ODSP Participation Agreements Appealing an ODSP decision Where to get help   甚麽是安省残障援助福利(ODSP)?   安省残障援助福利(ODSP)为患有严重健康问题或残障、且需要经济援助的人士提供经济援助,以帮助他们支付生活开支,例如食物和住房。   我是否符合申请ODSP的条件? 申请者必须符合以下条件,方可申请ODSP: •年满18岁 •居住在安省 •符合经济标准 •患有严重的生理或精神残障,该残障状况: ◦预期会持续一年或以上;以及 ◦使您在自我护理、参与社区生活或工作方面有困难 •ODSP也将审查您的移民身份 ◦一般来说来说,游客身份的人士不符合申请ODSP的资格 ◦如果您居住在安省,且不是加拿大永久居民或加拿大公民,但想要申请ODSP,请联繫区内法律援助服务中心瞭解详情。   下文将进一步解释申请者的“经济资格”和需符合的“残障标准”。   经济资格 在决定申请者是否满足经济资格时,ODSP会首先审查您家庭的整体经济及财政状况。您的家庭收入和资产价值必须低于某一数值,方可有资格申请。该数值多少是取决于您户中的人口数量。 以下是一些ODSP会审查的收入来源: •工资收入 •租金收入 •私营的疾病或残障补助福利 •老年金 […]

ĐỌC THÊM

Chương Trình Trợ Cấp Tiền Bệnh (ODSP) Chương Trình Trợ Cấp Bệnh Tật  của Ontario (Ontario Disability Support Program, viết tắt ODSP) là gì? Chương Trình Trợ Cấp Bệnh Tật của Ontario (ODSP) cung cấp sự giúp đỡ về tài chánh cho những người có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hoặc  tàn tật, để […]

ĐỌC THÊM

Enter your keyword