Blog

Do Trung tâm Hướng dẫn Luậ pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

Cập nhật ngày 19 tháng 3 năm 2021

A. Tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI)

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2021, luật mới bắt đầu có hiệu lực, cho phép các nhân công được hưởng thêm 24 tuần Tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI). Những nhân công nộp đơn trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 có thể nhận được tối đa 50 tuần.

Thêm vào đó, những người tự kinh doanh chọn chương trình Trợ cấp Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI) để nhận các quyền lợi đặc biệt hiện có thể sử dụng mức thu nhập qui định năm 2020 là 5000 đô la, một mức giảm đáng kể so với mức qui định 7555 đô la trước đây. Các trợ cấp đặc biệt bao gồm tiền thai sản / trợ cấp cho cha mẹ, tiền trợ cấp ốm đau, và các loại tiền chăm sóc cho gia đình khác. Thay đổi này sẽ được tính ngược lại cho những trường hợp nộp xin tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI) từ ngày ngày 3 tháng 1 năm 2021 và sẽ áp dụng cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Bạn có thể nộp đơn xin Tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) qua Service Canada.

B. Các Trợ Cấp Phục Hồi Canada

Chính phủ Canada cũng thông qua những qui định mới để gia hạn thêm số tuấn nhận các Trợ cấp Phục hồi Canada.

  1. Trợ Cấp Phục Hồi Canada (CRB)

Nhân công nhận Trợ Cấp Phục Hồ Canada (CRB) nay có thể nhận thêm 12 tuần, kéo dài thời gian nhận trợ cấp từ 26 tuần tối đa đến 38 tuần (hay 19 kỳ cho mỗi 2 tuần cố định).

Bạn có thể xin Trợ cấp Phục hồi Canada qua trang mạng của Sở Thuế Vụ Canada Revenue Agency (CRA).

2. Trợ Cấp Phục Hồi Chăm Sóc Canada (CRCB)

Chương trình Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB) được gia hạn thêm 12 tuần đến mức tối đa là 38 tuần (hoặc 19 kỳ cho mỗi 2 tuần cố định) cho các hộ gia đình hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB).

Bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada qua trang mạng của Sở Thuế Vụ the CRA.

3. Trợ cấp Phục hồi Bệnh tật Canada (CRSB)

Các quy định mới cũng tăng thêm cho Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB) từ 2 tuần hiện tại lên đến 4 tuần.

Việc tăng thêm số tuần nhận Trợ cấp Phục hồi Bệnh tật Canada (CRSB) giúp cho nhân công không phải cân nhắc lựa chọn giữa việc đi làm khi bị bệnh và duy trì thu nhập hàng ngày.

Bạn có thể nộp đơn xin qua Sở Thuế Vụ Canada CRA. 

C. Điều Kiện Nhận Các Trợ Cấp Liên Bang Trong Mùa Dịch COVID-19

  1. Bạn có hội điều kiện nhận các Trợ cấp Phục hồi Canada (Trợ cấp Phục hồi Canada, Trợ cấp Phục hồi Chăm sóc Canada, Trợ cấp Phục hồi Bệnh tật Canada) không?

Để biết bạn có hội đủ điều kiện nhận các Trợ cấp Phục hồi Canada không, xin tham khảo thông tin trên trang mạng của chúng tôi:

2. Bạn có hội đủ điều kiện nhận Tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) không?

Để biết bạn có hội đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm việc làm (EI) theo những thay đổi mới kể từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 không, xin tham khảo thông tin trong trang mạng của chúng tôi:

Enter your keyword