Blog

Chương trình bảo hiểm việc làm (EI) là một chương trình quản lý bởi Chính phủ liên bang Canada. Loại bảo hiểm thường áp dụng cho công nhân đi làm cho chủ. Loại bảo hiểm đặc biệt áp dụng cho nhân công và những người tự kinh doanh nhưng tham gia tự nguyện vào chương trình.

Điều kiện chung để xin tiền là đương sự phải là công dân Canada, thường trú nhân hoặc người có giấy phép lao động hợp lệ tạm thời tại Canada. Người nộp đơn cũng phải tích lũy đủ giờ bảo hiểm.  Những nhân công có giấy đi làm tạm mà đủ điều kiện nhận trợ cấp bảo hiểm việc làm cũng chỉ có thể lãnh trong thời hạn của giấy phép lao động còn hiệu lực.

Có nhiều loại bảo hiểm việc làm, loại thường dành cho những người đang thất nghiệp mà lý do mất việc không phải do lỗi của họ gây ra và họ và đang tích cực tìm việc làm.  Loại tiền bảo hiểm đặc biệt trong đó bao gồm tiền bệnh, sản phụ, cha mẹ, và trợ cấp chăm sóc thân nhân trọng bệnh.  Những trường hợp tiền phúc lợi có thể bị đình chỉ hoặc chấm dứt. Những quyết định bị bác, bị ngưng có thể kháng cáo đến Hội Đồng Khiếu Nại.

There are different types of Employment Insurance benefits available, including regular insurance benefits for people who have lost their job through no fault of their own and are actively looking for work, and special insurance benefits which include sickness, maternity, parental, and compassionate care benefits. There are also instances when EI benefits may be suspended or terminated. Individuals who are denied EI or have their EI suspended may appeal these decisions to the Board of Referees.

nhấp vào đây để biết thêm thông tin về làm thế nào để hội đủ điều kiện cho EI và các chi tiết về mức tiền..Tài liệu này Tài liệu này có thông tin quan trọng về việc xin trợ cấp xã hội, điều kiện và kháng cáo. Tài liệu của chúng tôi chỉ cung cấp thông tin pháp lý tổng quát. Luật pháp có thể thay đổi, và tình hình của mỗi người khác nhau. Nếu bạn có thắc mắc cụ thể về vấn đề của mình, xin vui lòng liên hệ với cơ quan pháp trợ cộng đồng địa phương hoặc tư vấn một luật sư di trú.

Theo đề tài

Tiền Bảo Hiểm loại thường

Tiền Bệnh, tiền sản phụ ,trợ cấp cho cha mẹ và chăm sóc thân nhân

Nộp đơn xin

Khiếu nại

Chương trình Bảo Hiểm Công Việc (Employment Insurance (EI) do chính phủ liên bang Canada phụ trách.  Trong đó, loại tiền bảo hiểm thường chỉ áp dụng cho công nhân (người đi làm công cho chủ).  Loại tiền bảo hiểm đặc biệt thì áp dụng cho công nhân và những người tự làm chủ nhưng tham gia tự nguyện vào chương trình này.

Điều kiện chung:

 • Đương sự phải là công dân Canada, thường trú dân hoặc có giấy phép làm việc hợp lệ  tạm ở Canada.  Những người có giấy phép làm việc hợp lệ tạm chỉ được lãnh tiền bảo hiểm khi làm đủ số giờ tối thiểu, thất nghiệp và trong thời hạn giấy phép còn hiệu lực.
 • Đương sự phải tích lủy đủ giờ bảo hiểm, giờ bảo hiểm có nghĩa là giờ làm việc có lương và có đóng tiền thuế bảo hiểm công việc trong tiền lương.

Những loại tiền bảo hiểm công việc

Có mấy loại tiền bảo hiểm công việc, đó là:

There are several types of employment insurance benefits:

 • Regular employment insurance benefits are paid to people who have lost their job through no fault of their own and are actively looking for work
 • Special employment insurance benefits include:
  • Sickness benefits for people who are ill and cannot work
  • Maternity benefits for people who stop working to give birth
  • Parental benefits given to parents who have stopped working to care for their newborn or adopted children
  • Compassionate care benefits for people who are off work because they have to care for a gravely ill family member

 

Tiền Bảo Hiểm Thường

Tiền bảo hiểm loại thường dành cho những người bị mất việc mà không phải do lỗi của họ gây ra.  Họ đang tích cực tìm việc và sẵn sàng đi làm bất cứ lúc nào.

Để đủ tiêu chuẩn xin hưởng tiền bảo hiểm thường, quý vị phải:

 • có đóng tiền thuế bảo hiểm công việc (EI) trong tiền lương của mình
 • lý do thất nghiệp hợp tiêu chuẩn
 • làm đủ số giờ tối thiểu trong chu kỳ qui định

Thông thường, số giờ làm việc từ nhiều công việc khác nhau có thể được cộng chung lại trong chu kỳ qui định.  Nhưng nếu xin tiền bảo hiểm thường, số giờ tích lủy trong từng việc sẽ tùy vào lý do thất nghiệp của công việc đó có hợp tiêu chuẩn hay không thì mới được tính.  Nhưng nếu xin cáo loại tiền bảo hiểm đặc biệt như tiền bệnh, sản phụ, cha mẹ hoặc chăm sóc thân nhân có trọng bệnh thì lý do mất việc không ảnh hưởng, tất cả số giờ đã làm trong chu kỳ qui định đều được cộng lại tính chung.

Số giờ tối thiểu cho tiền bảo hiểm thường :

quý vị phải làm đủ số giờ tối thiểu trong chu kỳ qui định.  Chu kỳ qui định là thời gian ngắn nhất giữa một trong hai khoản thời gian sau đây

 • 52 tuần (12 tháng) tính ngược từ ngày nộp đơn lần này trở về trước, hoặc
 • nếu quý vị có lãnh tiền bảo hiểm công việc trong 52 tuần gần đây, thì là khoản thời gian từ ngày bắt đầu lảnh tiền bảo hiểm lần trước đến ngày nộp đơn xin lần này.

Trong một số trường hợp, chu kỳ qui định có thể gia hạn đến 104 tuần nếu quý vị đã từng nghĩ việc vì đau ốm, bị thương, mang thai, ở tù hoặc tham gia các chương trình huấn nghệ của Bộ Phát Triển Nhân Lực và không có lãnh tiền bảo hiểm công việc trong thời gian nghĩ.  Quý vị phải xin gia hạn và cung cấp chứng minh là mình đủ điều kiện được gia hạn.

Số giờ làm việc tối thiểu cho tiền bảo hiểm thường sẽ tùy vào trường hợp thuộc loại đơn xin mới hay xin lại hoặc đã từng có vi phạm Luật Bảo Hiểm Công Việc trước đó hay không.

Số giờ tối thiểu đòi hỏi là 910 giờ cho đơn xin mới hay xin lại như đơn mới, tức là những trường hợp trong 52 tuần trước chu kỳ qui định có ít hơn 490 giờ đi làm có đóng bảo hiểm công việc hoặc thuộc hoạt động liên kết lao động (như có lãnh lương, tiền bệnh, phúc lợi hay bồi thường tai nạn lao động, trong thời gian chờ đợi, đình công, hoặc theo học khoá huấn nghệ do Bộ Phát Triển Nhân Lực chấp thuận, mỗi tuần tương đương với 35 giờ.

Nhưng nếu quý vị đã từng lãnh ít nhất một tuần tiền sản phụ hay cha mẹ trong thời hạn 208 tuần (4 năm) trước chu kỳ qui định lần này, thì số giờ tối thiểu đòi hỏi sẽ là từ 420 đến 700 giờ.

Nếu quý vị không thuộc diện đơn xin mới hay xin lại như đơn mới, thì số giờ tối thiểu đòi hỏi sẽ là từ 420 đến 700 giờ tùy theo vùng cư ngụ và tỷ lệ thất nghiệp của trong vùng đó.   Đây là biểu đồ tỷ lệ số giờ tối thiểu đòi hỏi:

Tỷ lệ thất nghiệp trong vùng cư ngụ

Số giờ làm việc tối thiểu

dưới 6%

700 giờ

6.1% đến 7%

665 giờ

7.1% đến 8%

630 giờ

8.1% đến 9%

595 giờ

9.1% đến10%

560 giờ

10.1% đến 11%

525 giờ

11.1% đến 12%

490 giờ

12.1% đến 13%

455 giờ

trên 13.1%

420 giờ

Những người từng vi phạm luật bảo hiểm công việc

Nếu từng bị buộc tội vi phạm luật bảo hiểm công việc, thì số giờ tối thiểu sẽ gia tăng đến mức tối đa là 1400 giờ.  Tỷ lệ gia tăng tính theo mức nghiêm trọng của lần vi phạm đó với tỷ lệ thất nghiệp trong vùng.  xin tham khảo mục vi phạm ở phần sau tài liệu này để biết thêm chi tiết.

Những lý do thất nghiệp hợp tiêu chuẩn

Nếu xin tiền bảo hiểm thường, lý do thất nghiệp sẽ ảnh hưỡng đến tiêu chuẩn được lãnh.  Những lý do thất nghiệp vì bị cho nghĩ việc không lỗi (laid off), công ty đóng cửa hoặc phá sản là hợp tiêu chuẩn.  Nhưng tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng hoặc bị sa thải vì hành vi xấu sẽ mất tiêu chuẩn lãnh tiền bảo hiểm thường.  Những lý do tự ý bỏ việc được xem là thuộc chính đáng bao gồm:

 • bỏ việc củ để bắt đầu nhận việc làm mới
 • phải bỏ việc để dọn theo vợ chồng mình định cư ở một nơi khác
 • bị chủ ép làm việc phi pháp
 • bị sách nhiểu tình dục hoặc các hành vi sách nhiểu khác tại nơi làm việc
 • bị buộc làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm cho an toàn và sức khỏe
 • bị kỳ thị về chủng tộc, tôn giáo,tính ngưỡng,tuổi tác,bệnh tật, phái biệt v.v  ở nơi làm việc
 • bị chủ thiếu lương hoặc không chịu trả lương phụ trội hoặc bị ép làm quá nhiều phụ trội
 • bị chủ hay người đồng nghiệp gây áp lực ép từ chức
 • tiền lương bị giảm quá mức hoặc tình trạng làm việc hay chức vụ bị thay đổi lớn
 • bị chủ hay người cai bạc đải hoặc bị chèn ép
 • không thể tiếp tục làm loại công việc vì lý do sức khỏe
 • chăm nom con cái hoặc thân nhân (không được lãnh tiền trong thời gian chăm sóc cho đến khi có khả năng đi làm mới có thể bắt đầu được lãnh tiền)

Cho dù những lý do trên là  hợp tiêu chuẩn, nhưng quý vị cũng không tự động đủ tiêu chuẩn lãnh tiền, quý vị còn phải chứng minh rằng trước khi quyết định bỏ việc, quý vị đã có những nổ lực nào để giải quyết vấn đề, nhưng cuối cùng phải bỏ việc vì không còn cách nào hơn.  Cho ví dụ như lý do bỏ việc là vì tình trạng sức khỏe không thích hợp để tiếp tục làm công việc giao phó, thì trước khi bỏ việc, quý vị phải đưa giấy bác sĩ và yêu cầu chủ đổi việc thích hợp nhưng bị chủ từ chối, quý vị không còn cách nào hơn là phải bỏ việc,  Và như vậy thì quý vị mới đủ tiêu chuẩn lãnh tiền bảo hiểm thường.

Nếu bị đuổi việc vì hạnh kiểm hay lổi của mình, quý vị sẽ không đủ tiêu chuẩn lãnh tiền bảo hiểm thường.  những hành vi hạnh kiểm xấu có thể là:

 • cố ý hư hại tài sản công ty
 • thường xuyên đi trể hoặc vắng mặt không xin phép
 • say rượu trong lúc làm việc
 • không tuân theo chỉ thị

Nếu bị sa thải mà không rỏ lý do hoặc không phải lổi của mình hay bị đuổi oan, quý vị nên nộp đơn xin tiền bảo hiểm thường và cung cấp thông tin của phía bên mình.  Nếu đơn bị bác, quý vị có quyền khiếu nại.

Hậu quả của bỏ việc không có lý do chính đáng hoặc bị đuổi việc vì lổi rất nghiêm trọng.  Không những quý vị sẻ mất tiêu chuẩn lãnh tiền, mà tất cả số giờ bạn đã tích lủy trước đó sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn khi xin loại tiền bảo hiểm thường.  cho ví dụ, quý vị đã làm tổng cộng ba việc mới tích lủy đủ số giờ tối thiểu, nhưng nếu lý do thất nghiệp của một trong ba việc này không hợp tiêu chuẩn, thì số giờ tích lủy trong công việc không hợp tiêu chuần trở về trước sẽ bị hủy hoàn toàn.  Nếu có vấn đề ở nơi làm việc, quý vị nên tìm tư vấn ý kiến pháp luật trước khi bỏ việc.

Nếu quý vị tự ý bỏ việc hay bị đuổi việc, quý vị sẽ phải giải thích lý do, viên chức của Dịch Vụ Canada sẽ dựa vào đó để điều tra và quyết định về đơn xin của quý vị.

Trong trường hợp tự ý bỏ việc, quý vị sẽ phải giải thích:

 • lý do bỏ việc
 • những gì quý vị đã làm để giải quyết vấn đề trước khi bỏ việc
 • quý vị có thử tìm việc khác trước khi bỏ việc hay không

Trong trường hợp bị đuổi việc, quý vị sẽ phải giải thích:

 • lý do bị đuổi
 • chủ có cảnh cáo trước khi đuổi hay không
 • quý vị đã làm gì để giải quyết vấn đề.

Sau khi nhận được mọi chi tiết, Viên chức của Dịch Vụ Canada sẽ gọi cho quý vị để phỏng vấn thêm trên điện thoại hoặc yêu cầu đến gặp.  Họ cũng có thể gọi cho chủ để tìm hiểu thêm rồi mới quyết định xem lý do thất nghiệp có đạt tiêu chuẩn hay không.  Nếu đơn xin bị bác, quý vị sẽ nhận được thư thông báo lý do bị bác.  Quý vị có 30 ngày để khiếu nại đến Hội đồng khiếu nại (Board of Referees). Thời hạn này rất quan trọng, quý vị nên liên lạc các cơ quan trong cộng đồng để được giúp đở hay tư vấn pháp lý tại cơ quan pháp trợ gần nhà.

Thời hạn nộp đơn xin tiền bảo hiểm thường

Quý vị phải nộp đơn xin trong vòng 4 tuần từ ngày bị thất nghiệp.  Nếu xin trể hơn 4 tuần sau khi nghĩ làm, quý vị sẽ bị mất tiền cho số tuần xin trể.  Nếu bị cho nghĩ việc tạm liên tục hơn 7 ngày thì quý vị được xem như thất nghiệp và có quyền nộp đơn xin.

Mở lại hồ sơ củ

Nếu quý vị có lãnh tiền bảo hiểm thường trong 52 tuần gần đây nhưng trở lại đi làm trước khi thời hạn lãnh kết thúc, quý vị có thể xin mở lại hồ sơ tiếp tục lãnh phần còn lại nếu lý do thất nghiệp lần này hợp tiêu chuẩn và hồ sơ củ chưa hết hạn.  Quý vị có thể nộp đơn mới nếu đã làm đủ số giờ tối thiểu để nộp đơn mới.

Để xin mở hồ sơ củ, quý vị phải lên mạng chỉ www.servicecanada.gc.ca. bấm vào mục  xin tiền bảo hiểm công việc “Apply for Employment Insurance Benefits” trong mục lục bên phải của trang chủ.  Trong trang điền đơn xin trên mạng “Application for Employment Insurance Benefits online,” sẻ cho quý vị chọn mở hồ sơ củ hay điền đơn xin mới.  Khi chọn mở hồ sơ củ, thủ tục  sẽ đơn giản hơn xin đơn mới.

Kỳ hạn được lãnh phúc lợi

Kỳ hạn này là thời hạn hiệu lực để được lãnh tiền, thường là 52 tuần từ ngày đơn xin bắt đầu. Tổng số tuần tiền bảo hiểm thường có thể được lãnh trong kỳ hạn là từ 14 đến tối đa 45 tuần lễ,  tùy vào tỷ lệ thất nghiệp trong vùng cư ngụ và tổng số giờ mà quý vị đã làm trong chu kỳ qui định.  Thông thường, nếu tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực cư ngụ và số giờ làm việc của quý vị càng cao, thì số tuần được lãnh càng dài.  Tổng số tuần tối đa cho hồ sơ sẽ liệt ra trong bản báo cáo EI đầu tiên gửi cho quý vị.

Bị phạt tạm ngưng hoặc cắt tiền

Trong thời gian lãnh tiền, quý vị có thể bị phạt ngưng tiền từ 1 đến 6 tuần nếu:

 • không tuân hành các chỉ thị hợp lý của Bộ Phát Triển Nhân Lực đòi hỏi
 • không đến khi được mời phỏng vấn
 • không có lý do chính đáng mà vắng mặt, bỏ học, từ chối tham dự các chương trình huấn nghệ hoặc lớp dạy tìm việc do nhân viên bộ phát triển nhân lực đòi hỏi.

Quý vị có thể bị phạt ngưng tiền từ 7 đến 12 tuần cho những lý do như:

 • từ chối chấp nhận công việc thích hợp
 • không xin các công việc thích hợp mà mình biết có

Nên nhớ rằng quý vị không bị bắt buộc phải nhận tất cả mọi việc, nhưng phải tích cực tìm công việc “thích hợp”.  Nếu bị phạt ngưng tiền vì bị xem là cố ý từ chối nhận việc, quý vị có quyền khiếu nại.

Nếu quý vị tìm được việc mới toàn thời gian hay bán thời gian trước khi tiền bảo hiểm thường chấm dứt, nhưng sau đó lại bỏ việc mà không có lý do chính đáng hay bị sa thải vì hạnh kiểm xấu, quý vị sẽ mất quyền lợi tiếp tục được lãnh số tuần còn lại và số giờ bạn đã tích lủy trong việc mới sẽ không dùng được để xin tiền bảo hiểm thường lần tới.

Các quyết định phạt ngưng tiền sẽ phải thi hành xong thì mới có thể tiếp tục được lãnh số tuần còn lại.  Nhưng nếu là một trong ba trường hợp sau đây, thì quyết định phạt ngưng tiền sẽ trì hoãn áp dụng cho đến khi xin lãnh tiền bảo hiểm thường lần sau:

 1. Kỳ hạn lãnh tiền hết hạn trước khi hình phạt được áp dụng
 2. quyết định phạt ngưng tiền cấp chưa quá 2 năm và
 3. quý vị làm chưa đủ 700 giờ trong thời gian giữa lần lãnh tiền bảo hiểm thường trước đến lần này

Trong trường hợp sau đây, tiền bảo hiểm thường có thể bị cắt cho đến khi vấn đề được giải quyết.  Nếu như:

 • Văn phòng Dịch Vụ Canada có lý do tin rằng quý vị không sẳn sàng để đi làm hoặc tìm việc
 • bị cho nghĩ việc tạm nhưng không chịu trở lại đi làm khi được chủ gọi lại
 • bị mất việc do đình công hoặc lệnh buộc ngưng việc vì đình công
 • Không cung cấp tài liệu theo Dịch Vụ Canada đòi hỏi
 • xuất cảnh Canada trong thời gian lảnh tiền.  Quý vị sẽ mất tiêu chuẩn lãnh tiền trong thời gian xuất cảnh cho đến khi trở lại Canada
 • học Anh ngữ hay các chương trình huấn nghệ trong thời gian lãnh mà không có sự chấp thuận của văn phòng Dịch Vụ Canada, giờ học ảnh hưỡng đến khả năng nhận việc hay tìm việc

Điều quan trọng nên nhớ là các quyết định bị phạt ngưng tiền chỉ áp dụng cho tiền bảo hiểm thường mà không áp dụng cho tiền bảo hiểm đặc biệt.  Do đó, dù không được quyền lãnh tiền bảo hiểm thường nhưng quý vị vẫn có thể được lãnh tiền bảo hiểm đặc biệt như tiền bệnh, sản phụ, cha mẹ và chăm sót cho thân nhân có trọng bệnh nếu đủ điều kiện.  Cho ví dụ như trong thời gian bị phạt ngưng tiền bảo hiểm thường mà bị bệnh, quý vị có thể xin lãnh tiền bệnh, số tuần bị phạt chưa áp dụng sẽ hoãn lại áp dụng cho lần tới khi tái lãnh tiền bảo hiểm thường.

Nếu bị cắt tiền hay mất tiêu chuẩn lãnh, quý vị sẽ nhận được quyết định và có thể cung cấp chi tiết mới để yêu cầu xét lại hay xin khiếu nại trong vòng 30 ngày sau từ ngày nhận quyết định.  Quý vị nên tìm tư vấn pháp lý càng sớm càng tốt.

Vi Phạm và Bị Phạt

Những hành vi khai gian trong thời gian lãnh tiền được xem là vi phạm Luật Bảo Hiểm Công Việc và sẽ bị phạt.  Đây là những hành vi được coi là vi phạm:

 • Khai gian hoặc che giấu thông tin
 • Cung cấp thông tin không chính xác hoặc cố tình gây hiểu nhầm
 • không khai báo thu nhập thực tế thu được trong kỳ báo cáo
 • không hoàn trả những khoản tiền mà quý vị không có quyền lãnh
 • sử dụng tài liệu giả để đánh lừa viên chức Dịch Vụ Canada
 • Không khai báo thời gian vắng mặt từ Canada (quý vị không được lãnh tiền trong thời gian xuất cảnh ngoại trừ một số tình huống đặc biệt)

Hình phạt cho những hành vi vi phạm rất nặng.  Quý vị có thể bị đòi phải trả lại số tiền đã lãnh và bị xử tiền phạt đến gấp 3 lần số tiền đã lãnh.  Sẽ có lãi xuất tính trên các khoản nợ do hành vi gian dối và lừa đảo gây ra.  mức lãi tính theo mức lãi xuất ngày của Ngân Hàng Canada cộng 3% và được nhân lên theo tháng, thêm vào đó, quý vị phải tích lủy giờ làm việc nhiều hơn để hội đủ điều kiện xin tiền bảo hiểm thường cho lần tới.  Trong một số trường hợp nghiêm trọng thì có thể bị tố tội hình sự.  Thời hạn tái xét hồ sơ điều tra là ngược lại 6 năm.

Thời hạn thực thi xử phạt là 5 năm.  Hình phạt vi phạm được chia làm 3 loại như sau:

 • vi phạm sơ cấp :  có tổng số tiền phạt dưới $1000
 • vi phạm nghiêm trọng :  có tổng số tiền phạt từ $1000 đến $4999
 • vi phạm rất nghiêm trọng :  có tổng số tiền phạt hơn $5000

Nếu có hơn một lần vi phạm, thì số giờ tối thiểu để xin tiền bảo hiểm thường lần sau sẽ tăng đến mức tối đa là 1400 giờ trong vòng 5 năm tới.  Nhưng hình phạt sẽ không áp dụng khi xin tiền bảo hiểm đặc biệt.

Bảng tỷ lệ số giờ tối thiểu gia tăng cho tiền bảo hiểm thường vì vi phạm là:

tỷ lệ thất nghiệp số giờ đòi hỏi thông thường số giờ tăng cho vi phạm sơ cấp số giờ tăng cho vi phạm nghiêm trọng số giờ tăng cho vi phạm rất nghiêm trọng số giờ tăng cho 2 lần vi phạm trở lên
dưới 6% 700 giờ 875 giờ 1050 giờ 1225 giờ 1400 giờ
6.1% đến 7% 665 giờ 831 giờ  998 giờ 1164 giờ 1330 giờ
7.1% đến 8% 630 giờ 788 giờ  945 giờ 1141 giờ 1260 giờ
8.1% đến 9% 595 giờ 744 giờ  893 giờ 1103 giờ 1190 giờ
9.1% đến10% 560 giờ 700 giờ  840 giờ   980 giờ 1120 giờ
10.1% đến 11% 525 giờ 656 giờ  788 giờ   919 giờ 1050 giờ
11.1% đến 12% 490 giờ 613 giờ  735 giờ   858 giờ   980 giờ
12.1% đến 13% 455 giờ 569 giờ  683 giờ   796 giờ   910 giờ
trên 13.1% 420 giờ 525 giờ  630 giờ   735 giờ   840 giờ

 

Những việc quan trọng nên lưu ý:

Khi đang lãnh tiền bảo hiểm thường, quý vị phải :

 • tích cực tìm việc
 • Sẵn sàng để làm việc bất cứ lúc nào
 • Khai báo nếu xuất cảnh
 • Làm khai báo định kỳ đúng hạn
 • báo cáo tất cả thu nhập trong kỳ báo cáo
 • nhận việc do Dịch Vụ Canada giới thiệu
 • tham dự tất cả các cuộc phỏng vấn theo yêu cầu của  Sevice Canada
 • Tham gia các khóa họ đào tạo thích hợp do Dịch Vụ Canada đòi hỏi
 • Cung cấp thông tin về sắp đặt việc gửi trẻ theo yêu cầu

Nếu  trong thời gian lãnh tiền bảo hiểm thường mà tình trạng của quý vị thay đổi làm cho mình đủ điều kiện chuyển sang lãnh tiền bảo hiểm đặc biệt, quý vị phải báo cho Dịch Vụ Canada biết để chuyển sang lãnh loại tiền thích hợp.

Báo Cáo Định kỳ

Để được nhận tiền bảo hiểm công việc, quý vị phải khai báo định kỳ, mổi kỳ là 2 tuần bắt đầu từ ngày chủ nhật đến thứ bảy.  Nếu lãnh tiền sản phụ, cha mẹ hay chăm sóc thân nhân có trọng bệnh thì không cần làm khai báo.

Quý vị có thể khai báo trên mạng, bằng điện thoại hay điền gửi phiếu khai báo.   Sau khi xin tiền bảo hiểm, quý vị sẽ nhận được mật mả cá nhân.  Quý vị cần số mật mã và số an ninh xã hội để truy cập vào hồ sơ xin tiền bảo hiểm công việc của mình.

Điều quan trọng là quý vị phải khai báo đúng hạn để tiền trợ cấp không bị gián đoạn.  Nếu báo cáo trể hơn 3 tuần sau kỳ hạn thì báo cáo sẽ không được xúc tiến.  Quý vị phải khai báo thời gian vắng mặt tại Canada, đang đi học và tất cả các nguồn thu nhập đã nhận trong kỳ hạn của phiếu khai báo để tránh phải lãnh dư và phải trả lại. Cho dù không có gì thay đổi quý vị vẩn phải định kỳ khai báo, nếu không thì tiền sẽ bị ngưng.

Quý vị phải trả lời các câu hỏi chính xác khi khai báo.  Hãy nhớ rằng, cung cấp thông tin sai là gian lận và bi trừng phạt theo quy định của pháp luật. Nếu có sự sai lầm sau khi đã hoàn thành khai báo, quý vị nên thông báo lại bằng điện thoại 1 800 206-7218 từ 8:30 sáng đến 4:30 chiều, gửi thư hoặc đến Trung Tâm Dịch Vụ Canada cung cấp chi tiết càng nhiều càng tốt.

Các loại tiền bảo hiểm đặc biệt

Có 4 loại tiền trợ cấp bảo hiểm đặc biệt, đó là:

Tiền bệnh (sick benefit) dành cho những người tạm nghĩ việc vì đau ốm, phải cách ly vì bệnh hoặc bị thương.  Lý do bị thương không nhất thiết phải liên quan đến việc làm, nhưng nếu bị tai nạn lao động hoặc bệnh là do công việc gây ra, quý vị nên xin tiền bồi thường tai nạn lao động.  xin liên lạc với Bộ Bồi Thường Tai Nạn Lao Động ở số 416-344-2100

Bạn phải cung cấp giấy chứng nhận của bác sĩ để chứng minh bệnh tật hoặc thương tích của bạn. số tuần được lãnh sẽ tùy theo giấy bác sĩ chứng nhận thời gian phục hồi đến mức tối đa là 15 tuần  Bạn nên xin càng sớm càng tốt sau khi nghĩ làm để tránh mất tiền vì xin trể.

Tiền sản phụ (Maternity benefit) dành cho nữ nhân công tạm nghĩ việc để đi sanh.  Tiền sản phụ tối đa là 15 tuần.

Thời hạn sớm nhất quý vị có quyền bắt đầu xin hưỡng là 8 tuần trước ngày dự trù sanh cho tới ngày sanh.  Quý vị tự chọn lúc nào bắt đầu nghĩ và xin trong thời hạn này.

Tiền bảo hiểm trợ cấp cha mẹ (parental benefit) dành cho cha hay mẹ tạm nghĩ việc để chăm sóc con mới sinh hay mới nhận con nuôi của mình.  Cha hoặc mẹ một người có thể lãnh trọn hoặc chia nhau lãnh số tuần tối đa là 35 tuần.

Lúc người mẹ xin tiền sản phụ, thì sẽ được hỏi ai là người lãnh tiền cha mẹ và nếu chia nhau lãnh thì số tuần sẽ được chia như thế nào.  Nếu người mẹ chọn lãnh trọn tiền trợ cấp cha mẹ, thì sẽ không cần nộp đơn riêng để xin tiền này, một khi tiền sản phụ chấm dứt thì sẽ được tự động tiếp  tục lãnh tiền trợ cấp cha mẹ.  Nhưng, nếu người cha muốn lãnh một phần hay trọn phần tiền trợ cấp cha mẹ và đã làm đủ số giờ tối thiểu để lãnh, thì người cha phải tạm nghĩ việc và xin chủ cấp kỷ lục nhân dụng để nộp đơn xin riêng.  mức tiền sẽ tính theo mức lương của đương sự.

Thời hạn nộp đơn xin tiền này bắt đầu từ ngày đứa trẻ ra đời hoặc nhận về nuôi.  Nhưng số tuần tối đa 35 tuần phải được lãnh hết trước thời hạn 52 tuần tính từ ngày sinh của đứa trẻ hay nhận nuôi tức là đủ một tuổi.  thời hạn này có thể gia hạn đến 104 tuần nếu đứa trẻ sơ sinh phải lưu lại ở bệnh viện một thời gian dài.

Tiền Chăm Sóc Thân Nhân có Trọng Bệnh (Compassion Care benefit) dành cho nhân công tạm nghĩ việc để chăm sóc người thân có trọng bệnh và có nguy cơ qua đời trong vòng 26 tuần.

“người thân” bao gồm:

 • người phối ngầu có hôn thú hay sống chung trên một năm, cùng hay khác phái của mình
 • cha mẹ ruột, cha mẹ ghẻ và cha mẹ nuôi của mình và của người phối ngẩu
 • con ruột, con ghẻ, con nuôi , con dâu, con rể của mình và của người phối ngẩu
 • anh chị em ruột, nuôi hay ghẻ của mình và của người phối ngẩu
 • cháu, cô, dì ,dượng,cậu, chú, bác của mình và của người phối ngẩu
 • ông bà nội ngoại của mình và của người phối ngẩu
 • hoặc bất cứ người nào mà bạn xem như người nhà của mình

Số tuần tối đa 6 tuần sẽ ngưng lúc:

 • 6 tuần đã lãnh hết hoặc
 • người thân qua đời hay không cần chăm sóc hoặc
 • thời hạn 26 tuần đã hết từ ngày giấy bác sĩ chứng.

Trong thời hạn đang lãnh tiền, đương sự có trách nhiệm khai báo khi thân nhân qua đời để tránh lãnh dư mà phải hoàn trã lại khoản tiền vì không đủ tiêu chuẩn để lãnh.

Quý vị có thể lãnh tiền chăm sóc thân nhân có trọng bệnh cho dù thân nhân đó đang sống ở một quốc gia khác.  6 tuần tối đa có thể chia ra lãnh chung với những người thân khác nếu họ cũng hội đủ điều kiện để xin, nhưng mổi người đều phải có kỷ lục nhân dụng riêng và nộp đơn riêng nhưng có thể dùng chung một giấy bác sĩ

Số giờ tối thiểu cho tiền bảo hiểm đặc biệt:

Có 2 tiêu chuẩn để xin các loại tiền bảo hiểm đặc biệt:

 1. Nếu là công nhân, quý vị phải làm đủ 600 giờ trong chu kỳ qui định tức là 52 tuần trước ngày nộp đơn xin hoặc từ thời gian lãnh tiền bảo hiểm lao động lần cuối đến nay (chọn thời gian ngắn nhất).  Số giờ đã làm cho nhiều việc có thể cộng lại, lý do thất nghiệp không ảnh hưỡng.
 2. Nếu tự làm chủ nhưng tự nguyện tham gia vào chương trình này, quý vị phải chờ 12 tháng sau khi gia nhập mới đủ điều kiện được lãnh.

Mức tiền bảo hiểm công việc

Cách tính mức tiền trợ cấp bảo hiểm là đồng nhất cho bất cứ loại tiền nào.  Có hai mức tiền:

 1. mức tiền thông thường là 55% của tiền lương quân bình tuần đến mức tối đa.  mức tiền tuần tối đa của năm 2011 là $468/tuần, 2012 là $485/tuần.
 2. Nếu quý vị hội đủ điều kiện dưới đây, thì sẽ tự động được nhận thêm mức tiền phụ trội gia đình:
  • có con phụ thuộc
  • mức thu nhập gia đình của năm rồi dưới $25,921
  • có nhận tiền sữa cho con (child tax benefit)

Mức tiền phụ trội gia đình tính theo số trẻ và tuổi tác của đứa trẻ trong gia đình.   Mức tiền này được tính tự động dựa vào thông tin cung cấp trong đơn xin và sẽ không điều chỉnh trong thời hạn lãnh.

Nếu cha và mẹ, cả hai đều lãnh tiền trợ cấp bảo hiểm công việc thì chỉ có một trong hai người được lãnh mức phụ trội gia đình này.

Cách Tính Tiền Lương Quân Bình Cho Tuần

Để tính tiền lương quân bình cho một tuần thì dùng tổng số tiền lương đã làm trong 26 tuần gần nhất để chia cho (chọn con số lớn nhất trong hai):

 • số tuần đã làm trong 26 tuần, hoặc
 • xem số chia (divisor) tối thiểu

Đây là bảng tỷ lệ số chia tối thiểu theo tỷ lệ thất nghiệp trong vùng:

Tỷ lệ thất nghiệp

số chia

dưới 6%

22

6.1 %  to  7 %

21

7.1 %  to  8 %

20

8.1 %  to 9 %

19

9.1 %  to 10 %

18

10.1 %  to 11%

17

11.1 %  to 12 %

16

2.1 %  to 13 %

15

Trên 13.1 % or higher

14

 

 Dụ Cách Tính

 •  trong 26 tuần gần nhất, quý vị đã làm tổng cộng 12 tuần và tổng số tiền lương là $3600
 •  tỷ lệ thất nghiệp trong vùng là 13.1% thì số chia tối thiểu là 14.  Tiền lương quân bình một tuần là $3600÷14=$257( dùng số chia theo qui định đòi hỏi, phải con số lớn nhất giữa số chia tối thiểu hay số tuần thực tế đã làm)
 • mức tiền trợ cấp bảo hiểm là 55% của tiền lương quân bình một tuần, do đó, mức tiền bảo hiểm tuần là $141(55% của $257)

Khai báo thu nhập trong thời hạn lãnh

Sau khi nghĩ làm, bất cứ khoản thu nhập liên hệ đến việc làm mà quý vị nhận được như tiền lương, tiền huê hồng, tiền bồi thường nghĩ việc hay sa thải, tiền phép thường niên, tiền thưởng, tiền hưu đều phải khai báo.  Những khoản tiền này sẽ bị khấu trừ xong thì mới có thể bắt đầu lãnh tiền trợ cấp bảo hiểm.  Thêm vào đó, trong suốt thời gian lãnh, quý vị cũng phải khai báo những khoản tiền lương thu nhập nhận được trong mỗi kỳ khai báo nếu có.

Nếu muốn biết những khoản tiền nào sẽ ảnh hưỡng đến tiêu chuẩn lãnh tiền bảo hiểm công việc, quý vị có thể tham khảo chi tiết trên trang mạng của Service Canada, tìm mục  “ EI earnings chart”.  Trong danh mục thu nhập sẽ giải thích từng loại thu nhập nào ảnh hưỡng đến tiền bảo hiểm công việc và cách khấu trừ cho loại thu nhập đó.

Đi làm trong thời gian lãnh trợ cấp bảo hiểm công việc

Nếu quý vị đi làm khi lãnh tiền bệnh và sản phụ, trọn số tiền lương sẽ bị khấu trừ hoàn toàn.  Nhưng nếu lãnh loại tiền bảo hiểm thường, trợ cấp cha mẹ hoặc chăm sóc thân nhân có trọng bệnh và đi làm, thì sẽ được giữ phần lương miễn trừ, phần còn lại sẽ bị trừ.  mức tiền miễn trừ là con số cao nhất giửa $50/tuần hoặc 25% của mức tiền bảo hiểm tuần của quý vị.   số tiền lương tuần mà thấp hơn mức miễn trừ thì trọn số lương sẽ không bị khấu trừ, nếu không thì sẽ trừ phần cao hơn mức tiền miễn trừ.

Trong chính sách “Làm Việc khi Lãnh Trợ Cấp” ( Working While on Claim measure) có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2008, cho đến ngày 04 tháng 8 năm 2012. Thì mức miễn trừ được tạm định ở mức $75/ tuần hay 40% mức tiền bảo hiểm hàng tuần của quý vị.

Tiền lương cao hơn $75 mỗi tuần hoặc 40% mức tiền bảo hiểm tuần của quí vị sẽ bị khấu trừ.

Quý vị phải khai báo tất cả tiền thu nhập trong lúc lãnh để được hưỡng mức miễn trừ và tránh bị cho là khai gian, nếu không, thì khi viên chức EI tìm ra, quý vị không được giữ mức tiền miển trừ, mà phải hoàn trả trọn số tiền đã lãnh dư và còn bị phạt.

Lãnh các loại tiền tổng hợp trong một hồ sơ

Nếu đủ điều kiện quý vị có thể lãnh nhiều loại tiền trong một đơn xin.  Số tuần tổng hợp tối đa có thể lãnh tùy vào thứ tự và loại tiền lãnh, đó là:

 • nếu lãnh tiền bảo hiểm thường chung với bất cứ loại tiền bảo hiểm đặc biệt nào trong một hồ sơ, thì số tuần tối đa là 50 tuần.
 • nếu không có lãnh tiền bảo hiểm thường mà chỉ lãnh các loại tiền bảo hiểm đặc biệt trong một hồ sơ, thì số tuần tối đa có thể là 71 tuần tùy vào thứ tự loại tiền được lãnh

Nộp đơn xin

Sau khi nghĩ làm, chủ phải cấp kỷ lục nhân dụng (Record of Employment) cho quý vị trong vòng 5 ngày.  Khi nhận được kỷ lục nhân dụng, quý vị dùng nó để xin trợ cấp bảo hiểm công việc.  Nếu bị cho nghĩ việc tạm liên tục hơn 7 ngày, quý vị có quyền yêu cầu chủ đưa kỷ lục nhân dụng (ROE) dùng để xin tiền bảo hiểm công việc,  Nếu chủ từ chối, quý vị cũng nên nộp đơn xin và báo cho văn phòng Dịch Vụ Canada biết.  Họ sẽ mệnh lệnh chủ phải cấp kỷ lục nhân dụng (ROE).  Quý vị phải nộp đơn xin tiền trợ cấp trong thời hạn  4 tuần từ ngày nghĩ làm, nếu xin trể sẽ không được bù lại.  Việc trì hoãn nộp đơn dù vì bất cứ lý do gì cũng sẽ ảnh hưởng đến số tuần trợ cấp bảo hiểm đáng lý được lãnh.  Trong khi chờ đợi cấp kỷ lục nhân dụng, quý vị nên nộp đơn rồi bù lại ROE khi nhận được sau đó.

should still apply for employment insurance benefits and file a complaint with Human Resources and Skills Development Canada at the same time.  They will order your employer to provide you with the ROE. You should apply for EI benefits within 4 weeks after you stop working, otherwise you risk losing some of the benefits you are entitled to. Even if you have not received your Record of Employment, you may still apply and submit the ROE when you receive it at a later date

Quý vị phải chuẩn bị những thông tin sau đây để điền nộp đơn xin trợ cấp:

 • Số an sinh xã hội (nếu số đầu là 9, quý vị phải cung cấp giấy phép đi làm tạm thời hợp pháp do Sở Di Trú Canada cấp)
 • họ của mẹ mình;
 • địa chỉ cư ngụ và mã số bưu chính
 • thông tin về ngân hàng để xúc tiến thủ tục xin trực tiếp nhập tiền vào sổ ngân hàng
 • Tên và địa chỉ nơi làm việc, thời gian đi làm, lý do thất nghiệp cho từng công việc trong chu kỳ qui định tức là ngược trở lại 52 tuần trước (theo thông tin ghi trong ROE)
 • Nếu công việc nào trong 52 tuần gần nhất mà lý do thất nghiệp là tự ý bỏ việc, bị đuổi việc thì phải cung cấp chi tiết cặn kẻ, giải thích lý do, những gì xảy ra gây đến sự thất nghiệp của mình
 • giải thích lý do những tuần lễ (tính từ chủ nhật đến thứ bảy) trong 52 tuần gần nhất mà quý vị không có đi làm, không có lãnh lương hoặc mức thu nhập thấp hơn $225/tuần.

Quý vị phải điền đơn trên mạng rồi gửi kỷ lục nhân dụng đến cho họ sau.  Địa chỉ mạng là:

http://www.servicecanada.gc.ca/eng/ei/application/employmentinsurance.shtml

Sau khi hoàn tất điền đơn trên mạng, quý vị sẽ được cấp một số hồ sơ và địa chỉ để gửi văn bản kỷ lục nhân dụng.  Nếu chủ dùng loại văn bản kỷ lục nhân dụng trên mạng internet thì quý vị sẽ không cần nộp.

Kỷ lục nhân dụng (Records of Employment (ROE)

Chủ phải cấp kỷ lục nhân dụng khi quý vị nghĩ làm hay có sự gián đoạn về tiền lương.  Chủ phải cấp kỷ lục dù quý vị không có ý định xin tiền trợ cấp bảo hiểm công việc.  Trong văn bản kỷ lục sẽ ghi rỏ số giờ bảo hiểm đã làm, tiền lương, lý do thất nghiệp và các khoản tiền đã nhận sau khi nghĩ làm bao gồm tiền phép thường niên hoặc bồi thường nghĩ việc.

 • nếu chủ cấp loại văn bản bằng giấy , quý vị phải cung cấp tất cả kỷ lục đã cấp trong vòng 52 tuần gần nhất với đơn xin trợ cấp bảo hiểm.  quý vị có thể gửi hay mang đến văn phòng Dịch Vụ Canada để nộp
 • nếu chủ cấp loại văn bản vi Tính trên mạng trực tiếp cho Dịch Vụ Canada, quý vị sẽ không cần đòi văn bản từ chủ và không cần nộp cho họ.

Chú thích

Trước khi xin trợ cấp bảo hiểm, quý vị nên hỏi chủ xem kỷ lục nhân dụng của mình sẽ được cấp theo loại nào.  Chờ đợi kỷ lục nhân dụng sẽ đình trệ xúc tiến đơn xin của quý vị. nhưng quý vị không cần chờ có kỷ lục nhân dụng mới nộp đơn, quý vị nên xin trước để tránh mất tiền vì xin trể, kỷ lục nhân dụng có thể được bổ túc sau.

Thời gian chờ đợi :

Bất cứ loại tiền bảo hiểm công việc nào mà quý vị xin đều có thời gian chờ đợi tức là 2 tuần lể đầu tiên không có tiền.  Tiền trợ cấp sẽ bắt đầu trả sau 2 tuần thời chờ đợi này.

Thời gian chờ đợi sẽ miển cho trường hợp:

 • cha và mẹ cùng xin tiền trợ cấp cha mẹ, thì chỉ có một trong hai phải áp dụng thời gian chờ đợi
 • mở hồ sơ củ (thời gian chờ đợi áp dụng một lần cho mổi hồ sơ, thời gian chờ đợi đã bị trừ lần trước)

Tiền trợ cấp bảo hiểm được tính theo tuần mà không phải tính theo ngày, nó bắt đầu vào ngày chủ nhật của tuần nộp đơn chứ không phải từ tuần nghĩ làm.  Sau 2 tuần thời gian chờ đợi không tiền, những khoản tiền liên quan đến việc làm nhận được sau khi nghĩ làm (bao gồm tiền phép thường niên, bồi thường nghĩ việc) đều bị khấu trừ rồi thì tiền trợ cấp mới bắt đầu được cấp.  Quý vị phải định kỳ khai báo mỗi 2 tuần trên mạng hay bằng điện thoại.  Nếu không làm khai báo đúng hạn, thì tiền sẽ bị ngưng.

Cho dù quý vị nhận được thông báo yêu cầu khai báo định kỳ, cũng chưa chắc rằng đơn xin được chấp thuận cho đến khi quý vị nhận được thông báo về mức tiền và số tuần tối đa được lãnh và bắt đầu nhận được tiền.  Nếu đơn bị bác, quý vị sẽ nhận được văn bản quyết định và lý do.  Quý vị có thể xin khiếu nại trong vòng 30 ngày từ ngày nhận được quyết định.

Thủ tục khiếu nại

Khi nhận được quyết định bác đơn hoặc bị phạt, nếu không hiểu rỏ lý do, quý vị nên liên lạc với Dịch vụ Canada càng sớm càng tốt để tìm hiểu thêm chi tiết.  Quý vị có thể cung cấp thông tin mới để yêu cầu xét lại.  Nếu vấn đề không giải quyết thỏa đáng, quý vị có thể tiếp tục xin khiếu nại trong vòng 30 ngày từ ngày nhận quyết định.

Đơn xin khiếu nại đòi hỏi phải điền tên họ, số an sinh xã hội (Social Insurance Number) và lý do khiếu nại.  Đơn này phải nộp cho hội đồng khiếu nại (board of referees) của Bộ Phát Triển Nhân Lực và Huấn Nghệ Canada.  Thành viên của Hội Đồng Khiếu Nại được bổ nhiệm và độc lập với Dịch Vụ Canada.

Hội Đồng Khiếu Nại sẽ gửi thông báo về ngày giờ và nơi xữ khiếu nại cùng với tập tài liệu hồ sơ bao gồm những quyết định, lý do và chứng cớ áp dụng cho hồ sơ của quý vị.  Tham dự buổi điều trần rất quan trọng.  Trước mặt ba thành viên của Hội Đồng Khiếu Nại, Quý vị có thể trình bày vấn đề và cung cấp chứng cớ để biện hộ cho mình.  Quý vị có thể mang thông dịch hoặc đại diện trong buổi điều trần.  Sau buổi điều trần, quý vị sẽ nhận được quyết định của Hội đồng Khiếu Nại.  Nếu bị hội đồng khiếu nại bác đơn, quý vị có quyền khiếu nại đến Tòa Umpire, thủ tục này phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến pháp luật.

 

Các văn phòng Dịch Vụ Canada ở Toronto:

Toronto Etobicoke Service Canada Centre
5343 Dundas Street West, Etobicoke, Ontario, M9B 6K6

Toronto – Willowdale Service Canada Centre
4900 Yonge Street, Toronto, Ontario, M2N 6B1

Toronto Centre Service Canada Centre
25 St Clair Avenue East, Toronto, Ontario, M4T 3A4

Canada Quay Service Canada Centre
235 Queens Quay West, Toronto, Ontario, M5J2G8

Toronto East – Danforth Service Canada Centre
811 Danforth Avenue, Toronto, Ontario, M4J 1L2

Toronto Lakeside Service Canada Centre
900 Dufferin Street, Toronto, Ontario, M6H 4B1

Toronto Lawrence Square Service Canada Centre
700 Lawrence Avenue West, Toronto, Ontario, M6B 4L4

Toronto North Service Canada Centre
3737 Chesswood Drive, Toronto, Ontario, M3J 2P6

Toronto Scarborough Service Canada Centre
200 Town Centre Court, Scarborough, Ontario, M1P 4X9

Quý vị có thể truy cập trang mạng của Dịch Vụ Canada để tìm văn phòng gần nhà theo số bưu điện của mình: http://www.servicecanada.gc.ca/eng/home.shtml.

Những cơ quan cung cấp dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam

 

Hội Người Việt Toronto

 • Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, Số điện thoại: 416-536-3611
 • Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, số điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto
1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario,
Số điện thoại: 416-539-0152

SEAS Centre
606 Gerrard Street East,Toronto, Ontario M4A 1Y3,
Số điện thoại: 416-466-8842

Northwood Neighbourhood Services
2625 D Weston Rd, 2nd Fl, Unit 27, Toronto, ON, M9N 3V8
Số điện thoại: 416-748-0788, ext 31

Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào
180 Dundas West, phòng 1701,Toronto, Ontario M5G 1Z8
Số điện thoại: 416-971-9674

The Lighthouse Community Centre
1008 Bathurst Street, Toronto, Ontario
Số điện thoại: 416-535-6262 ext 225

Woodgreen Community Centre
815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2
Số điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đở.

 

Enter your keyword