Blog

Công Việc

Có nhiều di dân ở Ontario làm việc ở các nơi không có công đoàn và có mức lương thấp. Họ cần biết quyền lợi pháp định của mình trong luật Tiêu chuẩn Lao động áp dụng cho đa số các  nghành nghề, làm việc trực tiếp cho chủ hay qua trung gian của công ty nhân dụng.

Luật Tiêu Chuẩn Lao Động (Employment Standards Act (ESA) đặt ra các qui định về quyền lợi của nhân công làm cho chủ như tiền lương tối thiểu, số giờ làm việc, làm phụ trội, phép nghỉ thường niên, tiền bồi thường nghỉ việc thay vì thông báo và sa thải, phép nghỉ sanh và cha mẹ v.v.   Luật này áp dụng cho hầu hết nhân công làm việc ở Ontario toàn thời gian, bán thời gian, làm tạm hay là học sinh. Bộ Lao Động là nơi chấp hành và xử lý các vi phạm của chủ.

Chương trình bảo hiểm công việc (Employment Insurance (EI) là chương trình trợ cấp của chính phủ liên bang cho những người đang thất nghiệp và hội đủ tiêu chuẩn nhận trợ cấp.  Tiền bảo hiểm công việc loại thường áp dụng cho nhân công đi làm cho chủ, tiền bảo hiểm loại đặc biệt như tiền bệnh, tiền sản phụ, và cha mẹ ứng dụng cho nhân công đi làm và những người  tự kinh doanh nhưng tự nguyện tham gia vào chương trình.

Mục này cung cấp các thông tin về quyền lợi nhân công và chương trình tiền bảo hiểm công việc, nên biết về quyền lợi của bạn!

Nhấp nhanh vào danh mục

Enter your keyword