Blog

Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội loại thường (Ontario Works (OW) cung cấp hai loại trợ giúp: hỗ trợ tài chính tạm thời và hỗ trợ tìm việc làm cho cư dân Ontario.  Điều kiện được trợ cấp là mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  Mức này sẽ tùy vào số người trong hộ. Không phải mọi thu nhập hay tài sản đều tính, có một số nguồn thu nhập và tài sản là miễn tính.

Nếu hội đủ điều kiện được lãnh trợ cấp, mỗi tháng bạn sẽ nhận được khoản tiền trợ cấp sinh sống cơ bản, tiền nhà đến mức tối đa và thẻ mua thuốc hàng tháng để trang trải các chi phí thuốc theo toa. Bạn có thể xin thêm các loại phúc lợi đặc biệt tùy theo trường hợp và nhu cầu của bạn.

Có ba cách để xin trợ cấp xã hội, đó là  bằng điện thoại, đích thân đến văn phòng và trên mạng.  Đường dây điện thoại thông tin đa ngôn ngữ giúp cho những người không nói tiếng Anh và hướng dẫn cụ thể để hoàn thành thủ tục xin trợ cấp.  Bạn phải cung cấp một số thông tin của mình cũng như các thành viên trong gia đình hoặc những người đang sống chung với bạn trong hộ

Khi lãnh tiền trợ cấp, bạn sẽ bị yêu cầu tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc làm. Nhân viên phụ trách hồ sơ của bạn có thể làm việc với bạn để đặt ra hiệp định tham gia để giúp bạn đạt được mục tiêu liên quan đến việc làm.   Bạn cũng có trách nhiệm báo cáo thay đổi về tình hình gia đình và thu nhập nhận được, đòi cấp dưỡng và theo đuổi các thu nhập khác .  trong lúc bạn đang nhận được trợ cấp xã hội, bạn sẽ phải cung cấp thông tin để chứng minh rằng bạn vẫn còn hội đủ điều kiện tài chính để tiếp tục được lãnh.

Nếu bạn bị từ chối trợ cấp, bị giảm tiền hoặc cắt hoàn toàn, bạn có quyền khiếu nại các quyết định này đến Toà Lợi ích xã hội (SBT). Không phải tất cả các quyết định đều có thể bị kháng cáo đến SBT nên bạn phải hiểu được các quy định và hướng dẫn về kháng cáo.

Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về chương trình Trợ Cấp Xã Hội Ontario. Tài liệu cung cấp thông tin tổng quát về chương trình trợ cấp xã hội loại thường, điều kiện xin và kháng cáo . Đây là các thông tin tổng quát. Luật pháp có thể thay đổi, và vấn đề của mỗi người đều khác nhau. Nếu bạn cần tư vấn pháp lý cho vấn đề của mình, xin liên lạc với cơ quan pháp trợ cộng đồng địa phương hoặc tư vấn luật sư.

Theo đề tài

Cách xin trợ cấp

Tham gia hoạt động làm việc bắt buộc

Chương trình hổ trợ làm việc 

Tình trạng sống chung

Nghĩa vụ đòi thu nhập 

Báo cáo thay đổi

Bị cắt trợ cấp

Khiếu nại

Tìm giúp đở

Tiền Trợ Cấp Xã Hội Thường – Ontario Works

Chương trình Trợ Cấp Xã Hội Thường (OW) cung cấp hai loại phúc lợi:  hỗ trợ tài chính ngắn hạn và giúp đỡ tìm việc làm cho cư dân Ontario có khả năng làm việc nhưng tài chính eo hẹp.

Tiêu chuẩn lãnh tiền trợ cấp là gì?

Để hội đủ điều kiện lãnh trợ cấp, mức thu nhập gia đình và giá trị tài sản phải dưới mức ấn định.  mức này tùy vào số đầu người trong hộ.

Nguồn thu nhập bao gồm:

 • tiền lương
 • tiền thu nhập cho ở trọ
 • tiền hưu bổng hay tiền bệnh của hãng
 • hưu bổng nước ngoài
 • tiền thu nhập cho thuê nhà
 • Phúc lợi bệnh tật tư nhân
 • tiền cấp dưỡng
 • tiền vay nợ học phí Ontario (OSAP)
 • tiền trợ cấp cựu chiến binh
 • tiền già (OAS)
 • tiền bù thu nhập thấp cho tiền già (GIS)
 • tiền bù cho tiền già tỉnh Ontario (GAIN)
 • tiền góa
 • tiền bảo hiểm công việc (EI)
 • tiền An Sinh Xã Hội của nước Mỹ
 • Hưu bổng
 • tiền trợ cấp huấn nghệ
 • phúc lợi bảo hiểm tư nhân
 • tiền bồi thường tai nạn lao động (WSIB)
 • Thu nhập khác

Tài sản bao gồm tiền mặt, trái phiếu, kỳ phiếu, cổ phiếu, chứng khoán, giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ, tiền lời trên bất động sản, tiền lợi tức được lấy ra từ quỷ tín dụng và những tài sản khác mà có thể bán hay chuyển đổi thành tiền mặt.

Có một số loại thu nhập và tài sản được miễn.  Điều này có nghĩa là những thu nhập và tài sản này sẽ không ảnh hưỡng đến tiêu chuẩn xin trợ cấp.  Những thu nhập và tài sản được miễn bao gồm tiền lương của trẻ em trong hộ làm việc bán thời gian, tiền sữa, căn nhà chủ yếu đang ở, quỷ tiết kiệm cho người khuyết tật (RDSPs), tiết kiệm giáo dục (RESP), công cụ, số tiền bồi thường đau khổ, hoặc bồi thường thương tích hay tử vong của thân nhân đến mức tối đa là $ 25,000.

Nên nhớ rằng OW có thể xét ngược lại những chuyển nhượng tài sản trong 3 năm gần nhất từ ngày xin để xác định điều kiện lãnh trợ cấp của bạn.  Sự chuyển tài sản không hợp lý sẽ mất tiêu chuẩn được hưỡng.

Tôi sẽ nhận được gì từ trợ cấp xã hội ?

Nếu bạn hội đủ điều kiện để được nhận phúc lợi, bạn sẽ được cấp:

 • tiền trợ cấp sinh hoạt cơ bản hàng tháng bao gồm phần tiền cho thực phẩm và nhu cầu cá nhân cùng với phần tiền trợ cấp cho nơi ở đến mức tối đa.  Mức tiền trợ cấp tùy vào số người trong hộ, tình trạng hôn nhân của bạn và tuổi của trẻ em phụ thuộc. Mức tiền được quy định trong Luật Trợ Cấp Xã Hội Ontario Works.
 • một cạc mua thuốc theo toa bác sĩ hàng tháng cho các thành viên trong hộ.  Bạn phải mang thẻ mua thuốc đến nhà thuốc tây để lấy thuốc theo toa của bác sĩ cấp.

Bạn có thể xin thêm những phúc lợi khác tùy theo nhu cầu, xin tham khảo phần các phúc lợi khác để biết thêm chi tiết.

Cách xin trợ cấp

Có 3 cách xin trợ cấp:

1.     Bằng điện thoại:

Xin trợ cấp qua điện thoại:
 

 • Trong Toronto, bạn phải gọi cho số điện thoại xin trợ cấp trong khu vực bạn ở theo mã số bưu chính.   Một nhân viên phụ trách sẽ phỏng vấn bạn trên điện thoại để xác định điều kiện, bạn sẽ được hỏi về chi tiết cá nhân và tình trạng tài chính của bản thân và những  thành viên trong gia đình.  Cuộc phỏng vấn này mất khoảng 30 – 45 phút.
 • Nếu không nói được tiếng Anh, bạn phải tìm người thông dịch ở bên cạnh khi bạn làm cuộc gọi đến đường dây xin trợ cấp.  Bạn phải đồng ý cho phép họ nói chuyện với người đại diện cho bạn hoặc thông dịch cho bạn.
 • Nếu họ cho rằng bạn có thể hội đủ điều kiện, họ sẽ cho hẹn để bạn đến gặp nhân viên văn phòng dịch vụ xã hội trong khu vực nơi bạn ở.  họ sẽ yêu cầu bạn mang những giấy tờ đòi hỏi và cung cấp cho bạn địa chỉ văn phòng nơi bạn phải đến

Chú ý: Nếu bạn có lý do sức khỏe không thể đích thân đi đến văn phòng dịch vụ xã hội, bạn phải cho nhân viên phỏng vấn biết để họ thu xếp một phương pháp thích hợp cho bạn để gặp mặt.

Buổi gặp mặt phỏng vấn
 • nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ hoàn tất đơn xin trong buổi phỏng vấn.  Cuộc phỏng vấn này thường xúc tiến tại văn phòng dịch vụ xã hội.
 • Tất cả những người trên 18 tuổi sống chung trong hộ bao gồm người phối ngẫu hoặc con phụ thuộc đều phải đến cuộc phỏng vấn.  Tất cả những thông tin bạn cung cấp trên đỉện thoại hoặc trên mạng sẽ được xác minh lại trong cuộc phỏng vấn này.
 • nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ cho bạn biết nghĩa vụ tham gia vào những hoạt động qui định để giúp tìm việc bao gồm học Anh văn, khóa đào tạo hoặc làm công việc thiện nguyện.
 • Bạn (và người phối ngẫu cùng với những người phụ thuộc trên 18 tuổi nếu có) sẽ phải ký tên vào đơn xin và các mẫu đơn cần thiết tùy vào tình hình của bạn.
 • Một khi thủ tục xin hoàn tất, bạn sẽ nhận được phúc lợi ngay lập tức.

 

2.    Đích thân đến văn phòng:

Nếu bạn là người vô gia cư, bạn có thể gọi cho số điện thoại xin trợ cấp hay đích thân đến văn phòng trợ cấp xã hội gần nhất để xin.

Để tìm địa chỉ văn phòng trợ cấp xã hội Ontario Hoặc văn phòng Trợ Cấp Xã Hội cho Bệnh Tật Ontario (ODSP) , bạn có thể lên mạng:

ttp://appow.mcss.gov.on.ca/OfficeLocator/index.aspx?lang=en  dùng địa chỉ hay mã số bưu chính, thành phố, thị xã nơi mình ở để tìm (search) địa chỉ văn phòng gần nhà.

Nếu trong Toronto, có thể dùng mã số bưu chính trong trang mạng:

http://www.toronto.ca/socialservices/contact.htm  để tìm địa chỉ văn phòng khu vực

3.     Xin trên mạng:

Viếng mạng chỉ :  https://saapply.mcss.gov.on.ca  để xin trên mạng

Bước 1. Xác định xem thủ tục xin trên mạng có phù hợp cho bạn

 • Bạn sẽ được hỏi một vài câu hỏi cơ bản để đảm bảo rằng quá trình này phù hợp với bạn.  Bạn cần khoảng 2-5 phút để hoàn tất bước này.
Bước 2.  xác minh tiêu chuẩn để xin

 • bạn sẽ được hỏi một số thông tin cơ bản về bạn và gia đình bao gồm các khoản thu nhập gia đình (ví dụ, thu nhập, tiền lương, cấp dưỡng cho con), tài sản của bạn (ví dụ, tiền mặt, tài khoản ngân hàng, trái phiếu, xe cộ, đồ trang sức).  Bạn cần khoảng 5-10 phút để hoàn tất bước này.
 • Sau đó, bạn sẽ được phỏng đoán xem mình có thể đủ điều kiện xin hay không dựa trên những thông tin bạn cung cấp, đây cũng chỉ là phỏng đoán cho đến khi được nhân viên xã hội từ văn phòng địa phương (xem Bước 4) mới có thể khẳng định rằng bạn có thực sự hội đủ điều kiện hay không.
Bước 3. xúc tiến thủ tục trực tuyến trên mạng

 • bạn phải cung cấp thêm tài liệu về tình trạng của bạn và gia đình. bạn cần khoảng 20-30 phút để hoàn tất bước này.
 • Vào phần cuối của bước này, bạn có thể xác định lại tất cả các thông tin và có thể sửa lại thông tin sai, sau đó bạn có thể lựa chọn nộp đơn và thiết lập cuộc hẹn với nhân viên phụ trách hồ sơ hoặc bỏ ngang và xóa tất cả thông tin.  Đơn xin chỉ có thể hoàn tất với một cuộc gặp mặt phỏng vấn với nhân viên phụ trách hồ sơ.
 • Một nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ gọi cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc để cho hẹn đến văn phòng trong khu vực để gặp mặt phỏng vấn.  Họ sẽ cho biết những gì bạn cần phải mang đến cuộc phỏng vấn. Nếu bạn không có số điện thoại, bạn phải tự gọi cho văn phòng địa phương của bạn để sắp xếp một cuộc hẹn
bước 4: cuộc phỏng vấn 

 • Đơn xin chỉ hoàn tất sau cuộc phỏng vấn.  Bạn và tất cả những thành viên trong gia đình trên 18 tuổi sống chung trong hộ đều phải đến cuộc phỏng vấn.
 • Nhân viên sẽ xác minh những thông tin bạn điền trên mạng trực tuyến, Một khi thủ tục xin hoàn tất và mọi người ký tên, bạn sẽ nhận được phúc lợi ngay lập tức

 

Nếu bạn không nói tiếng Anh, bạn sẽ phải mang theo bạn bè hay bất kỳ ai trên 16 tuổi để thông dịch cho bạn.  bạn phải hiểu những gì các nhân viên phụ trách nói với bạn và giải thích nội dung những văn bản trước khi bạn ký tên.  Nên nhớ rằng trẻ em không được phép thông dịch cho bạn.

Điều quan trọng là trước khi ký bất cứ điều gì, bạn phải hiểu rỏ trước khi ký. bạn có thể xin được mang một bản sao mang về nhà để tìm hiểu thêm rồi mới ký sau.

Cho dù bạn không có địa chỉ thường trú, bạn vẫn có thể xin.  Nếu bạn tìm được nơi định mướn, bạn có thể yêu cầu chủ nhà viết thư chứng rằng họ sẵn sàng cho bạn thuê một khi bạn nhận được trợ cấp xã hội và đưa nó cho nhân viên phụ trách. Sở xã hội cũng có thể cung cấp cho bạn một đơn trống để mang cho chủ nhà nơi bạn muốn thuê để điền.

Những thông tin cần thiết cho trợ cấp xã hội thường

Bạn sẽ phải cung cấp tài liệu cá nhân của bạn và tất cả thành viên gia đình sống chung trong hộ bao gồm:

giấy tờ tùy thân như:

 • Giấy khai sinh hoặc thẻ công dân
 • thẻ an sinh xã hội
 • Thẻ Y tế Ontario
 • Giấy tờ di trú (visa nhập cảnh hoặc thẻ thường trú)

Thông tin về thu nhập như:

 • cùi phiếu lương
 • cùi tiền bảo hiểm việc làm
 • những món tiền cấp dưỡng
 • và các chứng minh thu nhập khác

Thông tin về tài sản như:

 • cập nhật sổ ngân hàng hoặc sổ sách chứng minh của ngân hàng
 • quỷ tiền hưu trí
 • bảo hiểm nhân mạng
 • giấy tờ sở hữu xe
 • giấy tờ chủ quyền bất động sản
 • các tài liệu tài sản khác

chi tiết về nơi ở như:

 • hợp đồng thuê mướn và biên lai tiền thuê nhà
 • thông tin về chủ nhà
 • thuế bất động sản, bảo hiểm nhà
 • hóa đơn tiền sưởi, nước và điện

Các tài liệu khác liên quan đến:

 • ly thân hoặc ly hôn
 • giấy tờ về quyền giử con
 • giấy tờ bảo hiểm nhân thọ
 • giấy tờ bảo hiểm bồi thường
 • Bằng chứng của các khoản nợ

Bạn nên giữ bản sao của tất cả các tài liệu mà bạn nộp, lúc nộp bản chánh, bạn có quyền yêu cầu nhân viên cho bạn một bản sao cho bạn.

Tôi gọi nơi đâu để xin trợ cấp ?

Ở Toronto, đường dây điện thoại xin trợ cấp theo số mã bưu chính của bạn được liệt  trong biểu đồ dưới đây.  Các trung tâm xử lý đơn xin mở cửa từ Thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8:00 sáng đến 5:00 giờ chiều nhưng đóng cửa vào cuối tuần và ngày lễ.  Đường dây cho người khiếm thính là 416-392-2823.

số mã bưu chính địa chỉ của bạn số điện thoại xin trợ cấp
M1N 416-392-3213
M1K M1L M1M M1P M1R 416-392-2725
M1C M1E M1G M1H M1J 416-397-1771
M1B M1S M1T M1V M1W M1X 416-397-1010
M2H M2J M2K M2L M2M M2N M2P M2R 416-392-2811
M3B M3H 416-392-2811
M3A M3C 416-392-3421
M3J M3K M3L M3M 416-397-0185
M3N 416-397-9451
M4A M4B M4C M4J M4K 416-392-3421
M4E M4L M4M 416-392-3213
M4G M4H M4N M4P M4R M4S M4T M4VM4W 416-397-5100
M4X M4Y 416-392-5100
M5A M5B M5C M5E M5S 416-392-5100
M5G M5H M5J M5K M5L M5T M5V M5W M5X 416-392-2635
M5M M5N M5P M5R 416-397-5100
M6C M6G 416-397-5100
M6A M6B M6E M6L 416-397-0185
M6M M6N 416-392-6242
M6H M6K M6R 416-397-7900
M6J 416-392-2635
M6P M6S 416-397-0330
M8V M8W M8X M8Y M8Z 416-397-0330
M9L M9M 416-397-9451
M9R M9V M9W 416-392-6405
M9N M9P 416-392-6242
M9A M9B M9C 416-397-0330

 

Đường dây đa ngôn ngữ

Để giúp cho những người không nói tiếng Anh, Văn phòng dịch vụ xã hội Toronto có một đường dây đa ngôn ngữ để cung cấp thông tin tổng quát về chương trình trợ cấp  Ontario. Đường dây trực tiếp cho tiếng Hoa là 416-397-7383.  Để truy cập danh sách các ngôn ngữ khác, xin viếng: http://www.toronto.ca/socialservices/languages.htm

Nghĩa vụ tham gia hoạt động lao động của Chương Trình Trợ Cấp Xã Hội thường

Khi nhận trợ cấp, bạn và những thành viên trong hộ trên 18 tuổi đều có nghĩa vụ phải tham dự vào các hoạt động liên quan đến việc làm.

Các hoạt động liên quan đến việc làm bao gồm:

 • Khoá học Anh ngữ
 • những chương trình giúp tìm hiểu và đặt mục tiêu chọn nghề
 • làm thiện nguyện
 • các khóa huấn nghệ và đào tạo kỹ năng
 • chương trình giáo dục / khoá học nâng cấp
 • chương trình Học, Thu nhập và Nuôi Con (LEAP): một chương trình cho các bậc cha mẹ tuổi từ 16-25
 • chương trình giới thiệu việc làm

hổ trợ tìm công việc từ các trung tâm việc làm

Để biết thêm thông tin về những hoạt động khác, xin truy cập: http://www.toronto.ca/socialservices/employmentservices.htm

Dịch vụ về việc làm

Nhân viên phụ trách hồ sơ sẽ cùng với bạn đặt ra kế hoạch giúp bạn đạt được các mục tiêu liên quan đến tìm việc. Kế hoạch này được gọi là hiệp định tham gia. Nó đặt ra những hoạt động bạn sẽ được tham gia và trong bao lâu. Hiệp định tham gia sẽ thay đổi theo biến chuyển về hoàn cảnh hay thời điểm đáp ứng mục tiêu của bạn.

Bạn có thể miễn nghĩa vụ tham gia nếu:

 • bạn đang chăm sóc con cái chưa đến tuổi đi học
 • bạn là 65 tuổi trở lên, hoặc
 • bạn không thể tham gia vì lý do sức khỏe.

Bạn phải cho nhân viên phụ trách hồ sơ biết về vấn đề về sức khỏe của bạn. Nhân viên phụ trách hồ sơ của bạn sẽ đòi giấy chứng nhận của bác sĩ. Nếu vấn đề sức khỏe thuộc loại trường kỳ và trầm trọng, bạn có thể được yêu cầu nộp đơn xin tiền trợ cấp xã hội cho người bệnh tật Ontario (ODSP).

Nếu bạn thấy rằng mình không thể đạt các điều khoản yêu cầu trong hiệp định tham gia,  bạn có thể đàm phán lại với nhân viên phụ trách hồ sơ để xin chỉnh đổi và nên ghi lại bằng văn bản.

30 ngày sau khi được cấp trợ cấp, nhân viên phụ trách sẽ xét lại điều khoản trong hiệp định tham gia của bạn với bạn,  rồi sau đó, sẽ tái xét ít nhất 6 tháng một lần.

Nếu bạn tự ý bỏ ngang các hoạt động của hiệp ước tham gia, thì tiền trợ cấp của bạn sẽ bị cắt một tháng.  nếu tái phạm một lần nữa, tiền trợ cấp sẽ bị cắt hay giảm 3 tháng.

Sống chung với một người nào đó

Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ kiểm soát những người mà bạn đang sống chung – nếu bạn đang sống chung với một người phối ngẩu như quan hệ vợ chồng, người này có thể là cùng phái hay khác phái, có kết hôn hợp pháp hay không cũng không thành vấn đề.  Văn phòng trợ cấp xã hội sẽ đòi xét mức thu nhập và tài sản tổng cộng trong hộ để quyết định xem bạn có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ như là một cặp hay không. Nếu bạn ở chung với thân nhân, họ sẽ yêu cầu chứng minh quan hệ.  Nếu bạn sống chung hơn 3 tháng với một người nào đó mà không phải là vợ chồng của bạn, họ vẩn đòi thêm chi tiết để xác định xem quan hệ này có thuộc quan hệ như vợ chồng không.  Đôi khi, cho dù bạn đã chung sống với nhau ít hơn 3 tháng, bạn vẫn được hỏi về vấn đề này. Không hợp tác có thể dẫn đến việc ngưng phúc lợi của bạn.

Theo đuổi nguồn thu nhập khác

Trong khi nhận trợ cấp xã hội, bạn và những thành viên trong hộ có trách nhiệm theo đuổi bất kỳ khoản thu nhập nào mà mình hội đủ điều kiện hoặc đáng lý được nhận. Thu nhập này có thể bao gồm tiền bảo hiểm việc làm, bồi thường tai nạn lao động (WSIB) và cấp dưỡng nuôi con, nếu không, phúc lợi của bạn có thể bị giảm vì không chịu đòi nguồn thu nhập đáng có.

Tiền cấp dưỡng

Chương trình trợ cấp xã hội Ontario đòi hỏi bạn thực hiện những nỗ lực hợp lý để đòi tiền cấp dưỡng từ:

 • người được xem là phối ngẫu của bạn như trong định nghĩa của luật gia đình, và
 • người cha hay mẹ ruột của con cái bạn cho dù người đó không phải là người phối ngẫu của bạn.

Nếu bạn có nỗ lực hợp lý để đòi cấp dưỡng thì phúc lợi của bạn có thể bị ngưng hoặc giảm.  Sở xã hội ở Toronto có cán sự hỗ trợ gia đình làm việc trong Tòa Tư Pháp Ontario ở trong đơn vị hỗ trợ gia đình.  Dịch vụ của họ miễn phí và họ cung cấp các dịch vụ như:

 • trả lời các câu hỏi của bạn về việc đòi cấp dưỡng
 • soạn thảo thỏa thuận thương thuyết về tranh chấp cấp dưỡng
 • giúp ra tòa kiện tụng đòi cấp dưỡng
 • sắp xếp thủ tục xác định huyết thống giữa cha mẹ và con cái
 • truy tìm người có trách nhiệm cấp dưỡng, và
 • giới thiệu đến các dịch vụ thích hợp

Sau đây là danh bạ tìm cán sự hỗ trợ gia đình cho từng văn phòng trợ cấp xã hội ở Toronto trong khu vực:

Malvern 416-338-7779
Kennedy 416-397-1273
Beaches 416-397-0287
Golden Mile 416-397-5061
Yonge Eglinton 416-397-1832
Metro Hall 416-392-2655
Wellesley Place 416-392-5111
High Park/Parkdale 416-397-7854
Lesmill 416-392-2813
Chesswood 416-397-9462
Lawrence Square 416-397-1605
York Humber 416-392-5427
The Queensway 416-392-6576
Attwell 416-392-6515

 

Bạn phải cung cấp bất kỳ thông tin nào bạn có về người cha hay mẹ có trách nhiệm cấp dưỡng để lấy trát tòa đòi cấp dưỡng từ đối phương.   Bất kỳ mức tiền cấp dưỡng nào bạn nhận được đều bị khấu trừ từ phúc lợi xã hội hàng tháng của bạn.

Báo cáo thay đổi

 

Trong lúc nhận phúc lợi,  bạn có trách nhiệm phải khai báo bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống của bạn bao gồm thay đổi số người trong gia đình, tình trạng hôn nhân, dọn nhà hay tình hình tài chính để tránh tình trạng phải hoàn trả lại tiền trợ cấp lãnh quá mức nếu sự thay đổi làm giãm mức tiền, nhưng có khi thì ngược lại, sự thay đổi có thể làm cho bạn hội đủ điều kiện cho các dịch vụ khác hoặc tăng mức tiền phúc lợi.

Bạn phải khai báo những thay đổi về:

 • địa chỉ hoặc số điện thoại
 • mức tiền thuê nhà hay chi phí nhà ở của bạn
 • thay đổi tình trạng học vấn của con
 • thay đổi số người trong hộ hoặc nếu bạn bắt đầu sống chung với một người khác
 • bạn hoặc thành viên trong hộ rời Ontario hơn 7 ngày
 • những thay đổi trong tình hình tài chính của bạn chẳng hạn như bắt đầu một công việc mới, bắt đầu nhận được nguồn thu nhập khác mà trước đó chưa nhận được, tiền thu nhập giảm, mở hoặc đóng tài khoản ngân hàng
 • tình hình tài sản của bạn thay đổi

Bạn nhận được mẩu kê khai cập nhật thông tin hàng tháng kèm trong thư, bạn phải dùng mẫu này để báo cáo hoặc khai báo về những thay đổi.

Khấu trừ thu nhập:

Mức tiền phúc lợi được tính bù trên mức thu nhập của bạn. Một số loại thu nhập sẽ bị trừ 100% từ tiền phúc lợi hàng tháng của bạn bao gồm tiền bảo hiểm việc làm, thu nhập cho thuê, tiền cấp dưỡng cho con.

Tuy nhiên, nếu bạn đi làm, 50% tiền lương sau thuế sẽ bị trừ, tức là bạn sẽ được giữ lại phân nửa phần lương sau khi trừ thuế.  Ngoài ra, bạn có thể được khấu trừ chi phí gửi con. Nếu con gửi ở các nhà trẻ chính thức có giấy phép, bạn sẽ được khấu trừ 100% chi phí gửi trẻ.  Đối với các nơi giữ trẻ tư không có giấy phép, mức khấu trừ tối đa là $600 mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ.

Chứng minh còn đủ tiêu chuẩn lãnh trợ cấp

Trong khi nhận phúc lợi, bạn phải tiếp tục cung cấp thông tin để chứng minh rằng bạn vẫn còn hội đủ điều kiện tài chính để được tiếp tục lãnh tiền. Nhân viên phụ trách định kỳ kiểm tra hồ sơ đang lãnh.  Thủ tục kiểm tra định kỳ là một phần trong công tác gọi  là quá trình xác minh hợp nhất (Consolidated Verification Process (CVP).  Công tác này đòi hỏi nhân viên phụ trách hồ sơ phải hẹn bạn đến gặp họ định kỳ để cập nhật tình hình hiện tại của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu mang theo những thông tin cần thiết đến cuộc gặp mặt phỏng vấn.  Bạn bắt buộc phải đến cuộc hẹn để được tiếp tục nhận trợ cấp. Nếu bạn không thể nói được tiếng Anh, bạn phải tự mang thông dịch viên trên 16 tuổi và không phải là con cái của mình cùng đến cuộc hẹn .

Sự cập nhật thông tin này không thay thế cho quy tắc phải tự khai báo thu nhập hàng tháng và những thay đổi ngay trong thời điểm xảy ra như thay đổi địa chỉ, tiền thuê nhà, hoặc tình trạng sinh hoạt.

Lúc nhân viên xã hội kiểm tra điều kiện tài chính của bạn, họ có thể đòi hỏi thông tin và tài liệu để chứng minh rằng bạn còn đủ tiêu chuẩn lãnh trợ cấp.  Họ cũng phải cho bạn biết rằng bạn có nhận được tất cả phúc lợi mà bạn có quyền được lãnh hay không.

Họ có thể lấy thông tin về bạn từ các cơ quan chính phủ như Sở Thuế Vụ Canada, Bộ Giao Thông Vận Tải, Văn phòng Trách nhiệm Gia Đình chẳng hạn.

Nếu bạn có nghĩa vụ tham gia các hoạt động đòi hỏi để được nhận trợ cấp – ví dụ như , đi học, đi làm hoặc công tác xã hội trong cộng đồng – thì họ sẽ kiểm chứng với những nơi này để xác nhận bạn có thực thi những đòi hỏi này hay không.

Sau khi kiểm tra hồ sơ của bạn, nhân viên xã hội có thể quyết định ngưng hay giảm tiền nếu họ cho rằng bạn không đủ điều kiện để lãnh.  Nếu bạn đã lãnh quá mức, họ sẽ tính nợ và đòi lại. Họ có thể cấn nợ từ tiền phúc lợi hàng tháng của bạn, mức tiền trừ cấn nợ chỉ là một số tiền nhỏ bởi vì họ chỉ được phép khấu trừ tối đa 5% từ mức tiền trợ cấp hàng tháng để đòi lại món tiền bạn nợ họ.

Nếu tiền trợ cấp của bạn bị cắt giảm 

Nếu đơn xin trợ cấp của bạn bị bác hoặc mức tiền trợ cấp của bạn bị cắt hay ngưng, bạn có quyền khiếu nại các quyết định này đến của Toà Phúc Lợi Xã Hội.  Đây là cơ quan độc lập và khác biệt với sở dịch vụ xã hội.  Tòa này có thẩm quyền để lật ngược lại và hủy bỏ quyết định trước đó hay đưa ra quyết định mới.

Nếu bạn bị bác đơn xin trợ cấp,  bạn chỉ có quyền kháng cáo sau khi bạn đã hoàn tất đơn xin, nếu bạn chưa hoàn tất đơn xin, bỏ ngang hoặc xin rút đơn xin, bạn không có quyền kháng cáo nhưng bạn có quyền nộp đơn xin lại.

Quyết định từ chối, cắt giảm, hoặc ngưng tiền trợ cấp phải được gửi đến cho bạn bằng văn thư.  Bức thư này được gọi là Thông báo về Quyết định. Thông báo này phải ghi rỏ  quyết định và đưa lý do, bạn sẽ được báo về quyền xin tái xét nội bộ nếu không đồng ý với quyết định.  Đôi khi, bạn có thể giải quyết vấn đề bằng cách liên lạc với nhân viên phụ trách trong thư để xem bạn có thể bổ túc những thông tin nào để được tái xét mà không cần kháng cáo.

Nếu bạn chỉ được báo về quyết định bằng miệng nhưng không nhận được thư Thông Báo về Quyết định, bạn nên gọi cho văn phòng dịch vụ xã hội yêu cầu lấy thư quyết định càng sớm càng tốt. Một khi bạn nhận được Thông báo của Quyết định này, bạn có 30 ngày để xin tái xét nội bộ,  đây là việc nhất thiết phải làm, nếu không thì bạn sẽ không được tiếp tục kháng cáo đến Tòa Khiếu Nại Trợ Cấp Xã Hội.   Bạn có thể liên hệ với cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà để được giúp đở về vấn đề kháng cáo.

Đơn yêu cầu tái xét nội bộ bằng văn bản phải nộp cho văn phòng nơi đưa ra quyết định. Trong đó phải có tên họ của bạn, ngày tháng năm sinh và chữ ký cũng như những quyết định bạn muốn được tái xét và lý do tại sao.   Đơn xin tái xét sẽ được giao cho một nhân viên khác, không phải người đã đưa ra quyết định trước đó để tái xét hồ sơ.  Theo qui định thì thông báo gửi qua đường bưu điện là 3 ngày thì bạn sẽ nhận được sau khi gửi.  Ngày gửi thư phải được đóng dấu trên phong bì của Bưu Chính Canada và chưa hẳn sẽ cùng một ngày trong thư quyết định.  bạn nên giữ lại lá thư và phong bì. I

Những loại quyết định có thể được kháng cáo

Không phải tất cả các quyết định đều có quyền kháng cáo đến Toà phúc lợi xã hội. Bạn có thể kháng cáo các quyết định về:

 • bị từ chối trợ cấp,
 • bị nhưng trợ cấp,
 • mức tiền trợ cấp,
 • mức tiền trợ cấp cho chế độ ăn uống đặc biệt,
 • mức khấu trừ tiền trợ cấp để cấn nợ quá cao,
 • những khoản phúc lợi trợ cấp dọn ra riêng và phúc lợi bảo trì, trợ cấp bắt đầu làm việc hay đào tạo,
 • chi phí vận chuyển cần thiết về mặt y tế hay các công cụ phụ trợ y tế cần thiết,
 • việc bổ nhiệm người giám hộ để thay bạn nhận chi phiếu trợ cấp nếu bạn đã trên 18 tuổi

Bạn không có quyền kháng cáo những quyết định về:

 • các phúc lợi thuộc loại không thiết yếu như chi phí tang lễ và chôn cất
 • trả tiền cho người thứ ba – ví dụ, nếu bạn sắp xếp cho trợ cấp thay bạn trực tiếp thanh toán tiền nhà cho chủ nhà,
 • hỗ trợ khẩn cấp
 • bổ nhiệm người giám hộ quản lý nhận tiền của bạn nếu bạn dưới 18 tuổi.

Cho dù những vấn đề này bạn không được quyền kháng cáo, nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu tái xét nội bộ.  Trong đơn xin yêu cầu tái xét, bạn phải giải thích lý do tại sao quyết định là sai và phải cung cấp bất kỳ thông tin nào có thể thay đổi quyết định và hỗ trợ yêu cầu của bạn.

Trong một số trường hợp, những quyết định không được kháng cáo đến Tòa Trợ Cấp Xã Hội thì có thể yêu cầu được Uỷ Ban Tái Xét Quyết Định.  Phạm vi mà ủy ban tái xét bao gồm phúc lợi mua mắt kiếng, chi phí liên quan đến việc làm như chi phí vận chuyển và giới thiệu hoặc tài trợ cho các chương trình đào tạo hoặc các hoạt động khác của trợ cấp xã hội. Bạn có thể yêu cầu bằng văn bản cho Uỷ ban và gửi đến địa chỉ:  the Decision Review Committee c/o Appeals Review Unit, 111 Wellesley Street East, 4th Floor, Toronto, Ontario, M4Y 3A7.  Uỷ ban không tổ chức phiên điều trần – mà chỉ tái xét trên mặt giấy tờ rồi gửi văn bản quyết định cho bạn và văn phòng dịch vụ xã hội.

Nếu bạn nhận được thông báo đòi nợ sau khi bạn đã ngưng nhận trợ cấp xã hội, bạn nên tìm tư vấn pháp lý bởi vì bạn không có quyền khiếu nại đến Tòa Trợ Cấp Xã Hội nữa.

Nếu bạn không khẳng định quyết định nào có thể kháng cáo, bạn cũng cứ nộp thử đơn kháng cáo để bảo vệ quyền khiếu nại của mình.

Kháng cáo đến Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Bạn phải nộp đơn kháng cáo đến tòa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tái xét nội bộ bằng cách hoàn thành mẫu đơn xin khiếu nại của tòa. Bạn có thể in đơn này từ trang mạng http://www.sbt.gov.on.ca. Bạn cũng có thể lấy mẫu đơn từ cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà hoặc gọi cho Tòa.  Nếu bạn cần một thông dịch viên cho phiên xữ, bạn phải đánh dấu vào khung yêu cầu cung cấp thông dịch và ghi rỏ ngôn ngữ trong đơn.

Sau khi xin tái xét, bạn sẽ nhận được quyết định trong vòng 10 ngày, nếu không bạn vẫn có thể xin kháng cáo đến tòa về quyết định ban đầu. Thời hạn kháng cáo sẽ là 40 ngày kể từ ngày bạn xin tái xét nội bộ.

Nếu bạn quá hạn khiếu nại, bạn có thể xin gia hạn.  Bạn sẽ phải giải thích lý do tại sao bạn quá hạn lúc điền đơn kháng cáo. Khi bạn nộp đơn khiếu nại, bạn nên gửi kèm tất cả những thư từ qua lại và quyết định của văn phòng trợ cấp xã hội đã gửi cho bạn, nó bao gồm giấy Thông báo về Quyết định, quyết định tái xét nội bộ và bản sao lá thư bạn đã viết để yêu cầu xin tái xét nội bộ.

Nếu bạn cần tiền sinh hoạt khẩn cấp trong khi chờ đợi cho tòa xử lý đơn kháng cáo, bạn có thể xin trợ cấp tạm thời.  Đơn xin trợ cấp tạm thời là một phần trong mẫu đơn khiếu nại của tòa. Nếu Tòa chấp thuận yêu cầu của bạn và cấp lệnh cho nhận trợ cấp tạm thời, văn phòng trợ cấp xã hội địa phương sẽ phải trả tiền trợ cấp tạm cho bạn trong khi chờ đợi kháng cáo của bạn được quyết định.

Bạn chỉ có thể xin trợ cấp tạm sau khi đã nộp đơn kháng cáo đến tòa, do đó, bạn nên xin tái xét nội bộ càng sớm càng tốt.

Nếu đơn khiếu nại của bạn bị bác, hoặc bạn bỏ ngang không tham dự phiên điều trần, thì bạn sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền trợ cấp tạm thời mà bạn đã lãnh trước đó.  Nếu vấn đề được hòa giải, bạn nên thử thương lượng thỏa thuận bằng văn bản ghi rỏ rằng bạn sẽ không phải trả số tiền trợ cấp tạm thời. Nếu bạn muốn hủy bỏ kháng cáo, bạn nên tìm tư vấn pháp lý.

Chuẩn bị cho buổi điều trần của Tòa Khiếu Nại Phúc Lợi Xã Hội

Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn kháng cáo của bạn, Tòa phải gửi thông báo về ngày xử cho bạn và văn phòng dịch vụ xã hội.  Thông báo này sẽ cung cấp ngày, giờ và địa điểm của phiên điều trần kháng cáo. Bạn sẽ nhận được thông báo ít nhất 30 ngày trước phiên xử, trong đó sẽ ghi rỏ buổi điều trần là thông qua điện thoại hay phải đến phiên xử.  Nếu Tòa chọn xử bằng điện thoại, Bạn có quyền yêu cầu được đến phiên xử nếu muốn, bạn phải đưa ra yêu cầu trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phiên xử.  Bạn phải giải thích lý do tại sao bạn không muốn có một phiên điều trần qua điện thoại. Nếu bạn nghĩ rằng bạn sẽ không có được một phiên điều trần công bằng qua điện thoại, bạn phải giải thích lý do tại sao.  Đôi khi Tòa cũng có thể thông báo vấn đề sẽ được xử bằng văn bản hoặc giấy tờ nhưng chỉ khi có sự đồng ý của bạn.

Trên thông báo của buổi điều trần sẽ ghi rỏ thời hạn cuối cùng để bạn nộp bất kỳ tài liệu nào bạn sẽ dùng trong phiên xử.  Bạn cũng nhận được tập tài liệu từ văn phòng dịch vụ xã hội,  trong đó bao gồm các lý do cho quyết định, những bằng chứng và lập luận pháp lý của họ được xét xử trong phiên điều trần. Văn phòng dịch vụ xã hội phải cung cấp cho bạn phần tài liệu này trong vòng 30 ngày sau khi nhận được thông báo kháng cáo.

Bất kỳ tài liệu nào mà bạn muốn sử dụng làm bằng chứng trong kháng cáo của bạn phải được nộp cho tòa ít nhất 20 ngày trước buổi điều trần. Bạn phải nộp các tài liệu này cho Tòa và văn phòng dịch vụ xã hội.

Bạn nên giữ một bản sao tất cả mọi thứ bạn gửi cùng với bằng chứng ngày bạn gửi. Nếu bạn dùng fax để gửi tài liệu, bạn nên in lại kỷ lục từ máy fax cho thấy ngày fax đã được gửi đi.

Trong phiên xử, bạn không nhất thiết phải có người đại diện pháp lý dù bạn có quyền mang đại diện pháp lý.  Phiên điều trần được tổ chức tại một phòng xử ở Tòa Phúc Lợi Xã Hội. Trong hầu hết trường hợp, buổi điều trần sẽ do một thành viên của tòa phụ trách xét xử.  Tại phiên điều trần, bạn và nhân chứng của bạn có cơ hội để trình bày vấn đề và dùng các tài liệu và bằng chứng mà bạn đã cung cấp cho tòa 20 ngày trước đó. Văn phòng dịch vụ xã hội cũng có thể gửi một đại diện đến buổi điều trần. Bạn và các nhân chứng của bạn có thể bị thẩm vấn bởi các thành viên của tòa và đại diện bên trợ cấp xã hội về bằng chứng bạn đưa ra.

Thành viên của tòa sẽ gửi cho bạn văn bản quyết định qua bưu điện.

Quyết định của Tòa Phúc Lợi Xã Hội có thể được kháng cáo lên Tòa Ontario nhưng chỉ dựa trên sai lầm về pháp luật.  Bạn nên tìm tư vấn pháp luật để được trợ giúp cho loại kháng cáo này.

Ở đâu có thể được giúp đỡ?

Để được tư vấn và đại diện pháp lý, bạn có thể liên hệ với một luật sư hoặc cơ quan pháp trợ cộng đồng. Để tìm cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà, bạn có thể liên lạc Chương Trình Pháp Trợ Ontario, số điện thoại viễn liên miễn phí ngoài Toronto là 1-800-668-8258, ở Toronto, gọi 416-979-1446 hoặc viếng trang mạng www.legalaid . on.ca

Những cơ quan cung cấp dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam

 Hội Người Việt Toronto

 • Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, điện thoại: 416536-3611
 • Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario,điện thoại:416-539-0152

SEAS Centre

606 Gerrard Street East, Toronto, Ontario M4A 1Y3 điện thoại: 416-466-8842

Northwood Neighbourhood Services

2625 D Weston Rd, 2nd Fl, Unit 27, Toronto, ON, M9N 3V8,
điện thoại: 416-748-0788, ext 31

Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào

180 Dundas West, phòng 1701,Toronto, Ontario M5G 1Z8
điện thoại: 416-971-9674

The Lighthouse Community Centre

1008 Bathurst Street, Toronto, Ontario,điện thoại: 416-535-6262 ext 225

Woodgreen Community Centre

815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2
điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đở.

Enter your keyword