Blog

Hệ thống trợ cấp xã hội ở Ontario được thiết kế để cung cấp tiền sinh hoạt cơ bản và hỗ trợ khác cho cá nhân và gia đình có khó khăn về phương tiện tài chính.

Hiện nay, có hai chương trình trong hệ thống trợ cấp xã hội của Ontario: Trợ cấp loại thường (Ontario Works (OW) và Trợ cấp cho người bệnh tật (Ontario Disability Support Program (ODSP). Tiền trợ cấp loại thường được thiết kế để cung cấp hỗ trợ tài chính trên cơ sở tạm thời và khích lệ người nhận trở nên độc lập về tài chính thông qua việc làm.

Trợ cấp cho người bệnh tật (Ontario Disability Support Program (ODSP), thì hổ trợ cho những người khó tìm việc, có khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày vì bệnh tật.

Điều kiện chung để được hổ trợ cho cả hai chương trình là bạn phải đủ tiêu chuẩn đòi hỏi về tài chính tính theo số người trong gia đình, mức thu nhập và tải sản của gia đình.  Ngoài ra, để đủ điều kiện cho ODSP, người nộp đơn còn phải đáp ứng định nghĩa pháp lý của một người bệnh tật

Mức tiền hỗ trợ của trợ cấp xã hội rất hạn chế và trong thực tế dưới mức nghèo khổ. Ngoài ra, trong khi đang lãnh trợ cấp xã hội, bạn phải đáp ứng các yêu cầu khác nhau, cho ví dụ như khi đang lãnh trợ cấp thường (OW),  bạn có thể bị yêu cầu tìm việc làm, hoặc tìm kiếm các nguồn thu nhập khác, chẳng hạn như đòi tiền cấp dưỡng cho con.

Bên cạnh hỗ trợ tài chính, hệ thống trợ cấp xả hội có các phúc lợi về thuốc men, và chăm sóc nha khoa cơ bản. Đối với những người có thể làm việc,sẽ được nhận hỗ trợ để giúp họ gia nhập vào thị trưòng lao động.  Hệ thống trợ cấp xã hội được thiết kế cung cấp một số phúc lợi khác và hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người nhận.

Enter your keyword