Blog

Quyền Lợi của Người Thuê Nhà Ở Ontario

Quyển tài liệu này viết cho người thuê nhà để ở được bảo vệ dưới Luật Thuê Nhà Ở (Residential Tenancies Act (RTA).  Nội dung tham khảo từ tài liệu do CLEO- Community Legal Education of Ontario ấn bản.

Luật Thuê Nhà ở là gì?

Luật Thuê Nhà Ở (RTA) là luật của tỉnh bang Ontario qui định một số điều khoản áp dụng cho  quan hệ giữa chủ nhà và người thuê nhà để ở.  Luật này đặt ra một số quyền lợi cho chủ và người thuê trong các vấn đề bao gồm việc đuổi nhà, sửa chửa và những vấn đề liên quan đến hợp đồng thuê nhà để ở.

Luật này có áp dụng cho tôi không?

Luật này áp dụng cho những nơi cho thuê để ở như:

 • chung cư (apartment)
 • các phòng cho mướn trong nhà tư mà không dùng chung nhà bếp và buồng tắm với chủ nhà và các thành viên trong gia đình chủ nhà
 • nhà dưỡng lão
 • chỗ cho mướn chỗ để đậu nhà di động

Luật này không áp dụng cho tất cả nơi thuê để ở.  Trường hợp ngoại lệ là nếu nơi bạn thuê ở là:

 • nơi bạn mướn để ở đáng lẽ là dùng cho mục đích thương mại
 • nơi bạn mướn ở phải dùng chung nhà bếp hay buồng tắm với chủ nhà và các thành viên trong gia đình chủ nhà
 • nơi bạn mướn là những nơi chỉ cho mướn theo mùa
 • nơi bạn mướn để ở thuộc loại nội trú của trường học dành cho sinh viên
 • đang ở trong nơi tạm trú do các cơ quan từ thiện hay phi vụ lợi cung cấp
 • viện phục hồi sức khỏe

Luật này cũng không áp dụng cho những trường hợp chia mướn hay mướn lại từ một người thuê nhà khác. Nếu bạn muốn kiểm chứng xem bạn có thuộc trường hợp này không, bạn có thể tham khảo thêm chi tiết tại địa chỉ mạng : www.cleo.on.ca/roommates

Ban Phân Xử giữa Chủ nhà và Người Thuê (Landlord and Tenant Board)

Ðây là nơi xử lý kiện tụng cho những xung đột trong quan hệ thuê ở giữa chủ nhà và người thuê, là tòa án nhưng ít nghi thức hơn.

Bạn có thể nộp đơn kiện đến ban phân xử để yêu cầu bộ làm quyết định khi chủ nhà không làm đúng trách nhiệm luật pháp qui định ví dụ như không chịu sửa chữa và bảo trì, hoặc vi phạm quyền lợi của bạn v.v.   Chủ nhà cũng có thể đến đây kiện người thuê cho những lý do như thiếu tiền nhà hoặc làm hư hại nơi ở.

Sau khi đơn kiện nộp đến bộ phân xử thì sẽ được định ngày cho buổi điều trần.  Cả hai bên chủ nhà và người thuê đều phải đến buổi điều trần để tranh cãi trước thành viên ban phân xử.  Sau phiên xử, thành viên của ban sẽ đưa ra phán quyết cho chủ và người thuê phải làm gì.

Để biết thêm chi tiết về Bộ phân xử và phạm vị của họ, xin vào mạng chỉ:   http://www.ltb.gov.on.ca

Trước khi dọn vào

Ðể tránh xung đột xảy ra với chủ nhà sau này, đây là những điều bạn cần lưu ý trước khi bạn mướn chỗ để ở:

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là một là thỏa thuận pháp lý về thuê mướn giữa bạn và chủ nhà.  Nó có thể định trên giấy tờ hay bằng miệng.  Nó còn được gọi là hợp đồng thuê nhà (tenancy agreement), giao kèo (lease) hay hợp đồng thuê mướn  (rental agreement).

Nếu là hợp đồng trên mặt giấy tờ, bạn nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trước khi ký tên.  Thí dụ như phải xác định danh sánh những người ở chung trong hộ được ghi rõ trong hợp đồng hoặc viết rõ giá tiền thuê nhà đã thỏa thuận .

Cho dù hợp đồng không phải trên mặt giấy tờ thì vẫn có hiệu lực trên luật pháp, cả

hai bên đều phải tuân thủ những gì đã thỏa thuận, cho nên bạn phải hiểu rõ những điều khoản đã thỏa thuận

Nếu Luật Thuê Nhà Ở áp dụng cho trường hợp thuê mướn của bạn, mà trong hợp đồng thuê mướn có những điều khoản thỏa thuận nào trái luật đều tự động mất hiệu lực.  cho ví dụ, luật pháp qui định chủ nhà chỉ được quyền đuổi nhà sau khi tuân theo thủ tục pháp định xin trát tòa đuổi nhà,  cho nên dù chủ và bạn ký một thỏa thuận đuổi nhà đi ngược với pháp luật qui định hoặc định mức tăng tiền nhà trái phép thì những điều khoản này sẽ tự động mất hiệu lực.

Thông tin pháp luật cho người thuê mới

Mỗi khi có người mới thuê dọn vào, chủ nhà phải cung cấp cho họ phần tài liệu có tên thông tin cho người thuê mới.  Phần tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về Luật Thuê Nhà Ở do Ban Phân Xử Giữa Chủ và Người Thuê phát hành, trong đó nêu ra những quyền lợi và nghĩa vụ của người thuê.  Thông tin này có thể tìm ở trang mạng: www.ltb.gov.on.ca.

Định mức tiền thuê nhà cho hợp đồng mới

Không có hạn định cho giá tiền thuê chủ đình cho hợp đồng mới, giá tiền nhà lúc mới thuê sẻ do chủ nhà tự quyết định, trừ trường hợp ngoại lệ khi chủ có lệnh cấm tăng tiền nhà (xin xem phần đông lạnh tiền nhà)

Sau khi bạn thỏa thuận giá tiền nhà lúc mới thuê, thì thời hạn được tăng tiền nhà và mức tăng sau này sẽ căn cứ theo luật pháp quy định, xin xem phần tăng tiền thuê nhà để biết thêm chi tiết.

Tiền cọc và phụ thu

Chủ nhà có quyền đòi giữ tiền cọc trước khi bạn dọn vào, nếu tiền nhà tính theo tháng, số tiền cọc này không thể hơn một tháng tiền nhà.  Tiền cọc này còn gọi là tiền nhà cho tháng cuối (last month rent desposit ( LMR).  Nếu bạn thuê theo tuần thì tiền cọc không thể nhiều hơn một tuần tiền nhà.

Tiền cọc này chỉ có thể dùng để thanh toán nhà cho tuần cuối cùng hay tháng cuối cùng trước khi dọn ra.  Tiền cọc không được dùng để chi trả cho bất cứ những món tiền khác như dọn dẹp, đền bù thiệt hại v.v.  Tương tự, Bạn cũng có thể dùng tiền cọc để thanh toán tiền nhà cho tuần hay tháng cuối trước khi dọn ra.

Chủ có thể đòi tiền cọc cho chìa khóa hay cạc ra vào.  Nhưng mức tiền cọc phải tương đương với giá thay thế trên thị trường cho món đồ và chủ phải hoàn lại tiền cọc này khi bạn trả lại chìa khóa hay cạc ra khi dọn ra.

Chủ có quyền đòi trả lệ cho chi phiếu tiền nhà trả lại vì thiếu tài khoản (NSF hay bounced cheque).

Chủ không được phép đòi thêm những món tiền cọc khác hay phụ thu.  Cho ví dụ nếu lúc mướn nhà mà chủ nhà đòi ứng tiền cọc để bồi thường hư hại là phi pháp.

chủ cũng không được phép đòi bạn ứng trước tiền nhà cho sau này hoặc đưa chi phiếu tiền nhà đề lùi ngày hay những kiểu thanh toán tiền nhà tự động khác.  Nên nhớ luôn luôn đòi biên lai cho tiền nhà hay những món tiền đã trả.

Nếu bị chủ nhà lạm thu những món tiền trái phép, bạn có thể kiện đến Ban Phân Xữ giữa Chủ Nhà và Người Thuê (Landlord and Tenant Board ) để đòi lại. thời hạn kiện tụng là một năm, nếu quá hạn thì bạn sẽ mất luôn.

Mua bảo hiểm

Nhiều người thuê cứ nghĩ rằng của cải và quyền lợi của mình sẽ tự động sẽ được bảo hiểm của chủ nhà bao, thật sự không phảì như vậy.  Bảo hiểm của chủ nhà chỉ bồi thường thiệt hại về vật chất của bạn nếu sự thiệt hại đó do chủ nhà gây ra.

Mua bảo hiểm cho mình là để bảo vệ quyền lợi của mình khi bị chủ hay người khác kiện bồi thường thiệt hại nếu vấn đề là lổi của mình gây ra làm tổn thất đến của cải của người khác.

Sau khi dọn vào chỗ đang thuê ở

Sau khi đã dọn vào, bạn nên biết những việc sau đây để bảo vệ hợp đồng thuê mướn và quyền lợi của mình.

Trả tiền nhà

Việc quan trọng là phải trả tiền nhà đúng hẹn.  Nên đòi biên lai mổi khi trả tiền nhà.  Luật pháp qui định chủ phải cung cấp biên lai khi bạn yêu cầu.  dù bạn trả tiền bằng ngân phiếu, cũng không thể thay thế cho biên lai trừ khi chủ nhà ký tên và ghi ngày nhận trên bản sao ngân phiếu. Biên lai là chứng cớ quan trọng để chứng minh bạn có trả tiền nhà khi có tranh chấp.  Nó cũng sẽ hửu dụng khi khai thuế.

Nếu bạn đã dọn ra không quá 12 tháng, bạn vẩn có quyền yêu cầu chủ củ cung cấp biên lai cho tiền nhà trong vòng 12 tháng gần nhất.

Tăng tiền thuê nhà theo mức ấn định

Có 3 qui định mà chủ nhà phải tuân theo:

 • 12 tháng một lần:  Sau khi bạn dọn vào, chủ nhà chỉ có thể tăng tiền nhà sau 12 tháng và sau đó thì cứ mỗi 12 tháng một lần.
 • 90 ngày thông báo:  chủ nhà phải đưa thông báo tăng tiền nhà trước 90 ngày.  Chủ nhà phải dùng mẩu thông báo tăng tiền nhà (Notice of Rent Increase) của Landlord and Tenant Board ấn hành, nếu không thì thông báo cũng phải có đầy đủ các chi tiết bắt buộc như trong mẩu này mới hợp lệ.
 • Theo mức ấn định:  vào cuối tháng 8 mổi năm, chính phủ sẽ công bố mức tăng tiền thuê nhà hợp pháp cho năm sau.  chủ nhà chỉ có thể tăng theo mức này theo thông báo.  mức tăng tiền thuê nhà cho năm 2011 là 0.7% và 2012 là 3.1%Bạn không cần phải trả mức tăng nếu chủ không làm đúng theo cách qui định trên.  Nếu bạn đã trả, thì bạn có một năm để kiện chủ nhà đòi lại.

Nếu bạn ở nhà chính phủ mà tiền nhà tính theo thu nhập gia đình, thì các qui luật tăng tiền nhà cũng như một số qui luật sẽ không áp dụng cho bạn, nếu có thắc mắc về tiền nhà trong trường hợp này, bạn nên tư vấn cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà.

Tăng tiền thuê nhà hơn mức ấn định

Nếu chủ nhà muốn tăng tiền thuê nhà cao hơn mức ấn định hàng năm, chủ nhà phải nộp đơn đến Ban Phân Xữ giữa Chủ Nhà và Người Thuê để xin trát tòa, người thuê sẽ có cơ hội tranh cải về quyết định này.  Loại tăng tiền nhà này gọi là tăng cao hơn mức ấn định (above-guildline increase – AGI).

Tòa sẽ xét cho tăng tiền hơn mức ấn định nếu:

 • có mức tăng nhiều về tiền điện nước hay thuế thổ trạch
 • các chi phí bảo vệ an ninh gia tăng hoặc
 • chi phí vận hành gia tăng

chi phí vận hành bao gồm chi phí tu bổ, sửa chửa, đổi mới hoặc công trình xây cất mà:

 • sẽ kéo dài ít nhất 5 năm, và
 • không phải là những sự sửa chửa thường ngày

Toà cũng xét xem những chi phí này không phải với mục đính làm đẹp mà phải là cần thiết do:

 • lý do sức khoẻ, an toàn hay bảo an
 • nâng cấp tình trạng của kiến trúc
 • giúp cho hệ thống trong cao ốc vận hành tốt hơn
 • tạo phương diện di chuyển dể dàng cho những người tàn tật ở đó
 • tiết kiệm năng lượng hay nước

Nếu bạn nhận được giấy thông báo tăng tiền thuê nhà cao hơn mức ấn định hàng năm, bạn chưa cần phải trả mức tăng này cho đến khi toà phán quyết.  Nhưng phải để dành số tiền để trả bù nếu tòa cấp lệnh cho tăng, thì sẽ áp dụng ngược từ ngày thông báo, đến lúc đó, bạn sẽ phải trả bù lại tổng số tiền tăng mà bạn trả thiếu.

Giảm tiền thuê nhà

Có một số tình huống làm cho tiền nhà đôi khi được giảm:

 • Nếu chủ nhà xin tăng tiền nhà để chi trã cho chi phí tu sửa và lệnh tòa cho phép tăng một mức tiền ấn định cho một thời gian tạm thời nào đó, thường là vài năm thì hết hạn, đến lúc đó thì tiền nhà sẽ phải giảm xuống theo mức tăng tạm thời đã cấp trước đó.
 • Nếu tiền nhà được phép tăng vì mức tiền điện tăng nhiều, thì khi tiền điện bị giảm nhiều, chủ nhà cũng phải giảm lại tiền nhà.
 • Nếu chủ nhà được giảm tiền thuế thổ trạch, tiền nhà sẽ tự động được giảm. Trong trường hợp này, người thuê sẽ nhận được giấy thông báo giảm tiền nhà từ chính phủ đô thị trực tiếp gửi đến báo mức giảm là bao nhiêu.
 • Có trường hợp người thuê nhà cũng có quyền kiện đến bộ phân xử để xin giảm tiền nhà hay đòi hoàn trả một khoản tiền nhà, ví dụ như chủ nhà không cung cấp những dịch vụ hay tiện nghi được bao trong tiền nhà hoặc theo qui định.
 • Đồng thời, nếu chủ nhà không chịu sửa chửa, toà có thể cấp lệnh giảm tiền nhà để trừng phạt hay ép chủ sửa chửa hoặc phải hoàn lại một số tiền nhà để bồi thường cho người thuê.

Lệnh cấm tăng tiền thuê nhà

Nếu vì chủ nhà không chịu tu sửa nên tình trạng nơi ở xuống cấp trầm trọng, người thuê có thể xin lệnh “đông lạnh”  tiền nhà cho đến khi các công trình tu sửa hoàn tất.  Tòa có thể cấp lệnh cấm tăng tiền nhà (order prohibiting rent increase-OPRI) theo trường hợp.  Trong thời hạn hiệu lực của lệnh, chủ nhà hoàn toàn không được tăng tiền nhà dưới bất cứ hình thức nào.  Chủ nhà có trách nhiệm báo cho những người thuê mới về lệnh tòa này và khi nào lệnh tòa hết hạn thì tiền nhà sau đó sẽ là bao nhiêu.

tiền lời trên tiền cọc

Chủ nhà phải trả tiền lời hàng năm cho tiền cọc.  Nhưng nếu tiền nhà tăng, thì chủ nhà cũng có quyền dùng phần tiền lời bù vào tiền cọc để cập nhật mức tiền cọc cho bằng đến mức tiền nhà.

mức tiền lời cho năm nào là ngang bằng với mức tăng tiền qui định cho năm đó, do đó, thường thì hai số tiền này sẽ tương bằng lẩn nhau.

Sửa chửa và bảo trì

Luật qui định chủ nhà có trách nhiệm sửa chửa hư hao và bảo trì nơi ở cho an toàn, dù rằng bạn đồng ý chấp nhận tình trạng này lúc bạn dọn vào.

Trách nhiệm của chủ nhà phải sửa chửa các hư hao ở nơi bạn mướn bao gồm các khu vực chung như chổ đậu xe, hành lang, thang máy v.v. và các thiết bị đồ dùng điện cung cấp như bếp lò, tủ lạnh.

Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chửa các hư hại do mình hay khách của mình cố ý hay bất cẩn gây ra.

Nếu bạn cần sữa chửa, bạn nên báo cho chủ nhà biết.  Nếu không có gì xảy ra, bạn nên viết thư yêu cầu sửa chửa bằng giấy tờ cho chủ nhà.  Nếu thủ tục hành chánh nơi bạn mướn đòi hỏi phải điền giấy yêu cầu sửa chửa, bạn nên giữ bản sao và ghi lại thời gian bạn đã đưa cho chủ.

Nếu chủ nhà làm ngơ với yêu cầu của bạn, kéo dài thời gian hay từ chối sửa chửa, bạn có thể gọi cho bộ thanh tra tiêu chuẩn an toàn gia cư nơi đô thị cư trú để yêu cầu người thanh tra đến kiểm tra, hay liên lạc với Bộ Thanh Tra và Chấp Hành tỉnh Ontario ở số điện thoại là 1-888-772-9177 hay lên trang mạng www.mah.gov.on.ca/ieu  để biết thêm chi tiết.

Nếu vấn đề vẩn không giải quyết, bạn có thể kiện chủ đến Ban Phân Xữ giửa chủ và ngưòi thuê (Landlord & Tenant Board) , bạn phải trả tiền lệ phí nhưng nếu bạn thắng kiện thì chủ sẽ phải trả phần tiền này cho bạn.

Bạn có thời hạn một năm từ ngày vấn đề xảy ra để thưa kiện, nhưng lắm khi rất khó định rỏ thời điểm lúc nào vấn đề bắt đầu xảy ra để tính thời gian hạn định thưa kiện, nếu bạn không rỏ, bạn nên tìm tư vấn pháp lý nhanh chừng nào tốt chừng nấy.

Nếu toà cho rằng chủ nhà không làm đúng bổn phận theo qui định, toà có thể phán quyết đòi chủ nhà phải hoàn lại một phần tiền nhà cho người thuê trong thời gian vấn đề tồn tại và có thể được tiếp tục giảm tiền nhà cho đến khi vấn đề được giải quyết.  Tòa có quyền ra lệnh cho chủ nhà sửa chửa hay cho phép bạn ứng trước tiền để sửa chửa và khấu trừ từ tiền nhà.

Nhiều vấn đề sửa chửa và bảo trì không nhất thiết chỉ xảy ra cho đơn vị bạn ở mà cho nhiều hộ khác trong cùng chúng cư, nếu như vậy, bạn nên bắt tay với nhau để tổ chức liên hội người thuê nhà trong cùng tòa nhà để cùng nhau đưa ra các yêu cầu sửa chửa hoặc kiện chung đề để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho hồ sơ nhóm.

Quyền riêng tư

Nơi bạn mướn là gia cư của bạn.  Dù chủ có chủ quyền nhưng cũng không được tự ý xâm phạm gia cư bất hợp pháp.

Luật pháp qui định những trường hợp chủ nhà có thể vào căn hộ nhưng thường thì phải báo trước.

chủ nhà chỉ có quyền vào căn hộ của bạn không cần báo trước nếu:

 • Trong trường hợp khẩn cấp hoặc
 • chủ nhà có trách nhiệm lau chùi hay dọn dẹp nơi cư trú như trong hợp đồng
 • chủ nhà có quyền mang người muốn thuê vào xem căn hộ, trong thời gian từ 8 giờ sáng dến 8 giờ tối nhưng phải cho bạn biết trước nếu:
  • bạn đã đưa thông báo dọn ra cho chủ nhà, hoặc
  • chủ nhà đã đưa thông báo đuổi nhà, hoặc
  • bạn và chủ đã đồng ý kết thúc hợp đồng thuê nhà

Nếu không, chủ nhà sẽ phải thông báo trước 24 giờ và chỉ có thể vào trong thời gian từ 8 giờ sáng dến 8 giờ tối để:

 • thanh tra tình trạng căn hộ hay xem xét những yêu cầu sửa chữa
 • cho người định mua, đại diện của bảo hiểm hoặc ngân hàng đến xem xét nhà
 • làm thanh tra sự an toàn của kiến trúc hay
 • theo những lý do hợp lý trong hợp đồng thuê

chủ nhà chỉ có thể vào nhà theo những lý do trên.  Chủ cũng có thể vào nếu được sự đồng ý của bạn.

Bị xách nhiểu/quấy rầy

Chủ nhà không được quyền xách nhiểu và quấy rầy bạn.  Nhưng các hành động quấy rầy rất khó chứng minh, do đó, bạn phải ghi lại tất cả dữ kiện xảy ra và tìm tư vấn pháp lý để đối phó.

Những hành động quấy rầy được xem là kỳ thị nếu vì những lý do:

 • chủng tộc, tuổi tác, phái tính, tình trạng hôn nhân, màu da, quốc tịch, tôn giáo, nguyên quán của bạn
 • tình trạng bệnh tật
 • bạn đang lãnh trợ cấp xã hội, hay
 • có con cái ở chung

Nếu bị kỳ thị, bạn có thể sử dụng những biện pháp đối phó với hành động kỳ thị đã nêu trong mục kỳ thị.

Đối phó với hành động sách nhiểu khác, một trong những biện pháp là bạn có thể báo cáo đến Bộ Thanh Tra và Chấp Hành ở số điện thoại 1-888-772-9277 hay mạng chỉ www.mah.gon.on.ca/ieu để yêu cầu can thiệp và đòi hỏi chủ nhà ngưng các hành động quấy rầy bạn.

Trong trường hợp nghiêm trọng, bạn nên gọi cảnh sát dùng số điện thoại phi khẩn cấp để liên lạc đồn cảnh sát gần nhà hoặc gọi 911 cầu cứu trong tình huống khẩn cấp.

Bạn cũng có thể kiện đến Ban Phân Xử Chủ Nhà và Người Thuê.  Loại kiện tụng này là miển phí.  Nếu tòa cho rằng chủ nhà đã quấy rầy bạn, tòa có quyền phạt tiền hay đòi chủ hoàn lại một khoản tiền nhà hay bồi thường để trừng trị.

Kỳ Thị

Luật pháp qui định chủ nhà không được đối xử kỳ thị với bạn vì lý do:

 • chủng tộc, tuổi tác, phái tính, tình trạng hôn nhân, màu da, quốc tịch, tôn giáo, nguyên quán của bạn
 • bạn có bệnh tật
 • bạn đang lãnh trợ cấp xã hội, hay
 • bạn có con cái ở chung

Hành động kỳ thị có thể rất trực tiếp, ví dụ như chủ nhà nói thẳng là không cho bạn mướn vì có con nít, nhưng có khi rất gián tiếp, ví dụ như chủ nhà từ chối không cho những người không có tín dụng cá nhân thuê, và như vậy thì những người mới nhập cư hay thanh thiếu niên sẽ không thể thuê được.

Nếu bạn bị kỳ thị trực tiếp hay gián tiếp, bạn nên liên lạc Trung Tâm Pháp Trợ Nhân Quyền (Human Rights Legal Support Centre) ở số  416-314-6266 trong Toronto hay  1-866-625-5179 vùng ngoài Toronto, mạng chỉ: www.hrlsc.on.ca để tư vấn, hoặc kiện đến Ủy Ban Xử Lý Nhân Quyền Ontario  (Human Right Tribunal of Ontario), liên lạc số 1-866-598-0322  hoặc trong Toronto số 416-326-1312 hay mạng chỉ: www.hrto.ca , hoặc tìm giúp đở ở cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà.

Nhu cầu thiết bị cần thiết trong cuộc sống

Chủ nhà không được cắt giảm những thiết bị cần thiết cho cuộc sống hàng ngày như điện nước hoặc hơi sưởi, hoặc thức ăn nếu nơi bạn mướn có cung cấp dịch vụ và thức ăn.  Đây cũng bao gồm những trường hợp thiết bị bị cắt do chủ thiếu nợ gây ra.

Nếu trường hợp này xảy ra, bạn phải lập tức gọi cho Bộ Thanh Tra và Chấp Hành Tỉnh Bang ở số điện thoại 1-888-772-9277 hay mạng chỉ www.mah.gon.on.ca/ieu để yêu cầu can thiệp hay tìm tư vấn pháp lý.

Dọn ra

Bạn không cần phải dọn ra chỉ vì hợp đồng thuê nhà hết hạn, hợp đồng thuê mướn sẽ tiếp tục cho đến khi bạn muốn dọn hay chủ nhà xin đuổi bạn.

Nếu bạn muốn dọn, có một số phương pháp thực thi, bao gồm :

 • thương lượng với chủ nhà đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng
 • nếu hợp đồng đã hết hạn, bạn vẩn phải đưa đủ thời gian thông báo dọn ra (xem mục cho thông báo dọn)
 • bạn tìm được người sang nhượng hợp đồng thuê mướn (xem mục sang nhượng hợp đồng)

Bạn có thể phải dọn nếu bị chủ đuổi nhà (xem mục đuổi nhà).

Khi bạn ký hợp đồng thuê có hiệu lực cho một khoảng thời gian ví dụ như một năm, khi hợp đồng thuê của bạn hết hạn, đôi khi chủ nhà sẽ yêu cầu bạn ký hợp đồng mới hay dọn ra.  Bạn có quyền không chọn, nếu không ký hợp đồng mới, chủ vẩn không có quyền đuổi bạn vì hết hợp đồng, bạn sẽ trở thành hợp đồng theo tháng, và đôi khi còn  có lợi cho bạn, cho ví dụ, nếu bạn chưa muốn dọn nhưng không muốn buộc phải ở lại trọn một năm

Thông báo dọn ra

Bạn phải báo trước cho chủ nhà nếu bạn muốn dọn đi.  Bạn nên dùng mẩu thông báo dọn do Ban Phân Xử Tranh Chấp Giữa Chủ và Người Thuê  ấn hành và phát miễn phí, đó là mã đơn N9 – Tenant’s Notice to Terminate the Tenancy (giấy thông báo chấm dứt hợp đồng thuê).  Bạn không nhất thiết phải sử dụng mẩu đơn này, nhưng sử dụng nó sẽ chắc chắn rằng bạn đã cung cấp những thông tin cần thiết đòi hỏi.

Trong giấy thông báo phải ghi rỏ đích xác ngày bạn sẽ dọn, thường là ngày cuối của tháng dọn ra và đó cũng gọi là ngày cuối cùng chu kỳ thuê mướn, tức là một ngày trước kỳ hạn phải trả tiền nhà cho kỳ sau.  Cho nên, nếu bạn trả tiền nhà vào ngày đầu tháng, thì ngày dọn phải là ngày cuối của tháng.

Bạn phải báo trước theo số ngày qui định.  Nếu bạn mướn theo tuần hay theo ngày, bạn phải báo trước ít nhất 28 ngày.  Nếu bạn mướn theo tháng, bạn phải báo trước ít nhất 60 ngày.

Nếu hợp đồng chưa hết hạn, thời gian sớm nhất bạn có thể dọn là ngày cuối lúc hợp đồng hết hạn, bạn vẩn phải đưa thông báo trước 60 ngày trước ngày hết hạn thì mới được dọn ra vào ngày cuối khi hợp đồng hết hạn.

nếu bạn dọn ra mà không thông báo đầy đủ, bạn có thể phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại tiền nhà cho thời gian bỏ trống sau khi bạn đã dọn.  Nhưng chủ nhà cũng phải cố gắng mướn ra để giảm thiệt hại.  Bạn sẽ không cần chịu trách nhiệm bồi thường nếu nơi đó được mướn ra nên không có bỏ trống.

Chuyển Nhượng hợp đồng

Nếu hợp đồng chưa hết hạn, bạn có quyền tự tìm người thuê mới thay thế, tức là “chuyển hợp đồng”.  Sau khi chuyển hợp đồng thì người đó sẽ lãnh trách nhiệm cho thời gian còn lại của hợp đồng.  các điều khoản chuyển nhượng đôi khi rất phức tạp, bạn nên tư vấn trước khi ký kết.  Nếu thuê nhà chính phủ thì hợp đồng không được quyền chuyển nhượng.

Xin trát tòa hủy hợp đồng

Nếu bạn muốn dọn ra vì chủ nhà vi phạm luật pháp hay vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thuê, bạn có thể xin Ban Phân Xử Tranh Chấp Giữa Chủ và Người Thuê cấp cấp lệnh cho phép hủy hợp đồng sớm.  Cho ví dụ, chủ nhà không chịu sửa chửa hay sách nhiểu bạn.  Thông thường bạn phải chứng minh về sự nghiêm trọng của vấn đề và những gì bạn đã làm nhưng vẩn không giải quyết được.

Bị đuổi nhà

Chủ nhà tự ý đổi khóa hay đuổi nhà không có lệnh đuổi nhà là trái luật.  Nếu chủ nhà thay khóa hay đuổi nhà phi pháp – tức là chưa có lệnh tòa, bạn nên gọi cảnh sát ngay lập tức hay tìm trợ giúp pháp lý.

Để đuổi nhà, chủ phải tuân theo thủ tục qui định của luật Thuê Nhà Ở để xin lệnh đuổi nhà.

Thông thường, bước đầu tiên là chủ phải thông báo cho bạn biết lý do xin đuổi nhà.  Trong một số trường hợp, chủ nhà không cần thông báo và Ban Phân xử cũng có thể cấp lệnh đuổi nhà mà không cần xử. xem phần sau.

Có nhiều loại mẩu thông báo tùy theo lý do đuổi nhà, mổi mẩu có tên khác nhau và mã số khác nhau như N4, N5, N6, N7, N8, N12 và N13Reasons for Eviction

Những lý do đuổi nhà

Luật RTA qui định những lý do đuổi nhà hợp pháp, ví dụ như:

 • thiếu tiền nhà
 • thường trả tiền nhà trể
 • bạn hay khách của bạn có hành vi phi pháp ở chổ thuê ở
 • bạn hay khách của bạn cố ý làm hư hại chổ thuê ở hay sách nhiểu chủ nhà và những người thuê khác
 • chủ nhà muốn bị đập bỏ hay sang bằng căn hộ hay thay đổi cách xử dụng của nơi đó
 • chủ nhà hay gia đình của họ, người chủ nhân mới hay gia đình của chủ mới muốn dọn vào sử dụng.  Gia đình bao gồm vợ, chồng, con cái, cha mẹ, hay những người chăm sóc cho những người này.  .v.v

Đây chỉ là một số lý do hợp pháp để đuổi nhà, Luật RTA còn có thêm một số lý do đuổi nhà.  người thuê không thể bị đuổi nhà vì những lý do không đúng qui định.  cho ví dụ, chủ nhà không thể đuổi vì chủ hay những người ở đó không thích thú vật, trừ khi thú vật đó gây phiền hà cho những người xung quanh và cho dù trong hợp đồng có điều khoản thỏa thuận cấm không được nuôi thú vật.

Bạn không cần phải dọn chỉ vì chủ đưa thông báo đuổi nhà, bạn có quyền kháng cáo và nên tìm tư vấn pháp luật khi nhận được thông báo.

Thời gian thông báo đuổi nhà:

Trong thông báo đuổi nhà, chủ phải ghi rỏ ngày họ muốn bạn dọn ra.  thời gian thông báo bao lâu tùy từng loại lý do tính ngược từ ngày phải dọn, sau đây là một số lý do:

Lý do đuổi nhà

thời gian chủ phải thông báo

thiếu tiền nhà Thuê theo tuần: 7 ngày

Thuê theo tháng: 14 ngày

Làm hư hại do sơ sót hay sách nhiểu chủ và người thuê khác 20 ngày cho lần đầu (xem phần ngoại lệ) , 14 ngày cho thông báo lần thứ nhì nếu tái phạm trong 6 tháng
Có hành vi phi pháp hay buôn bán ma túy ở đó

 

10 ngày

 

chủ nhà hay gia đình hoặc người chăm sóc cho họ cần lấy lại chổ để ở 60 ngày
phải bỏ trống để tu sửa hay thay đổi cách xử dụng của nơi đó 120 ngày

Một số loại thông báo sẽ tự động mất hiệu lực nếu vấn đề đã được giải quyết.  Ví dụ như những trường hợp thiếu tiền nhà, làm hư hại hay hành động sách nhiểu chủ và người thuê khác.

Trường hợp ngoại lệ:  cho những nơi thuê có ít hơn 3 hộ và chủ nhà cũng ở chung đó, chủ nhà chỉ cần đưa thông báo trướcc 10 ngày nếu người thuê có hành động sách nhiểu, và dù vấn đề sau đó được giải quyết, thông báo vẩn còn hiệu lực.

Nếu bạn không chịu dọn

Nếu bạn quyết định không dọn theo thông báo, thì chủ nhà sẽ phải nộp đơn đến Ban Xử Lý giữa Chủ và Người Thuê (Landlord & Tenant Board) để xin trát tòa đuổi nhà.  Làm như vậy, chủ phải đưa cho bạn:

 • giấy thông báo buổi điều trần ghi rỏ nơi và ngày giờ của phiên xữ
 • đơn xin của chủ nhà để bạn biết rỏ những vấn đề xin xữ lý

trong một số trường hợp, chủ không cần thông báo và không cần xin lệnh đuổi nhà, Ban phân xử có thể cấp lệnh đuổi nhà mà không cần xử. xin xem mục “cấp lệnh không cần xữ” ở phần sau để biết thêm chi tiết.

Khi chủ nhà xin lệnh đuổi nhà, tùy từng trường hợp phải dùng loại đơn thích hợp, có nhiều loại đơn xin chấm dứt hợp đồng hay đơn xin lệnh đuổi nhà.  Những đơn này có các số mã như L1, L2, L3, L4, L7, A1 và A2.

Bạn sẽ nhận được thông báo từ tòa phân xử về đơn xin của chủ nhà, thường thì bản sao đơn xin sẽ được gửi cho bạn bằng đường bưu điện, trong trường hợp khẩn cấp, tòa có thể gọi cho bạn hay nhờ người đưa thư khẩn đến nhà cho bạn.

Ban phân xử sẽ sắp xếp một buổi điều trần để quyết định bạn có phải dọn không, buổi điều trần sẽ do một thành viên của Ban Phân Xử phụ trách xét xử.  Trong phiên xử, bạn có quyền mang chứng cớ và giải thích tại sao bạn không nên bị đuổi nhà.

Điều quan trọng là bạn phải đến buổi điều trần, nếu bạn vắng mặt và không phản đối đơn xin đuổi nhà của chủ, toà có thể xử với sự vắng mặt của bạn.  Trong trường hợp này, tòa sẽ phán cho chủ tự động thắng kiện vì không có tài liệu của phía bạn.

Bạn có quyền mướn luật sư đại diện hay mang đại diện của bạn cho phiên xử hay trong bất cứ lúc nào trong suốt quá trình pháp lý.

Chuẩn bị hầu tòa có khi rất phiền phức, Bạn nên tìm giúp đở để chuẩn bị càng sớm càng tốt.

Chương Trình Luật Sư Trực Công cho Người Thuê Thuê (Tenant Duty Counsel Program) có ấn bản một bản thông tin tên là Buổi điều trần ở Ban Phân Xử giữa chủ và Người Thuê ( Your Hearing at the Landlord and Tenant Board)  có thể tìm trên mạng chỉ: www.acto.ca dưới mục “Tenant Info”.

Có khi bạn có thể ngăn chận chủ xin trát tòa đuổi nhà trước buổi điều trần bằng cách:

 • đạt thỏa thuận trên mặt giấy tờ với chủ nhà, hoặc
 • trả số tiền thiếu và tiền toà chủ đã nộp nếu việc thưa kiện là do thiếu tiền nhà

Nhưng đôi khi nếu bạn làm không đúng thủ tục, chủ vẩn có thể xin lệnh đuổi nhà, do đó, tốt nhất là bạn nên tìm tư vấn luật pháp trước khi quyết định sẽ làm gì.

Phiên xữ ra sao?

Nếu là đơn xin của chủ nhà, thì họ có trách nhiệm phải thuyết phục tòa rằng họ có lý do hợp pháp để đuổi nhà.  Bạn có quyền chất vấn lời khai của chủ nhà hay những nhân chứng, vật chứng mà chủ nhà trình ở tòa.   Bạn có quyền biện hộ, cung cấp chứng cớ trong phiên xữ.  Toà sẽ cân nhắc những lời khai trong phiên xử và xét xem chủ có tuân theo luật và có vi phạm điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng để phán quyết.

Có khi tòa đồng ý rằng chủ nhà có lý để đuổi nhà, nhưng tòa vẩn có quyền không cấp lệnh đuổi nhà.  Trong một số trường hợp, tòa có thể cho phép người thuê ở lại nếu thấy rằng chủ nhà:

 • phạm luật hay vi phạm điều khoản trong hợp đồng
 • muốn đuổi nhà để trả thù vì bạn đã tranh giành quyền lợi của pháp định của mình

Vì vậy, trong phiên xử,  bạn nên nêu ra tất cả các quan điểm của quí vị và những dữ kiện mà bạn muốn tòa suy xét trước khi quyết định đuổi nhà.  Bạn có thể ghi chú và mang theo để giúp bạn nhớ tất cả những gì bạn cần nói trong phiên xữ.

Điều quan trọng là phải mang tất cả chứng cớ để trình toà, bao gồm nhân chứng, hình ảnh, thâu băng, quay phim, báo cáo của thanh tra, lệnh sửa chửa, thư từ hay những gì có thể giúp chứng minh quan điểm của mình.

Nếu bạn bị kiện vì thiếu tiền nhà, nhưng tòa thấy được các vấn để chủ nhà không làm đúng qui tắc hay vi phạm hợp đồng, tòa vẩn có thể phán quyết luôn những vấn đề này.   Ví dụ như tòa biết về một số vấn đề mà chủ nhà không chịu sửa chửa , tòa có thể ra lệnh buộc chủ nhà sửa chửa hay trừ bớt tiền thiếu.

Nhưng, dù tòa đồng ý rằng tình trạng tệ đến thế nào đi nữa, Tòa vẩn không bao giờ xóa tất cả tiền thiếu.  Do đó, nếu bạn thiếu tiền nhà, bạn nên chuấn bị phương án thanh toán thực thi.

Cấp lệnh đuổi nhà

Nếu không muốn dọn sau khi lệnh đuổi nhà đã cấp, bạn phải nhanh chóng hành động.  Những gì bạn có thể làm tùy vào trường hợp vấn đề có phiên xữ trước khi phán quyết hay không.

Nếu có phiên xử

Tòa sẽ cấp lệnh đuổi nhà nếu chủ nhà thắng kiện hay bạn vắng mặt trong phiên xử.  trong trường hợp này, bạn vẩn có thể xin xét lại hay làm đơn kháng cáo đến tòa khiếu nại.  Nếu lệnh đuổi nhà cấp vì lý do thiếu tiền nhà, bạn vẩn có thể chận nó lại bằng cách thanh toán những món tiền thiếu cộng chi phí kiện tụng trong lệnh tòa.

Bạn phải hành động nhanh và đúng cách để gở rắm vấn đề trước khi quá trể, tìm tư vấn luật pháp ngay lập tức.  xem mục Những nơi có thể giúp đở ở mục sau để được thông tin.

Cấp lệnh không cần xữ 

Trong vài trường hợp, tòa sẽ cấp lệnh mà không cần phải xữ, đó gọi là “ex parte order – lệnh đơn phương”.   Chủ nhà có thể xin lệnh đơn phương nếu:

 • giữa 2 bên chủ và người thuê đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê mướn
 • người thuê tự ý đưa thông báo dọn nhà cho chủ
 • người thuê vi phạm điều khoản trong hợp đồng hòa giải đã đặt ra giữa 2 bên về sự tranh chấp trước đó.

nếu việc này xảy ra, bạn sẽ nhận được lệnh đuổi nhà do tòa gửi, bạn phải hành động nhanh chóng để ngăn chận việc đuổi nhà.  Bạn sẽ phải nộp đơn xin “tạm ngưng lệnh đuổi nhà đơn phương –motion to set aside an Ex Parte Order” trong vòng 10 ngày từ ngày lệnh được cấp.

Bạn có thể lấy đơn từ tòa và tìm cơ quan pháp trợ cộng đồng giúp điền hay tham khảo tài liệu chỉ dẩn tên là “How to Fill Out The Motion to Set Aside an Ex-parte Order (cách điền đơn xin tạm ngưng lệnh đuổi nhà đơn phương)” ở mạng chỉ www.acto.ca dưới mục “Tenant Infor”.  Xin tìm thêm chi tiết ở phần sau dưới mục Chương Trình Luật Sư Trực Công cho Người Thuê ( Tenant Duty Counsel Program) hoặc cơ quan pháp trợ cộng đồng (community legal clinics).

Chấp hành lệnh đuổi nhà

Nếu lệnh đuổi nhà không bị chận kịp thời, Lệnh sẽ do nhân viên chấp hành lệnh tòa thi hành công vụ.  Nếu bạn không dọn ra trước thời hạn, họ sẽ cho chủ đổi ổ khóa và đích thân đến đuổi bạn ra.  Chủ nhà hay nhân viên bảo an tư cũng không có quyền dùng sức lực đuổi bạn ra, chỉ có nhân viên chấp hành công vụ tòa (sheriff)  mới có quyền làm như vậy.

Dọn đồ đạc

Bạn phải dọn tất cả đồ đạc trong ngày chót thời hạn phải dọn nếu:

 • bạn muốn dọn và đã đưa thông báo ngày dọn nhà cho chủ
 • bạn dọn nhà theo thời hạn trong thông báo đuổi nhà hay thông báo chấm dứt hợp đồng
 • bạn và chủ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng và dọn ra

Nếu không, chủ có quyền trưng dụng, bỏ, bán hay cho những đồ đạc để lại.

Nếu bạn bị đuồi nhà theo lệnh tòa, bạn có 72 giờ để dọn đồ ra sau khi nhân viên công vụ tòa đến để đổi khóa và đuổi ra.  Trong 72 giờ đó, đồ đạc sẽ bị phong tỏa, bạn có thể thương lượng giờ giấc dọn đồ với chủ nhà trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối.  Nhưng bạn dọn trước khi bị đổi khóa thì luật pháp không hạn định thời gian dọn đồ.  Cho nên tốt nhất là bạn nên lấy hết đồ đạc khi dọn ra nếu có thể. Dù sao đi nữa, chủ nhà vẩn không có quyền tịch thu đồ đạc cho dù bạn thiếu tiền.

Nếu chủ không tuân theo qui định, bạn hãy gọi cho Bộ Bộ Thanh Tra  và Chấp Hành Tỉnh Bang – Investigation and Enforcement Unit tại số 1-888-772-9277 hay mạng chỉ www.mah.gov.on.ca/ieu.

Bạn có thể kiện chủ nhà bồi thường cho đồ đạc bị tịch thu hay xin lệnh tòa buộc chủ phải trả lại những đồ đạc đã lấy.

Những qui định khác trong Luật Thuê Nhà Ở (RTA)

Luật Thuê Nhà Để Ở còn có những qui định bao gồm:

 • tiền đậu xe
 • hợp đồng thỏa thuận tăng tiền nhà cho dịch vụ mới
 • những qui định cho nơi mướn đậu nhà lưu động
 • qui định cho các nhà điều dưỡng
 • qui định cho những người thuê nhà chính phủ trả tiền theo thu nhập gia đình
 • qui định cho trường hợp nhân công bị mất việc nên phải dọn ra nơi cư ngụ dành  cho nhân viên
 • phương pháp hòa giãi của tòa
 • những qui luật về sang nhượng hợp đồng thuê mướn, và
 • những lý do đuổi nhà không nằm trong tài liệu này

Tìm thông tin và dịch vụ giúp đở

Tenant Duty Counsel Program (Chương Trình Luật Sư Trực Công cho Người Thuê)

Mỗi tòa đều có phục vụ này, họ là luật sư hay cán sự pháp lý làm việc cho Trung Tâm Tranh đấu cho Người Thuê Nhà ở Ontario (Advocacy Centre for Tenants Ontario (ATCO) và được tài trợ bởi chương trình Pháp Trợ Ontario.

Họ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí có giới hạn cho những người không có khả năng mướn luật sư trong phạm vi:

 • tư vấn pháp lý
 • giúp thương thảo với chủ nhà
 • giúp điền và thảo đơn từ thưa kiện, đặc biệt là kháng cáo đuổi nhà

Đôi khi họ cũng đại diện cho người thuê trong phiên xử và kháng cáo cho các trát lệnh khẩn cấp hầu toà  hoặc giúp xin dời ngày xữ.  Họ cũng ấn hành những tài liệu cẩm nang cho người thuê nhà.  Tài liệu này tải ở mạng chỉ www.acto.caở mục “Tenant Info”

Cơ quan pháp trợ cộng đồng:

Rải rác trong Tỉnh Ontario, có nhiều cơ quan pháp trợ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho những người có lợi tức thấp.  để tìm cơ quan gần nhà, hãy Tìm dưới mục “legal aid” trong niên giám điện thoại,  hoặc mạng chỉ www.legalaid.on.ca hay gọi số:

số viễn liên miễn phí ngoài vùng Toronto………………1-800-668-8258

ở Toronto……………………………………………………..416-979-1446

số miễn phí khiếm thị và khiếm ngôn ………………..…1-866-641-8867

số khiếm thị và khiếm ngôn ở Toronto…………………….416-598-8867

Bạn có thể tìm thêm chi tiết ở quyển tài liệu tên:  Getting Legal Help: Community Legal Clinic in Ontario do CLEO ấn hành, hay tìm trên mạng chỉ : www.cleo.on.ca  dưới mục VIEW MATERIALS rồi chọn  LEGAL SERVICES.

Ban Phân Xử Giửa Chủ và Người Thuê

Đây là nơi cung cấp và xữ lý các đơn xin thưa kiện về tranh chấp thuê mướn để ở, nhưng không cung cấp tư vấn pháp lý.  nếu cần thông tin về toà hay những tài liệu về luật Thuê Nhà Ở hay in đơn, bạn có thể vào mạng chỉ www.ltb.gov.on.ca hay gọi số 416-645-8080 hoặc 1-888-332-3234.

Trong trang mạng của họ, bạn sẽ tìm được một số thông tin về luật Thuê Nhà Ở và có thể in ra tất cả mẩu thông tin và đơn.

Nhóm Liên Hội Người Thuê

Những nhóm này sẽ cung cấp thông tin và tư vấn cho nhóm người thuê, họ có thể giúp tổ chức liên hội trong một chúng cư.  Thành viên của nhóm thường là người thuê hay thiện nguyện viên.

Cơ quan pháp trợ cộng đồng gần nhà có thể cho bạn biết những nhóm như vậy trong khu vực.  Nếu ở Toronto, bạn có thể liên lạc cơ quan Federation of Metro Tenants’s Associations (416-921-9494) mạng chỉ www.torontotenants.org để được giúp đở.

Bộ  Kiểm Tra – inspectors

Đây là dịch vụ của chính phủ, cung cấp văn bản báo cáo những vấn đề cần sửa chửa văn bản nào có thể dùng làm chứng cớ và rất hữu dụng cho phiên xữ của tòa.

Để yêu cầu kiểm tra nơi bạn ở, bạn có thể gọi cho Văn phòng Tiêu Chuẩn Bất Động Sản (property standards) hoặc cục qui chế đô thị (by-law department), tòa đô chính hay văn phòng các dân biểu thành phố.  Bạn có thể tìm số điện thoại dưới mục các dịch vụ chính phủ trong niên giám điện thoại trong khu vực.

Nếu không có dịch vụ trong địa phương, bạn có thể gọi cho Bộ Thanh Tra và
Chấp Hành Tỉnh Bang số 1-888-772-9277 hay mạng chỉ www.mah.gov.on.ca/ieu.

CLEONet:  thông tin về pháp luật cho cộng đồng trên mạng

mạng CLEONet hoạt động dưới sự điều hành của cơ quan Community Legal Education Ontario (CLEO) – Giáo Dục Pháp Luật Cộng Đồng Ontario,   Cung cấp thông tin luật pháp về nhiểu lãnh vực bao gồm quyền lợi của người thuê nhà.  Hãy tham khảo mạng chỉ www.cleonet.ca.

Những cơ quan cung cấp dịch vụ cho cộng đồng Việt Nam

Hội Người Việt Toronto

 • Văn phòng chính: 1364 Dundas West, Toronto, Ontario, điện thoại: 416536-3611
 • Văn phòng chi nhánh: 3585 Keele Street, Unit 13, Northyork, Ontario, điện thoại: 416-636-8887

Hội Phụ Nữ Việt Nam Toronto

1756 St. Clair Avenue, Toronto, Ontario,điện thoại:416-539-0152

SEAS Centre

606 Gerrard Street East, Toronto, Ontario M4A 1Y3 điện thoại: 416-466-8842

Northwood Neighbourhood Services

2625 D Weston Rd, 2nd Fl, Unit 27, Toronto, ON, M9N 3V8,
điện thoại: 416-748-0788, ext 31

Trung Tâm Hướng Dẩn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào

180 Dundas West, phòng 1701,Toronto, Ontario M5G 1Z8
điện thoại: 416-971-9674

The Lighthouse Community Centre

1008 Bathurst Street, Toronto, Ontario,điện thoại: 416-535-6262 ext 225

Woodgreen Community Centre

815 Danforth Ave. Suite 300,Toronto, ON M4J 1L2,điện thoại: 416-645-6000 ext 2165

Tài liệu này chỉ cung cấp thông tin tổng quát.  Mổi trường hợp đều khác nhau và luật pháp có thể thay đổi.  Nếu quý vị có vấn đề luật pháp, xin tư vấn với luật sư hay liên lạc với trung tâm pháp trợ cộng đồng trong khu vực để được giúp đở.

 

Enter your keyword