Blog

Chương trình trợ cấp răng tạm thời của Canada giúp cho phụ huynh hay người giám hộ trẻ em dưới 12 tuổi có thu nhập thấp giảm bớt chi phí chữa răng và những gia đình không có bảo hiềm tư về răng. Tiền trợ cấp được tính dựa trên thu nhập của gia đình. Chương trình hiện đang mở nhận hồ sơ.

Enter your keyword