LIÊN KẾT

Mạng chỉ hữu dụng

Những mạng chỉ cung cấp để giao lưu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này và cũng không bảo chứng các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ.

Chương Trình pháp trợ Ontario  (LAO): http://www.legalaid.on.ca/en/

Cộng đồng Giáo dục Pháp lý Ontario (CLEO): http://www.cleo.on.ca/en

Bộ Lao động Ontariohttp://www.labour.gov.on.ca/english/

Dịch vụ Ontariohttp://www.serviceontario.ca/

Bộ Nhân sự và Phát triển Kỹ năng Canada (HRSDC): http://www.hrsdc.gc.ca/eng/home.shtml

Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC): http://www.cic.gc.ca/english/

Bộ Di Trú và Hội đồng người tị nạn của Canada (IRB):
http://www.irb-cisr.gc.ca/eng/pages/index.aspx

Bộ Phân Xử giửa chủ nhà và người thuê nhà (LTB):
http://www.ltb.gov.on.ca/en/index.htm

Liên Hội các Hội Đoàn Phục Vụ Người Hoa Vùng Toronto và lân cận
Chinese Interagency Greater Toronto: http://www.cingt.ca/

Hội Bình Quyền người Hoa Toronto (CNCC): http://www.ccnctoronto.ca/?q=en

Road to Justice (Con đường đến Tư Pháp)http://www.roadtojustice.ca/

Hội Người Việt Toronto (Vietnamese Association Toronto): http://www.vatoronto.ca

Dịch vụ giới thiệu đại dìện pháp lý của Hiệp Hội Luật Canada:  http://www.lsuc.on.ca
Thân chủ ở Toronto có thể gọi  416-947-3330 hoặc số điện thoại miễn phí -800-268-8326 vùng bên ngoài để được chuyển tiếp đến dịch vụ 30 phút tư vấn pháp lý miển phí với luật sư.

Enter your keyword