DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý  miễn phí trên điện thoại trong những lĩnh vực như: xin di trú, quyền lợi của người thuê nhà, luật lao động, vi phạm nhân quyền, khiếu nại về phúc lợi của chính phủ như tiền thất nghiệp, tiền hưu, tiền già, tiền trợ cấp xã hội (Ontario Works  và Ontario Disability Support Program).

Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể mở hồ sơ và đại diện cho quí vị. Dù vậy, để được chúng tôi đại diện, quí vị phải (1)  đáp ứng các tiêu chuẩn về địa lý và tài chính của chúng tôi (2) không nói được tiếng Anh nên cần phục vụ bằng tiếng Hoa, Việt, Khmer và Lào, và (3) cần giúp đỡ về những vấn đề pháp luật nằm trong các lĩnh vực phục vụ pháp lý của chúng tôi.

Thêm vào đó, CSALC còn tổ chức hoạt động giáo dục pháp lý trong cộng đồng và hỗ trợ các nhóm trong cộng đồng vận đồng cải cách luật pháp.

Chương Trình Pháp Trợ ONTARIO

Chương trình Pháp Trợ Ontario (Legal Aid Ontario) tài trợ các cơ quan pháp trợ cộng đồng, cấp chứng thư pháp trợ, chương trình luật sư trực công ở tòa và các Trung Tâm Dịch Vụ Gia Đình.

Cơ Quan Pháp Trợ Cộng Đồng

Tỉnh Ontario có rất nhiều cơ quan pháp lý nằm rải rác trong toàn tỉnh.  Một số cơ quan phục vụ theo khu vực, số khác cung cấp dịch vụ trong một lĩnh vực pháp lý hoặc ngôn ngữ đặc biệt cho một nhóm cộng đồng.  Tất cả dịch vụ của cơ quan pháp lý cộng đồng đều miễn phí.  Thường dịch vụ tư vấn pháp lý được cung cấp trên điện thoại, và được nhận phục vụ đại diện pháp lý  miễn phí nếu vấn đề của thân chủ nằm trong lĩnh vực phục vụ và có mức thu nhập hợp với điều kiện tài chánh được nhận phục vụ.

Chứng Thư Pháp Trợ (Legal Aid Certificates)

Nếu  vấn đề của quí vị không nằm trong lĩnh vực phục vụ của cơ quan pháp trợ cộng đồng, và quí vị không có tiền mướn luật sư, quí vị có thể xin chứng thư pháp trợ để mướn luật sư tư đại diện cho mình.  Quí vị phải gọi điện thoại xin chứng thư ở số 416-979-1446.  Nếu đủ điều kiện tài chính, quí vị sẽ được cấp chứng thư. Xin lưu ý, chương trình chứng thư pháp trợ không bao gồm tất cả lĩnh vực pháp lý.  Tùy theo một số lĩnh vực, mặc dù quí vị hội đủ điều kiện tài chính để nhận pháp trợ, nhưng cũng chưa chắc quí vị được cấp chứng thư.

Luật Sư Trực Công (Duty Counsel)

Nếu quí vị có vấn đề liên quan đến hình sự và tội hình có thể bị tù, quí vị có thể xin pháp trợ để mướn luật sư.  Quí vị phải thông qua luật sư trực công ở tòa để xét tiêu chuẩn tài chính để được cấp chứng thư pháp trợ dùng để trang trả luật sư phí cho quí vị trong vấn đề này.

Trung Tâm Dịch Vụ Gia Đình (Family Law Service Centre)

Nếu quí vị có vấn đềliên quan đến luật gia đình, quí vị có thể liên lạc các  Trung tâm

Dịch vụ Gia đình để được giúp đỡ.  Hiện có 4 Trung Tâm cung cấp dịch vụ này, khu North York ở 45 Sheppard Street East, khu Trung tâm Toronto ở 20 Dundas Street West, ở Newmarket là 17070 Yonge Street và ở Brampton là 205 County Court Boulevard.  Mỗi nơi, trừ trung tâm Toronto đều tọa lạc kế bên tòa gia đình.

Mỗi trung tâm đều có luật sư và cán sự pháp lý để giúp những thân chủ có mức thu nhập thấp điền đơn từ .  Trong một số trường hợp phức tạp, Trung tâm này sẽ nhận hồ sơ đại diện nếu quí vị có chứng thư pháp trợ.

Enter your keyword