Blog

Thay đổi mức tiền trợ cấp và gia hạn thời gian trợ cấp

Do Trung tâm Hướng dẫn Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

Cập nhật ngày 30 tháng 7, 2021

Khái Quát

Chương trình Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) do Sở Thuế Vụ Canada (CRA) quản lý.

Trợ cấp CRB hổ trợ thu nhập cho các nhân công hay cá nhân tự làm chủ bị ành hưởng trực tiếp do COVID-19 và không hội đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm việc làm (EI).

Thay đổi mới là gì?

  1. Nếu bạn đã từng nộp xin CRB trước đây:
  2. Người hội đủ điều kiện nhận CRB có thể nộp xin tối đa là 54 tuần (27 kỳ cố định 2 tuần) trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 9, 2020  đến ngày 23 tháng 10, 2021.
  3. mức tiền trợ cấp cho 21 kỳ đầu tiên (hay 42 tuần) vẫn tiếp tục ớ mức  $1,000 cho 2 ($900 sau khi trừ thuế) cho mỗi hai tuần.
  4. sau 21 kỳ, thì khoản trợ cấp sẽ giảm còn $600 ($540 sau khi trừ thuế) cho mỗi hai tuần.
  5. Nếu bạn nộp đơn xin cho đầu tiên sau chu kỳ 2 tuần thứ 22 (tức từ Ngày 18 Tháng 7 đến Ngày 31 Tháng 7, 2021), thì:
  6. mức tiền trợ cấp được nhận sẽ là $600 ($540 sau khi trừ thuế) cho mỗi 2 tuần
  7. Nếu hội đủ điều kiện, bạn có thể nộp xin lại sau mỗi hai tuần cho đến hết 28 tuần chu kỳ kết  thúc vào ngày 23 tháng 10, 2021)

Bạn có hội đủ điều kiện nhận CRB không?

Để biết bạn có hội đủ điều kiện nhận CRB hay không, xin tham khảo những đề mục thông tin đã đăng trước đây:

Để biết bạn có hội đủ điều kiện nhận CRB hay không, xin tham khảo những đề mục thông tin đã đăng trước đây:

Enter your keyword