Blog

 Ai phải hoàn trả lại?

Bạn có thể phải hoàn trả tiền Ứng phó Khẩn cấp của Canada (CERB) vì bạn không đủ điều kiện  lãnh ngay từ đầu hay không đủ điều kiện tiếp tục được lãnh. Ví dụ:

 • tiền lương của bạn tăng cao hơn mức tiêu chuẩn hay mức thu nhập tự làm chủ của bạn cao hơn mức bình thường trong chu kỳ 4 tuần phúc lợi đươc hưởng, có thể do bạn được mướn lại, tìm được công việc mới, hoặc được tăng thêm giờ làm trong công việc hiện tại.
 • Bạn đã nộp đơn xin tiền CERB rồi sau đó phát hiện mình không đủ điều kiện để nhận.
 • Bạn đã nhận tiền CERB cùng một lúc từ Service Canada và Canada Revenue Agency (CRA – tạm dịch Sở Thuế Vụ) cho cùng một chu kỳ phúc lợi.
 • Bạn đã nhận tiền CERB, nhưng sau đó được chủ bù lại tiền lương trả theo chính sách Hổ trợ Khẩn cấp Lương Bồng của Canada- CEWS trong cùng chu kỳ .

Điều kiện Hoàn trả tiền

 • Cho chu kỳ 4 tuần đầu tiên (15/03/2020 -11/04/ 2020):
  • Bạn phải trả lại $2,000 tiền Phúc Lợi Ứng Phó Khẩn cấp-CERB nếu bạn thu nhập hơn $1,000 (trước khi trừ thuế) từ công việc hoặc thu nhập do tự làm chủ trong 14 ngày liên tục

 

 • Cho mỗi chu kỳ 4 tuần tiếp sau đó:
  • Bạn phải trả lại $2,000 tiền Phúc Lợi Ứng Phó Khẩn cấp- CERB nếu bạn có thu nhập hơn $1,000 (trước khi trừ thuế) từ lương hay thu nhập do tự làm chủ trong mỗi chu kỳ.

 

Ảnh hường đến phiếu khai thuế

Tiền CERB là lợi tức chịu thuế nhưng chưa được khấu trừ lúc đầu, nghĩa là bạn sẽ phải khai tiền CERB là thu nhập của mình khi bạn khai thuế năm sau. Bạn sẽ nhận tờ T4A cho khoản tiền CERB mà bạn nhận được để khai thuế.

Nếu bạn hoàn trả tiền CERB, Sở Thuế Vụ-CRA sẽ không cấp T4A cho khoản tiền đó . Để tránh sai sót trong phiếu khai thuế của CRA,  bạn phải hoàn trả bất kỳ khoản tiền CERB  mà bạn không đủ điều kiện để nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Nếu bạn cần thêm thời gian để hoàn trả tiền, bạn phải liên hệ với CRA (Sở Thuế Vụ) trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 để yêu cầu gia hạn thêm thời gian và thương thảo phương án hoàn trả.

Cách Hoàn trả lại tiền CERB như thế nào?

 • Nếu tiền phúc lợi được chuyển trực tiếp vào ngân hàng của bạn thì bạn có thể hoàn trả theo một trong ba cách sau đây:
 1. chuyển khoản hoàn trả trực tuyến trên mạng thông qua: tài khoản “CRA My Account”

 

 1. chuyển khoản hoàn trả trực tuyến trên mạng thông qua tài khoản qua ngân hàng của bạn.
  1. Đăng nhập vào dịch vụ trên trang mạng của ngân hàng bạn.
  2. Dưới mục “Add a payee (tạm dịch “Thêm người trả”), tìm CRA (Thuế vụ) – tax instalment (trả góp thuế)
  3. Đánh 9 số thẻ bảo hiểm xã hội của bạn (social insurance number -SIN) tương đương số tài khoản với CRA (Sở Thuế Vụ).
  4. Trả khoản tiền bạn nợ cho CRA giống như bạn thanh toán một hóa đơn.

 

 1. Trả bằng bưu điện: Gửi chi phiếu hay ngân phiếu  (money order) cho Sở Thuế Vụ
  1. Ghi chi trả cho “Receiver General for Canada”
  2. Ghi chú trên tấm ngân phiếu là “Repayment of CERB” (“Hoàn trả tiền CERB”).
  3. Ghi rõ bạn hoàn trả tiền cho (những) khoản thời gian nào bạn đã nhận tiền phúc lợi.
  4. Đính kèm số SIN hay Temporary Tax Number – TTN (tạm dịch Số khai thuế tạm thời)
  5. Gửi bưu điện tiền hoàn trả đến địa chỉ ghi dưới đây

 

 1. Nếu bạn còn giữ tấm ngân phiếu gốc:
  Bạn có thể gửi trả lại tấm ngân phiếu đó qua bưu điện
 1. Đính kèm trong bì thư những thông tin sau:
  1. Lý do hoàn trả tấm ngân phiếu (not entitled – tạm dịch không được hưởng nhận hay overpayment – tạm dịch nhận quá số tiền được hưởng)
  2. Số Social Insurance Number – SIN của bạn (Số thẻ An Ninh Xã Hội) hay số Temporary Tax Number (TTN) ( Số tạm thời để khai thuế)

 

 1. Địa chỉ bưu điện gửi trả tiền CERB đến:

 

Revenue Processing – Repayment of CERB
Sudbury Tax Centre
1050 Notre Dame Avenue
Sudbury ON P3A 0C3

 

Enter your keyword