Blog

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp biên soạn

(Cập nhật ngày 30 tháng 6, 2020)

 

Khái quát:

 

 • The Canada Emergency Response Benefit (CERB) Tiền hổ trợ khẩn cấp là lợi nhuận $2,000/tháng có khấu trừ thuế và thời gian được nhận từ 16 đến 24 tuần
 • Người hội đủ điều kiện bắt đầu nhận tiền hổ trợ khẩn cấp CERB trong vòng 3 ngày (chuyển tiền trực tiếp -direct deposit) hoặc 10 ngày (nhận cheque qua thư)
 • Chương trình Trợ cấp khẩn cấp CERB có hiệu lực từ ngày 13 tháng 3, 2020 đến ngày 3 tháng 10 năm 2020.

 

Gia hạn thêm trợ cấp khẩn cấp CERB (*MỚI CẬP NHẬT*)

 Ngày 16 tháng 6, chính phủ Canada thông báo hổ trợ cho việc quay lại làm việc khi kinh tế bắt đầu mở cửa lại, chương trình trợ cấp khẩn cấp CERB sẽ được kéo dài thêm 8 tuần nữa cho nhân công:

 • bị nghỉ việc do vi rút corona 19
 • hội đủ tiêu chuẩn nhận tiền Bảo hiểm Việc làm EI bình thường hoặc tiền nghỉ bịnh; hoặc
 • đã hết tiền bảo hiểm việc làm bình thường EI hay trợ cấp cho nghề đánh cá giữa ngày 29, tháng 12, 2019 và ngày 3 tháng 10, 2020.

Tiêu chuẩn

 Trợ cấp khẩn cấp CERB dành cho nhân công:

  • cư trú ở Canada và có thẻ an ninh xã hội (SIN)
  • ít nhất 15 tuổi
  • rơi vào một trong những tiêu chuẩn sau:
   • ngưng làm việc với các lý do liên quan đến virút corona 19
    • Ví dụ bị mất việc, bị cách ly hoặc bị ốm, chăm sóc người bị cách ly hoặc bị ốm, hoặc đang chăm sóc con cái vì các nơi giữ trẻ đóng cửa
   • hội đủ điều kiện nhận tiền bảo hiểm việc làm EI hay tiền nghỉ bịnh
   • đã hết tiền bảo hiểm việc làm bình thường EI hay trợ cấp cho nghề đánh cá giữa ngày 29, tháng 12, 2019 và ngày 3 tháng 10, 2020.
  • đã có thu nhập việc làm và / hoặc tự kinh doanh ít nhất là $ 5.000 * trong năm 2019, hoặc trong thời gian 12 tháng trước ngày nộp đơn
  • thu nhập từ việc làm và / hoặc tư doanh không quá $ 1,000 ** cho mỗi kỳ phúc lợi trong khi nhận CERB
  • không tự ý bỏ việc

 

+    Bao gồm công nhân làm theo thời vụ

*     Bao gồm EI phúc lợi nghỉ sinh; không nhất thiết thu nhập đó kiếm được ở Canada

**  Bao gồm tiền boa, tiền lãi cổ phần không hợp lệ (thường được trả từ thu nhập doanh nghiệp bị đánh thuế theo tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ), và tiền hoa hồng cho công việc hoàn thành trong thời gian hưởng lợi; không bao gồm các khoản tiền sinh viên vay và học bổng

 

 • Thu nhập hiện tại:
  • Đối với lần nộp đầu tiên, thu nhập việc làm và/hay thu nhập do tự kinh doanh của bạn không thể hơn 1.000 đô la trong 14 ngày hay hơn liên tục trong thời gian 4 tuần hưởng phúc lợi ban đầu
  • Đối với lần nộp kế tiếp, thu nhập việc làm và/hay thu nhập do tự kinh doanh của bạn không thể hơn 1.000 đô la trong suốt thời gian hưởng phúc lợi 4 tuần.
 • Khi đang nhận CERB, bạn cũng có thể nhận được những khoản sau nếu bạn đáp ứng các điều kiện khác:
  • Canadian Pension Plan (CPP) (tạm dịch chương trình hưu trí của Canada)
  • Old Age Security (OAS) (tạm dịch Tiền già)

 

Mối Liên Quan với Tiền Bảo hiểm Việc Làm

 

 • Bạn không thể nhận cùng một lúc trợ cấp khẩn cấp CERB và tiền Bảo Hiểm Việc làm EI (ví dụ. trợ cấp bình thường, tiền nghỉ bịnh, tiền nghỉ sanh)

 

 • Nếu bạn đã hội đủ điều kiện để nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp EI trước ngày 15 tháng 3, 2020
  • Bạn nên nộp xin tiền bảo hiểm thất nghiệp EI. Nếu như tiền thất nghiệp chấm dứt trước ngày 3 tháng 10, 2020, bạn nên nộp xin trợ cấp khẩn cấp CERB nếu như bạn không thể quay lại làm việc do vi rút corona 19

 

 • Nếu bạn đã được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp vào ngày hoặc sau ngày 15 tháng 3, 2020
  • Bạn nên nộp xin hổ trợ khẩn cấp CERB, sau đó nộp xin tiền bảo hiểm thất nghiệp EI bình thưởng hoặc tiền nghỉ bịnh nếu như bạn vẫn còn thất nghiệp sau chu kỳ 24 tuần được lãnh hổ trợ khẩn cấp CERB

 

 • Nếu bạn đang nhận tiền nghỉ sinh, nhưng tiền nghỉ sinh sẽ chấm dứt trước ngày 3 tháng 10, năm 2020, bạn có thể đủ điều kiện nhận CERB nếu bạn không thể quay lại làm việc do bịnh dịch COVID-19
  • Bạn có thể nộp xin sớm hơn để không bị gián đoạn nhiều việc nhận trợ cấp

 

 

Liên quan với trợ cấp xã hội (tỉnh bang Ontario)

 

 • Ngày 20 tháng 4, 2020, chính quyền tỉnh bang Ontario đã thông báo những điều sau cho những ai nhận tiền OW và tiền bệnh ODSP:
  • Những người nhận OW/ODSP kể từ ngày 1 tháng 3, 2020: Hổ trợ khẩn cấp CERB sẽ được xem như một phần miễn, như thể là thu nhập lao động
   • $200 miễn thuế cố định + 50% cho mỗi đô la kiếm  thêm
  • Người mới được nhận OW ngay ngày hay sau ngày 1 tháng 3, 2020: tiền CERB sẽ không được miễn tính cho mục đích quyết định hội đủ điều kiện
   • Dù vậy, không có việc trả dư cho những người bị đánh giá không đủ điều kiện trở về trước.

Cách thức nộp đơn

 • Hồ sơ bắt đầu mở vào ngày 6 tháng 4, 2020

* Cách nộp: *

 

 1. Online qua trang mạng của chính phủ
 2. Automated toll-free number:
  1. Cho những người đã nộp đơn khai thuế với Sở Thuế Vụ CRA: 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041
  2. Cho những người khác: 1-833-966-2099

 

*  Cả hai dịch vụ mở 21 giờ một ngày, 7 ngày một tuần (đóng cửa từ 3:00 sáng đến 6:00 giờ sáng giờ EST)

 

Hoàn trả lại tiền hổ trợ

 

Nếu bạn đã nhận tiền hổ trợ khẩn cấp do nhầm lẫn, bạn có thể tìm thêm thông tin về việc hoàn trả lại tiền trợ cấp như thế nào ở đây.

 

Báo cáo

 • Nếu bạn đang nhận CERB qua Service Canada and chương trình Bảo hiểm Việc làm EI, bạn bắt buộc báo cáo mỗi 2 tuần để được tiếp tục nhận
 • Nếu bạn đang nhận CERB qua Sở Thuế Vụ, bạn phải nộp xin lại mỗi 4 tuần (hoặc trên mạng hoặc qua phone)

 

Thông tin cập nhật, tham khảo trang mạng của chúng tôi:https://csalc.ca/
Tư vấn pháp lý, vui lòng gọi chúng tôi số 416-971-9674

Enter your keyword