Blog

 1. Chương trình trợ cấp xã hội thường – Ontario works (OW) 

Để đáp ứng nhu cầu trong mùa dịch COVID-19, chính quyền Ontario đã thực hiện các thay đổi sau:

 • Tạm hủy các quyết định ngưng cấp tài trợ vì người nhận không báo cáo thu nhập
 • Người nhận không phải cung cấp tài liệu bằng văn bản
 • Tạm hoãn các quá trình xác minh hội đủ điều kiện.
 • Người nhận có thể truy cập và xin phúc lợi bằng cách liên hệ với nhân viên phụ trách của họ.

Bạn có thể xin tiền OW nếu bạn:

 • là cư dân của Ontario, và
 • đang gặp khó khăn về tài chính.

Một người độc thân có thể lãnh được tối đa $733 mỗi tháng,  nếu người lãnh có bất kỳ nguồn thu nhập nào ngoài tiền lương thường thì mức thu nhập sẽ hoàn toàn bị khấu trừ từ OW.

 1. Tiền hỗ trợ khẩn cấp

Để đáp ứng nhu cầu trong mùa dịch COVID-19, chính quyền Ontario đã tuyên bố rằng:

 • tiền hỗ trợ khẩn cấp dành cho những người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ cấp liên bang (bao gồm tiền bảo hiểm công việc còn gọi là tiền thất nghiệp-EI và các phục lợi khẩn cấp khác).
 • mức tiền hỗ trợ khẩn cấp gia tăng từ tối đa 16 ngày đến 48 ngày.
 • gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể nộp đơn xin tiền hỗ trợ khẩn cấp thường xuyên theo nhu cầu, không còn hạn chế 6 tháng một lần.

Bạn có thể đăng ký xin tiền hỗ trợ khẩn cấp nếu:

 • Gia đình hoặc cá nhân bạn có thu nhập thấp VÀ
 • Bạn không phải đang lãnh tiền trợ cấp xã hội thường(OW) hoặc bệnh tật( ODSP) hoặc tiền thất nghiệp (EI) VÀ
 • Bạn không phải là du khách hay visa thăm viếng tạm VÀ
 • Bạn đang trong tình huống thiếu thốn tài chính không thể chi trả nhu cầu sinh sống cơ bản như tiền ăn và nơi ở.

Số tiền hỗ trợ tùy theo quyết định của quản trị viên trong khu vực và bao gồm số tiền chi cho các nhu cầu cơ bản như chỗ ở và tiền ăn. Bạn có thể đăng ký xin OW và tiền hỗ trợ khẩn cấp trực tuyến: https://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/apply_online.aspx

Để biết thông tin cập nhật, vui lòng xem trang web của chúng tôi: https://csalc.ca/

 1.      Mối Liên Quan giữa Trợ Cấp Xã Hội (Ontario) và CERB
 • Ngày 20 tháng 4, 2020, Chính quyền tỉnh bang Ontario đã thông báo những điều sau cho những ai nhận tiền OW và tiền bệnh ODSP:
  • Người nhận từ ngày 1 tháng 3 năm 2020: tiền hổ trợ khẩn cấp CERB sẽ được xem như một phần miễn, như thể là thu nhập lao động
   • $200 miễn cố định + 50% cho mỗi đô la kiếm thêm

o    Người mới được nhận OW ngay ngày hay sau ngày 1 tháng 3 năm 2020: tiền CERB sẽ không được miễn tính cho mục đích quyết định hội đủ điều kiện

 • Dù vậy, không có việc trả dư cho những người bị đánh giá không đủ điều kiện trở về trước.

Thông tin cập nhật, xin xem trang mạng của chúng tôi https://csalc.ca/
Tư vấn pháp lý, xin gọi Trung tâm chúng tôi số 416-971-9674

 

Để được tư vấn pháp lý, vui lòng gọi  416-971-9674.

 

 

 


 

Enter your keyword