Blog

Chương trình Bảo lãnh Cha Mẹ và Ông Bà: Cập nhật Thông tin

 

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật Pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn

Cập nhật: ngày 15 tháng 10, 2020

pdf: CSALC – Website Write-up re. PGP Sponsorship – Việt

 

 

Khái quát về thủ tục xúc tiến bảo lãnh:

 

  1. Xét xem bạn có đủ điều kiện để trở thành người bảo lãnh không
  2. Xét xem (những) người bạn muốn bảo lãnh có hội đủ điều kiện hay không
  3. bạn nộp mẫu đơn trên mạng bày tỏ nguyện vọng bảo lãnh người thân (chương trình mở nhận đơn từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2020)
  4. Chính phủ Canada sẽ chọn ngẫu nhiên và mời 10.000 người có khả năng bảo lãnh để nộp đơn xin bảo lãnh
  5. Những người được chọn sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh của họ trong vòng 60 ngày và nộp lệ phí $ 1,050
  6. Chính phủ sẽ quyết định có nhận đơn bảo lãnh của bạn hay không; nếu được chấp thuận, Chính phủ sẽ xét xem (những) người thân bạn muốn bảo lãnh có hội đủ điều kiện hay không
  7. Sau đó Chính phủ sẽ xét đơn xin thường trú của cha mẹ hoặc ông bà của bạn

 

Toàn bộ thủ tục bảo lãnh mất khoảng từ 20 đến 24 tháng.

 

 

 

Những thay đổi đối với điều kiện tài chính

 

Để đủ điều kiện bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông bà, bạn phải đáp ứng đáp ứng mức thu nhập tối thiểu cần thiết (MNI – Minimum necessary income) cho mỗi năm trong 3 năm khai thuế gần nhất (2018-2020). Thông thường, MNI là Mức qui định Thu nhập Tối thiểu (Low Income Cut-off -LICO) cộng thêm 30%.

 

Tuy nhiên, do nhiều người đã bị ảnh hưởng tài chính vì đại dịch COVID-19 nên yêu cầu Mức qui định thu nhập cần thiết (MNI) cho năm khai thuế 2020 đã được giảm xuống chỉ dùng mức LICO.  Nhưng mức yêu cầu về tài chính cho năm  2018 và 2019 vẫn ở mức LICO cộng thêm 30%.

 

Để biết chi tiết, hãy xem bảng thông tin dưới đây:

Tổng số người bạn sẽ chịu trách nhiệm (i.e. số thành viên trong gia đình bạn-kể cả bạn, và số người bạn muốn bảo lảnh cộng số người bạn đã bảo lãnh hay đứng chung bảo lãnh nhưng chưa hết hạn kỳ bảo lãnh) 2020

(LICO)

2019

(LICO + 30%)

2018

(LICO + 30%)

2 người $32,899 $41,007 $40,379
3 người $40,445 $50,414 $49,641
4 người $49,106 $61,209 $60,271
5 người $55,695 $69,423 68,358
6 người $62,814 $78,296 $77,095
7 người $69,935 $87,172 $85,835
Nếu hơn 7 người, cho mỗi thành viên bảo lãnh cộng thêm: $7,121 $8,876 $8,740

*Nguồn thông tin: Government of Canada

Enter your keyword