Blog

Do Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp Hoa-Việt-Khmer-Lào biên soạn


Cập nhật ngày 22 tháng 2 năm 2021

Hỏi: Những thay đổi đề xuất cho tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) loại thường là gì?

Ngày 19 tháng 2 năm 2021, Chính phủ Canada đã đề xuất gia hạn thêm 24 tuần cho tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI). Số tuần gia hạn tối đa mới sẽ tăng từ 26 tuần đến 50 tuần. Việc gia hạn này sẽ áp dụng cho những nhân công nộp đơn xin tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI) trong thời gian  từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Chính phủ cũng đang đề xuất một thay đổi đối với những người tự kinh doanh đã chọn xin tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) để được hưởng các trợ cấp đặc biệt. Những người tự kinh doanh đã chọn  xin tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) có thể dùng mức thu nhập năm 2020 là 5.000 đô la, để được nhận các trợ cấp đặc biệt (bao gồm tiền thai sản / trợ cấp cho cha mẹ, chăm sóc gia đình) so với mức qui định trước đây là 7.555 đô la. Thay đổi này sẽ được tính ngược lại cho những trường hợp nộp xin tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) từ ngày ngày 3 tháng 1 năm 2021 và sẽ áp dụng cho đến ngày 25 tháng 9 năm 2021.

Những thay đổi này đặc biệt quan trọng đối với những nhân công mà tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI) của họ chấm dứt vào cuối tháng 3 năm 2021.

Bạn có thể nộp đơn xin tiền Bảo hiểm Việc làm loại thường (EI) qua Service Canada.

Hỏi: Những thay đổi đề xuất đối với Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) là gì?

Chính phủ Canada đã đề xuất gia hạn cho Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) thêm 12 tuần đến mức tối đa là 38 tuần (hoặc 19 kỳ cho mỗi 2 tuần cố định) đối với những nhân công hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB).

Những thay đổi này quan trọng đối với những nhân công mà Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) của họ chấm dứt vào cuối tháng 3 năm 2021.

Bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB) qua Canada Revenue Agency (CRA).

Hỏi: Những thay đổi đề xuất đối với Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB) là gì?

Chính phủ Canada đang đề xuất chương trình Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB) được kéo dài thêm 12 tuần đến mức tối đa là 38 tuần (hoặc 19 kỳ cho mỗi 2 tuần cố định), cho mỗi hộ gia đình, đối với những nhân công hội đủ điều kiện nhận Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB).

Bạn có thể nộp đơn xin Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB) qua Sở Thuế Canada the CRA.

Hỏi: Những thay đổi đề xuất đối với Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB) là gì?

Gia hạn đề xuất tăng thêm cho Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB) từ 2 tuần hiện tại lên đến 4 tuần.

Việc gia hạn thêm cho Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB) cho phép nhân công không phải cân nhắc giữa việc đi làm khi ốm đau và việc duy trì thu nhập cho cuộc sống hàng ngày.

Bạn có thể nộp xin Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB) qua Sở Thuế Canada CRA.

Bạn có hội đủ điều kiện nhận các trợ cấp liên quan đến COVID-19 (như Trợ cấp Phục hồi Canada (CRB), Trợ cấp Chăm sóc Phục hồi Canada (CRCB), Trợ cấp Bệnh tật Phục hồi Canada (CRSB)) không?

Để biết bạn có đủ điều kiện nhận các trợ cấp của liên bang trong giai đoạn dịch COVID-19 hay không, xin vui lòng tham khảo thông tin trên trang mạng của chúng tôi:

Bạn có đủ điều kiện nhận tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) không?

Để biết bạn có đủ điều kiện nhận tiền Bảo hiểm Việc làm (EI) theo những thay đổi tạm thời mới từ ngày 27 tháng 9 năm 2020 không, xin vui lòng tham khảo thông tin trên trang mạng chúng tôi:

Enter your keyword