Blog

Cập nhật thông tin

  1. Các lệnh trục xuất của Ban Xử Lý Chủ nhà và Người thuê nhà (Landlord and Tenant Board –LTB) được áp dụng trở lại cho tất cả các nơi trong tỉnh bang Ontario sau khi lệnh cấm túc (stay-at-home order) được gỡ bỏ ngày 2 tháng 6 năm 2021.
  • Lệnh Hoãn Trục Xuất nhà ở của chính phủ (Toronto Community Housing Cooperation-TCHC) chỉ dành cho trường hợp tiền thuê nhà còn nợ được gia hạn đến giai đoạn ba của chương trình mở cửa lại của tỉnh bang. Sau đó, TCHC sẽ xem xét lại việc gia hạn lệnh Hoãn Trục Xuất. Những trường hợp trục xuất có lý do vẫn sẽ được tiếp tục áp dụng khi cần thiết.

Nếu bạn là người thuê nhà không nói tiếng Anh và sử dụng một trong các ngôn ngữ sau tiếng Việt, tiếng Lào, tiếng Khmer hoặc tiếng Trung, vui lòng gọi cho Trung tâm Hướng dẫn Luật pháp của chúng tôi theo số 416-971-9674. Nếu bạn thông thạo tiếng Anh, bạn có thể gọi cho các Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng (local community legal clinic).

Enter your keyword