Blog

tịch thu tiền hưu trí CPP và tiền già OAS

(Bài viết sau đây đã được in lại với sự cho phép của Trung tâm vận động cho người cao tuổi  (the Advocacy Centre for the Elderly)

Đạo luật Tiền Già và Đạo luật tiền hưu Canada Pension Plan qui định rằng hai loại tiền này sẽ được bảo đảm không bị tịch thu để xiết nợ.  Do đó, trong thực tế, nếu người lãnh tiền này là con nợ bị kiện và có lệnh tòa phải trã nợ, chủ nợ sẽ không được tịch thu 2 loại tiền này trong ngân khoảng của con nợ để xiết nợ.  Trong trường hợp kiện tụng vào năm 1995 giữa Metropolitan Toronto (chính phủ đô thị)  kiện v. O’Brien, tòa phán rằng dù loại tiền này đã nằm trong tài khoản ngân hàng của con nợ, cũng không được xem như tài sản có thể bị xiết nợ.

Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ sau đây, các quỹ lương hưu của bạn không được bảo vệ và có thể bị tịch thu.

1. Tiền hưu trí được gửi vào một tài khoản ngân hàng mà bạn đang nợ tiền họ.

Nếu bạn đang thiếu tiền của ngân hàng nơi bạn có tài khoản ở đó, thì họ có thể tự động xiết nợ từ tài khoản dù rằng đây là tiền hưu trí.  Hầu hết các ngân hàng đều có điều khoản thỏa thuận giửa người mở tài khoản với ngân hàng sẽ đồng ý  về tiêu chuẩn quy định cho phép ngân hàng  “có đặc quyền” xiết bất kỳ loại tiền nào trong tài khoản cho những món nợ giửa thân chủ và ngân hàng đó.  Nếu bạn chậm trể khi thanh toán những món tiền thiếu ngân hàng như nợ ngân hàng, thẻ tín dụng thì bạn nên biết  rằng ngân hàng có thể tịch thu bất kỳ khoản tiền hưu hoặc các loại tiền mà bạn để trong tài khoản ngân hàng của bạn để xiết nợ ngân hàng.

2. Tiền cấp dưỡng nuôi con và / hoặc vợ chồng

Nếu bạn đang thiếu tiền cấp dưỡng ở Ontario, Văn phòng Trách nhiệm Gia đình có thể tịch thu 50% mức thu nhập để xiết nợ bất kể mức thu nhập là loại tiền gì.  Để ngăn chặn việc xiết nợ, bạn phải xin lệnh tòa để giảm nợ hay xóa nợ.

3. nợ sở Thuế Vụ Canada

Cơ quan thuế Canada (CRA) có quyền hạn rất rộng để tịch thu bất kỳ tiền thu nhập của bạn để xiết nợ cho tiền thuế còn thiếu. CRA sẽ chỉ cần gửi thư gửi báo cho ngân hàng của bạn hoặc Chương Trình Lợi Tức An Sinh (văn phòng chịu trách nhiệm phát tiền OAS và CPP) về số tiền thuế thiếu và yêu cầu họ gửi cho sở thuế vu ngân khoảng của bạn hay mức tiền bạn được lãnh để xiết nợ thuế thiếu.  Bạn có thể thử đàm phán với sở thuế vụ về mức tiền bị tịch thu để trã cho thiếu thuế.

4. khấu trừ tiền Lợi Tức An Sinh trả quá lố

Nếu Cơ quan phụ trách tiền Già xác định rằng họ đã trả tiền quá lố cho bạn, ngay cả khi nó là sai lầm của họ, họ có thể khấu trừ mức tiền để thu lại số tiền quá lố.  Thông thường, khoản tiền khấu trừ trã lại rất khiêm tốn, nhưng bạn vẫn có thể thương lượng với họ về khoản tiền bị khấu trừ.

5. nợ Trợ Cấp Xã Hội

Nếu bạn đủ điều kiện để nhận tiền già OAS, bạn thường không được lãnh tiền trợ cấp xã hội như tiền Trợ cấp lao động xã hội hay chương trình trợ cấp xã hội cho bệnh tật Ontario.  Nhưng nếu bạn không có tiền sống khi chờ đợi đơn xin tiền già hay tiền hưu xúc tiến, bạn có thể xin lãnh tạm tiền trợ cấp xã hội trong thời gian chờ đợi.  Khi bạn được lãnh tiền già và hưu ngược trở lại từ ngày xin, thì bạn sẽ phải trả lại số tiền trợ cấp xã hội chi tạm cho bạn trước đó.   Số tiền nợ trợ cấp xã hội sẽ bị tự động khấu trừ từ tiền già và hưu của bạn để thanh toán số nợ này.

Nếu bạn có thắc mắc về các khoản khấu trừ từ tiền già và hưu trí của bạn, bạn nên liên hệ với văn phòng Chương Trình Lợi Tức An Sinh tại 1-800-277-9914. Bạn nên chuẩn bị sẳn sàng số an sinh xã hội của bạn và các thông tin nhận dạng khác như địa chỉ và ngày tháng năm sinh của bạn khi tiếp xúc với họ.  Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, bạn sẽ cần tự tìm thông dịch.  Họ sẽ cần hỏi sự đồng ý của bạn đề cho họ nói chuyện với người giúp bạn

CHE GIẤU THÔNG TIN

Trong thập kỷ gần đây, Canada nhập cư đã có một lập trường ngày càng cứng rắn đối với những trường hợp gian dối hay che giấu thông tin khi xin nhập cư.  Hậu quả có thể làm cho thường trú dân hoặc những người không có tình trạng thường trú tại Canada (người nước ngoài) có thể bị từ chối nhập cãnh hay bị trục xuất về nguyên quán. Theo quy định của luật Di Trú, bất cứ những trường hợp khai gian trực tiếp hoặc gián tiếp, che giấu thông tin khi xin nhập cảnh có ảnh hưỡng đến tư cách cấp thường trú là vi phạm nghiêm trọng trong luật di trú Canada.  Nói một cách khác, những thông tin sai hoặc hoặc che giấu khi cung cấp lúc xin nhập cư Canada được kết tội khai gian và có thể ảnh hưởng đến tình trạng cư trú hợp pháp của bạn tại Canada.

Sở Di Trú Canada sẽ xem xét từng trường riêng để quyết định có hay không áp dụng hành động thực thi để trừng trị vấn đề gian dối,  do đó, rất khó để lập một danh sách liệt kê những trường hợp nào là khai gian.  Tuy nhiên, đây là những trường hợp thông thường được xem như hành động khai gian:

  • không khai báo mọi hồ sơ hình sự của bạn khi xin nhập cư
  • không khai báo những lệnh trục xuất trong quá khứ khi xin nhập cư
  • không khai báo hết mọi thành viên trong gia đình của bạn trong đơn xin nhập cư của mình
  • khai gian tuổi tác của các thành viên trong gia đình đặc biệt là những trẻ em phụ thuộc
  • cung cấp các giấy tờ giả mạo
  • không khai báo sự thay đồi về tình trạng hôn nhân của bạn hoặc thay đổi quan trọng khác (chẳng hạn như sự ra đời của các con) trước khi được cấp visa nhập cư ở nước ngoài hay  trong Canada.  cho ví dụ như bạn đang xin nhập cư theo diện con phụ thuộc vào cha mẹ,  nhưng bạn kết hôn trước khi nhập cư và không khai báo.  Sau khi được chính thức nhập cư, bạn xin bảo lãnh người phối ngẩu của mình.  Lúc đó, Bộ di trú sẽ biết được vấn đề sai lạc và có thể buộc tội khai gian vì che giấu tình trạng hôn nhân, vì tình trạng hôn nhân này ãnh hưỡng đến điều kiện nhập cư đến Canada trước đó.

Thông thường, những thông tin khai sai lạc mà không ãnh hưỡng đến điều kiện nhập cư sẽ không thành vấn đề, cho ví dụ như nhầm lẫn thứ tự của ngày tháng năm sinh hoặc những thời gian làm việc.

Khi bộ di trú quyết định truy cứu vấn đề khai gian, họ sẽ gửi thư thông báo về quyết định này và cho bạn cơ hội đệ trình giải thích và các tài liệu liên quan đến lý do tại sao bạn không khai báo khi nhập cảnh.  Sau đó, Họ sẽ xét những tài liệu nộp vào để quyết định có hành động gian dối hay không và làm báo cáo đưa ra điều trần đến Hội Đồng Quản Trị xuất nhập cảnh và tị nạn.   Trong phiên xữ này, ,  nó là vị trí của bạn rằng có không có “trình bày sai” theo quy định của pháp luật xuất nhập cảnh. Nếu cư Canada quyết định mà họ nghĩ rằng có được trình bày sai lạc, một báo cáo sẽ được hoàn thành có thể được sử dụng để triệu tập một admissibility buổi điều trần trước Phòng xuất nhập cảnh của Hội đồng quản trị xuất nhập cảnh và người tị nạn.  Phiên xữ sẽ quyết định có hoặc không có khai gian như định nghĩa trong luật nhập cư. Tại phiên xữ, bạn có quyền mang đại diện pháp lý giúp kháng cáo, cung cấp chứng từ, nhân chứng và bằng chứng để phân trần và ủng hộ lập trường pháp lý của mình. Nếu bạn là tư cách thường trú và thua kiện, tòa quyết định rằng bạn đã phạm luật và khai gian, thì toà sẽ phát lệnh trục xuất.   Bạn vẩn có quyền kháng cáo lệnh trục xuất đến tòa khiếu nại phúc thẩm.  Bạn sẽ phải ra phiên xử tòa khiếu nại.   Tại buổi điều trần khiếu nại, bạn được phép có đại diện pháp lý và mang bằng chứng và lời khai trong phiên xử về lý do tại sao lệnh trục xuất nên bị hủy bỏ hoặc “tạm gác lại” một khoảng thời gian – Tòa  phúc thẩm sẽ xem xét tất cả các dữ kiện trong trường hợp để đưa ra quyết định.

Nên nhớ rằng thường trú dân hoặc những người chưa có tư cách thường trú ở Canada một khi bị buộc tội khai gian dối và bị trục xuất, thì hồ sơn sẽ bị treo cấm nhập cảnh vào Canada trong vòng 2 năm từ ngày trục xuất hay từ ngày quyết định cuối cùng của kháng cáo.  Nếu tội khai gian do Tòa đại sứ Canada ở nước ngoài quyết định, thì thời gian cấm nhập cảnh 2 năm sẽ bắt đầu từ ngày quyết định cuối cùng của các viên chức cấp visa thường là  ngày của thư từ chối.

Vì vấn đề khai gian có thề mang lại hậu quả nghiêm trọng cho thường trú nhân hoặc công dân nước ngoài, do đó, bạn phải chú ý đến bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi xin nhập cảnh Canada, đặc biệt là những chi tiết bạn điền trong bất kỳ đơn từ nào.  Nếu bạn không hiểu tiếng Anh và phải nhờ người khác giúp bạn hoàn thành thủ tục điền đơn,  bạn phải đòi hỏi họ giải thích cho bạn từng chi tiết đã điền để đảm bảo độ chính xác. Luôn luôn cẩn thận với những lời khuyên  của bất cứ ai, cho dù đó là một người bạn hoặc tư vấn nhập cư hoặc luật sư, bảo bạn che giấu hoặc khai sai lạc các thông tin khi xin nhập cư Canada.

Người lao động tạm thời nước ngoài

Nhiều người đến làm việc tại Canada thuộc diện lao động tạm thời từ nước ngoài hay theo chương trình chăm sóc nội trú (live-in caregivers).   Những người này thường được cấp giấy phép tạm để đến làm việc tại Canada và không có tư cách thường trú nhân, nhưng họ đều được luật Tiêu Chuẩn Lao Động bảo vệ như tất cả các công nhân khác ở Ontario.

Luật Tiêu Chuẩn Lao Động qui định các luật lệ về mức lương tối thiểu, giờ làm việc, giờ làm thêm, thời giờ nghỉ ngơi, phép nghĩ thường niên, lễ nghĩ công cộng, và bồi thường sa thải.  Trong thời gian giấy phép làm việc còn hiệu lực, họ có thể hưỡng tiền thất nghiệp nếu đủ điều kiện xin tiền thất nghiệp thường, tiền thai sản và làm cha mẹ, bệnh tật  v.v.

Họ có thể thay đổi hoặc từ bỏ công việc của họ. Tuy nhiên, họ cần phải nộp đơn xin giấy phép lao động mới nếu họ thay đổi công việc. Để nộp đơn xin giấy phép lao động mới, người lao động để hoàn thành mẫu đơn có sẵn từ trang web của Bộ Di Trú Canada , kèm với giấy phép thuê mướn và hợp đồng lao động mới.  chủ phải xin giấy phép thuê mướn lao động nước ngoài mới có quyền thuê công nhân nước ngoài.

Những người đến Canada làm việc theo Chương trình chăm sóc nội trú sẽ hội đủ điều kiện để nộp đơn xin thường trú tại Canada sau khi làm đủ 3900 giờ trong vòng 24 tháng theo giấy phép làm việc đã cấp.  Những người có giấy phép làm tạm nước ngoài khác có thể xin thường trú theo chính sách  Canadian Experience Class. Để đủ điều kiện, bạn phải làm việc trong loại công việc nằm trong nghành nghề phân loại Nghề nghiệp quốc gia (NOC) A & B cho hơn 2 năm.

Để biết thêm chi tiết về luật lao động, xin tham khảo trang web của Bộ Lao Động tại http://www.labour.gov.on.ca hay gọi  416 326 7160.

Văn Phòng Thanh Tra cho Thành Phố Toronto

Văn phòng Thanh Tra thành phố Toronto mở cửa vào ngày 06 Tháng Tư năm 2009. Nhiệm vụ của Thanh Tra là để giải quyết các mâu thuần giửa cư dân Toronto đối với các dịch vụ công mà họ nhận được từ thành phố và điều tra các khiếu nại hành chính không công bằng của cơ quan chính phủ thành phố.  Văn phòng này độc lập từ chính quyền thành phố và khách quan. Dịch vụ của nó đều được giữ kín và miễn phí.  Các phạm vi thẩm quyền của văn phòng này bao gồm những dịch vụ cũa nhà dưỡng lão, giao thông công cộng – TTC, y tế công cộng và công viên, khu  giải trí v.v.  Đây là nơi “phương sách giải quyết cuối cùng” có nghĩa là cư dân Toronto trước khi khiếu nại đến họ phải trước đó đã cố gắng tự giải quyết vấn đề của họ với cơ quan trực thuộc,  nếu vấn đề không được giải quyết thỏa mản, thì mới có thể khiếu nại đến văn phòng Thanh Tra.  Nếu bạn cần thông tin về thủ tục khiếu nại nội bộ đối với các dịch vụ thành phố, bạn có thể liên lạc với Thanh Tra Toronto.

Để biết thêm thông tin về Thanh Tra Toronto, bạn có thể được truy cập trên trang web:i HYPERLINK “http://www.ombudstoronto.ca” www.ombudstoronto.ca hoặc 416-392-7062. Bạn có thể nộp đơn khiếu nại với họ qua điện thoại hay dùng mẫu đơn khiếu nại trên trang web của họ, điền và gửi bằng email, fax, bưu điện hoặc mang đến nộp.  Văn phòng tọa lạc tại 375 University Avenue, Suite 203, Toronto, Ontario M5G 2J5. Nếu quý vị không nói được tiếng Anh, bạn sẽ cần tự tìm thông dịch.

 

Enter your keyword