Blog

Ngày:              Thứ Ba, ngày 10 tháng 9 năm 2013
Giờ:                 6 – 8 giờ chiều
Địa điềm:         University Settlement House, 23 Grange Road
Chủ đề:           Điều gì xảy ra cho giá trị gia đình trong Luật Di Trú?

Khách mời đặc biệt:

  • Amy Casipullai – Điều Phối Viên về Chính sách và Truyền Thông của Ủy Ban Hội Đoàn Phục Vụ cho Di Dân Tỉnh Ontario
  • Pei Yu – Hiệp Hội Cao Niên Người Hoa Ontario

Buổi họp có thức ăn nhẹ! Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc (416) 971-9674

Enter your keyword