Blog

Đạo Luật 132:

Ngăn Chận Hành Vi Quấy Rối Tình Dục và Bạo Lực Gia Đình

Đạo luật 132 được thông qua và áp dụng từ ngày 08 tháng 9 năm 2016, đạo luật này đưa ra các qui định ngăn ngừa bạo lực và quấy rối tình dục,  dựa vào qui định của luật này mà một số luật được sửa đổi để hổ trợ cho nạn nhân có thể trốn tránh bạo lực và quấy rối tình dục cũng như ngăn ngừa các hình vi quấy rối và bạo hành này.

Sau đây là những thay đổi cụ thể trong Luật An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Luật Thuê Nhà Ở 2006.

Cải Cách Luật An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp

Luật hiện hành đòi hỏi nơi làm việc phải lập chính sách xử lý hành vi quấy rối tình dục và bạo lực ở nơi làm việc.  Chính sách này phải được phổ biến cho tất cả nhân viên biết rõ. Chính sách cũng phải đặt ra phương án xử lý nếu chủ hay quản lý bị cáo buộc là thủ phạm quấy rối thì nhân viên có thể khiếu nại đến một người khác không phải là thủ phạm để xử lý.

Chủ phải điều tra và xử lý khiếu nại về hành động quấy rối nơi làm việc và lập văn bản báo cáo cuộc điều tra. Nếu không, thanh tra của Bộ Lao động có thể buộc chủ phải thuê một đại diện khách quan thứ ba để điều tra việc khiếu nại.

Chủ nhân phải giữ bí mật mọi thông tin có thể nhận dạng của các cá nhân có liên quan.

Cải Cách Luật Thuê Nhà Ở 2006 

Trước khi luật 132 có hiệu lực,  những nạn nhân  của việc bạo hành gia đình và bạo lực tình dục không thể dùng trốn tránh bạo lực làm lý do hủy hợp đồng thuê sớm mà khỏi  chịu trách nhiệm pháp lý của việc  hủy hợp đồng.  Vì vậy, nạn nhân bị buộc phải  tiếp tục sống chung với những người  ngược đãi mình.

Luật 132 mang lại cải cách cho Luật Thuê Nhà Ở 2006, cho phép các nạn nhân bị bạo lực gia đình và tình dục có quyền hủy  hợp đồng thuê nhà sớm  bằng cách thông báo cho chủ nhà ít nhất 28 ngày  nếu họ đã từng bị bạo hành hoặc lạm dụng khi còn sống trong đơn vị cho thuê. Nếu nạn nhân dọn ra  trong thời hạn 28 ngày sau khi thông báo, hợp đồng thuê sẽ kết thúc và nạn nhân không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào cho việc hủy hợp đồng dọn ra sớm.

Thông báo dọn ra cho chủ nhà của nạn nhân  phải dọn nhà vì tránh bạo lực phải tiết lộ các thông tin về sự bạo lực hoặc lạm dụng tình dục mà nạn nhân trải nhiệm. Chủ nhà phải bảo mật các thông tin này đối với  bất kỳ ai trừ khi luật pháp yêu cầu.

Nếu nạn nhân là một trong những người ký chung giao kèo thuê nhà thì cũng có quyền đưa thông báo cho chủ nhà và tự dọn ra mà không cần báo cho người kia biết.  Trong trường hợp này, chủ  nhà bắt buộc phải chấp nhận thông báo dọn ra của nạn nhân thuê chung và bảo mật cho đến khi nạn nhân dọn đi mới cho người kia hay.

Vií dụ, bà Lee sống với chồng trong một đơn vị cho thuê với hợp đồng thuê 1 năm, và họ đã sống ở đây sáu tháng. Một buổi tối, bà bị chồng đánh.  Ngày hôm sau, bà Lee báo cho chủ nhà biết về việc bà bị bạo hành và thông báo dọn ra cho chủ nhà trong vòng 28 ngày.   Chủ nhà phải chấp nhận thông báo dọn ra của bà và không được báo cho chồng bà biết cho đến khi bà thực sự dọn đi.

Điều nên nhớ là nếu nạn nhân không dọn ra trong thời hạn 28 ngày theo thông báo thì thông báo  đó được xem như mất hiệu lực.

 Qui Định Ngoại Lệ Của Qui Chế Hạn Chế Tăng Tiền Thuê Nhà 

Luật Thuê Nhà Ở có qui định hạn chế mức tăng tiền thuê hàng năm.  Mức tăng tiền thuê cho năm 2016 là 2%.  Tức là chủ nhà chỉ có thể tăng tiền nhà tối đa trong năm là 2% mà không cần xin trát tòa.   Ngoài ra, tiền thuê chỉ có thể được tăng một lần cho mỗi 12 tháng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ cho quy định hạn chế tăng tiền thuê mà có thể ảnh hưởng đến đơn vị cho thuê của bạn.

Theo s. 6 (2) của  Luật Thuê Nhà (RTA), những  tòa nhà đã không dùng để ở trước ngày 1 tháng 11 năm 1991 và các tòa nhà cho xây sau ngày này cũng  thuộc  ngoại lệ nên không bị hạn chế mức tăng tiền thuê.   Đối với những người thuê nhà thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ có nguy cơ bị tăng tiền thuê giá cắt cổ vì chủ nhà không cần  tuân theo mức hạn chế tăng tiền thuê hành năm theo luật.  Điều này tạo ra một hệ thống hai cấp của người thuê nhà: những người được bảo vệ bởi các quy định kiểm soát tiền thuê theo luật và những người không được bảo vệ dưới luật này.

Tác Động Đến Cá Nhân Có Thu Nhập Thấp

Ngoại lệ này sẽ ảnh hưởng tệ hại đến những người có thu nhập thấp, khó cho họ có thể tìm chỗ thuê ổn định khi cán cân quyền lợi  nghiên về phía chủ nhà. Việc này có thể thấy rõqua ví dụ sau đây:

Bà Chen là một người phụ nữ lớn tuổi sống dựa vào một thu nhập cố định. Bà thuê một căn hộ một phòng ngủ trong một tòa nhà được xây vào năm 1999. Tiền thuê nhà hàng tháng là $ 800,  mức tiền thuê nhà đã tiêu đi hơn 40% thu nhập cố định của bà cho tiền thuê. Giá trị thị trường trong khu bà thuê hiện nay trung bình cho căn hộ một phòng ngủ hiện nay là $ 1250. Vì căn hộ bà thuê không thuộc sự kiểm soát dưới qui định hạn chếtăng tiền thuê,  chủ thông báo  tăng tiền thuê của bà thêm $450 mỗi tháng, tức là tăng 56%. Điều này buộc bà Chen phải dùng 60% thu nhập cố định của mình để trả tiền thuê nhà. Do không đủ khả năng trả tiền nhà nên bà bị buộc phải tìm nơi khác dọn đi.  Nếu căn hộ này nằm trong vòng kiểm soát tiền thuê theo luật, chủ nhà có thể chỉ có tăng tiền thuê  2% trong năm nay thì mức tăng chỉ là $16.

Ủng Hộ Cải Cách Lập Pháp

Qui định miễn kiểm soát tiền thuê rõ ràng nghiên cán cân quyền lợi về phía chủ nhà và tạo lỗ rổng đi ngược với  mục tiêu của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Thuê Nhà Ở (RTA) với mục đích bảo vệ những người thuê nhà để ở sẽ không phải đối đầu với mức tăng tiền nhà cao ngất ngưỡng  và tránh bị đuổi nhà bất hợp pháp.  Theo ước tính của Trung tâm Vận động cho Quyền lợi Người thuê nhà gia cư,  số người thuê bị ảnh hưởng bởi quy định ngoại lệ này là 55.000 đến 65.000 trong năm 2013. Vấn đề này đã thu hút được sự chú ý của  một vài chính khách  tìm cách sửa đổi lổ rổng của điều khoản này.

Trong năm 2013, dân biểu thành phố Toronto Anthony Perruzza đưa ra đạo luật 82 trước Ban Chấp Hành Công Vụ Thành Phố xin thông qua luật này để hủy bỏ qui định ngoại lệ này.  Vào ngày 04 tháng 6 năm 2013, Bill 82 được Dân biểu  NDP MPP Cindy Forster, là người phụ trách công vụ nhà ở xin sửa đổi điều lệ số 6 (2) để đóng các lỗ rổng kiểm soát tăng tiền thuê nhà.

Nhưng rất tiếc không phải tất cả các chính khách đều nghiêng về phía người thuê, Bà Linda Jeffrey – Bộ trưởng cũ phụ trách công vụ nhà ở đưa ra ý kiến trong một bài báo ngày 29 tháng Tư năm 2013 đăng trên Canada.com đã nói rằng:

Qui định ngoại lệ cho nhà ở sau năm 1991 đã được giới thiệu lúc đó- và đã được duy trì theo thời gian – như một sự khuyến khích cho chủ nhân để xây dựng thêm nơi dùng để thuê ở mới, nơi ăn nghỉ cho thuê mới. Biện pháp này không chỉ tạo thêm nơi thuê ở mà còn tạo ra công ăn việc làm trong ngành xây dựng. Do đó, bất kỳ sự thay đổi cho ngoại lệ này đều mang ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực nhà ở cho thuê, nền kinh tế và tạo việc làm.

Thật đáng tiếc là Bill 82 bị phế trong cuộc bầu cử năm 2014. Hiện nay, Dân biểu khu Davenport NDP MPP Jonah Schein đứng ra cổ động kêu gọi chính quyền tỉnh đóng kẽ hở này , nhưng một dự luật sửa đổi pháp luật vẫn chưa được giới thiệu lại.

Cho đến nay, qui chế ngoại lệ này tiếp tục ảnh hưởng quan trọng đối với người thuê gia cư tại các đơn vị được xây dựng sau ngày 01 Tháng 11, năm 1991.

Những Thay Đổi Mới Trong Trợ Cấp Xã Hội

Thay Đổi Thẻ Mua Thuốc

Những người đang lãnh tiền OW và ODSP được cấp một  thẻ thuốc giấy và đây cũng là loại giấy tờ mà nhà chính phủ dựa vào đó để xác định mức thu nhập và các thành viên trong hộ.

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, chính phủ tỉnh sẽ không còn phát hành thẻ thuốc giấy nữa mà thay vào đó là những người lãnh tiền trợ cấp nếu có thẻ y tế sẽ dùng thẻ y tế để lấy thuốc.   Sau khi tham khảo ý kiến ​​với các Bộ,  thì chính phủ sẽ cung cấp thông tin để nhà chính phủ dựa vào đó để xác định thành viên trong hộ lãnh tiền trợ cấp xã hội.

Chính Phủ Tỉnh Ontario Kết Thúc Đòi Lại Tiền Cấp Dưỡng Con Cái Trong Trợ Cấp Xã Hội

Hiện nay, các khoản tiền trợ cấp cho con cái được coi là thu nhập và toàn số tiền cấp dưỡng sẻ bị khấu trừ vào tiền trợ cấp xã hội hàng tháng.  Bắt đầu từ  ngày 01 tháng 1 năm 2017 cho ODSP và 01 tháng 2 năm 2017 cho OW,  thì những khoản tiền cấp dưỡng cho con cái và tiền trợ cấp cho trẻ mồ côi trong chương trình CPP  sẽ đươc xem là tiền thu nhập miễn trừ.   Chương trình trợ cấp xã hội sẽ không đòi hỏi cha mẹ đơn thân tiền cấp dưỡng con cái như điều kiện để được lãnh trợ cấp.  Các mức tiền cấp dưỡng sẽ không bị bắt buộc chuyển trả đến cho Bộ trợ cấp xã hội.

Nhưng các món tiền cấp dưỡng cho vợ chồng sẽ không được miễn thu nhập và thân chủ vẫn có thể được yêu cầu đòi cấp dưỡng vợ chồng như một điều kiện để được nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, số tiền cấp dưỡng vợ chồng sẽ không cần phải chuyển trã đến cho Bộ.

Trong một thông cáo truyền thông vào ngày 29 tháng 6 năm 2016, Bộ Cộng đồng và Xã hội thông báo rằng việc miễn toàn bộ mức tiền cấp dưỡng con cái  dự kiến ​​sẽ tăng thu nhập hàng tháng của gần 19.000 gia đình, hầu hết là hộ cha mẹ đơn thân. Gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội sẽ nhận được trung bình $282 / tháng cho tiền trợ cấp trẻ em.

Những Thay Đổi Mới Về Chính Sách Bảo Hiểm Việc Làm (EI)

Chính phủ liên bang đặt ra một số thay đổi lớn đối với chương trình bảo hiểm việc làm trong năm 2016-2017. Dưới đây là một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn và gia đình của bạn:

(1) Thời gian chờ đợi lãnh tiền từ 2 tuần giảm xuống còn 1 tuần

Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2017,  thời gian chờ đợi để được bắt đầu lãnh tiền thất nghiệp  được rút ngắn từ hai tuần còn một tuần. Đây là một sự thay đổi giúp cho những người thất nghiệp cần tiền có thể nhận được tiền nhanh hơn. .

(2) Hủy bỏ yêu cầu số giờ tiêu chuẩn cho người mới hay tái nhập vào thị trường lao động

Trước đây, những người mới xin lần đầu hay nghĩ làm quá lâu mới trở lại thị trường lao động sẽ cần ít nhất 910 giờ lao động mới đủ tiêu chuẩn xin tiền bảo hiểm EI. Bắt đầu từ 03 tháng 7 năm 2016, yêu cầu này sẽ được loại bỏ.  Bất cứ  người nào xin tiền bảo hiểm loại thường trong một khu vực sẽ có cùng một tiêu chuẩn về số giờ tích lủy đòi hỏi trong vùng,  tùy vào mức thất nghiệp trong vùng nơi họ sinh sống mà số giờ tiêu chuẩn là từ 420 giờ đến 700 giờ lao động được bảo hiểm.

(3) Gia hạn chương trình thí điểm đi làm trong khi lãnh tiền bảo hiểm lao động EI

Chính phủ sẽ gia hạn chương trình thí điểm cho những người đi làm trong lúc lãnh tiền bảo hiểm  đến tháng 8 năm 2018.  Chương trình thí điểm này cho phép người đi làm trong lúc lãnh tiền có thể giữ 50 cent tiền bảo hiểm cho mỗi đô la tiền lương, lên đến tối đa là 90 phần trăm thu nhập hàng tuần của họ.

4) Một số yêu cầu tìm việc được loại bỏ

Bắt đầu từ 03 tháng 7 năm 2016, một số yêu sách  tìm kiếm công việc bắt buộc sẽ bị hủy bỏ. Đó là quy định buộc công nhân phải di chuyển ra khỏi cộng đồng cư ngụ của họ để tìm việc và buộc họ phải nhận việc làm trả lương thấp hơn,  sẽ được loại bỏ. Hầu hết các yêu cầu tìm kiếm công việc hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Công nhân phải tiếp tục lưu giữ thông tin những nỗ lực tìm kiếm công việc trong lúc lãnh tiền  EI, bao gồm cả những quảng cáo nhân dụng,  thông tin việc làm trên mạng trực tuyến, và ghi chú cá nhân về tìm việc.

Nhìn chung thì những thay đổi mới này có lợi cho người thất nghiệp để giúp cho họ nhận được tiền nhanh chóng hơn sau khi họ bị mất việc làm. Chương trình thí điểm cũng sẽ cho phép người lao động có thể gia tăng thu nhập với việc bán thời gian hoặc làm việc tạm thời trong khi họ tiếp tục nhận EI.

Tự Động Hóa Quy Trình Xin Tiền Già

Theo sự công bố của ông Jean Yves Duclos, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 cho biết chính phủ đơn giản hóa các thủ tục xin tiền già (OAS) để giúp những người cao niên đạt tiêu chuẩn được nhận tiền già tự động mà không cần phải nộp đơn xin.

Thông tin nhanh

Chương trình tiền già (OAS) là phúc lợi trụ cột đầu tiên của hệ thống thu nhập hưu trí của Canada.  Phúc lợi này cung cấp cho cao niên để ghi nhận sự đóng góp của họ cho nền kinh tế và xã hội Canada.

Ngoài tiền phúc lợi cơ bản OAS, chương trình cũng bao gồm các phúc lợi khác như tiền bù cho thu nhập thấp (GIS), phụ cấp cho cao niên góa hay người phối ngẫu của người đang lãnh tiền già có mức thu nhập gia đình thấp.  Để hiện đại hóa và gạt bỏ rào cản tiện cho việc xin phúc lợi, chính phủ sẽ giản lược thủ tục hành chánh và tự động cấp tiền cho những cao niên đủ tiêu chuẩn lãnh tiền.

Tuyển sinh tự động những cao niên đạt tiêu chuẩn lãnh tiền già – giai đoạn 1 & 2

Giai đoạn 1

Giai đoạn 1 của quá trình tuyển sinh tự động cho tiền già bắt đầu vào tháng Tư năm 2013, hệ thống tài liệu sẽ thu thập các thông tin cá nhân của mỗi cư dân vào năm đó đã ở Canada đủ 64 tuổi, đang lãnh tiền hưu trí Canada hay Quebec hoặc đã bỏ vào công quỹ hưu trên 40 năm và điạ chỉ thường trú của họ.

Sử dụng dữ liệu đã có sẵn trong Bộ, bao gồm cả ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại và số bảo hiểm an xin xã hội, giai đoạn 1 đã xử lý  khoảng 45 phần trăm của những người đạt tiêu chuẩn được lãnh tiền già được tự động cấp tiền già mà không cần nộp đơn xin.   

Giai đoạn 2

Bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 2016, giai đoạn 2 tiếp tục giai đoạn 1 bằng cách mở rộng quá trình thu thập dữ kiện cá nhân đủ tuổi 64, chưa nhận tiền hưu  CPP (Canada Pension Plan) hoặc QPP (Quebec Pension Plan) , nhưng đã tham gia đóng công quỹ hưu CPP hoặc QPP tương đương 40 năm trở lên, mức tiền đóng góp theo thu nhập trong và ngoài nước là hợp lệ theo quy trình khai thuế thu nhập ở Canada.

Qui trình tự động tuyển nhận sẽ loại bỏ rào cản cho nhiều người cao niên sống ở Canada đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp tiền tự động mà không cần nộp đơn xin.  Giai đoạn 2 áp dụng từ ngày 31 tháng 10 năm 2016 dự đoán sẽ xử lý hơn 50 phần trăm của các hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được lãnh tiền già tự động.

 

Đạo Luật 132:

Ngăn Chận Hành Vi Quấy Rối Tình Dục và Bạo lực Gia Đình 

Đạo luật 132 được thông qua và áp dụng từ ngày 08 tháng 9 năm 2016, đạo luật này đưa ra các cơ chế ngăn ngừa bạo lực và sách nhiểu tình dục,  dựa vào cơ chế của luật này mà một số luật được sửa đổi để hỗ trợ cho nạn nhân có thể trốn tránh bạo lực và sách nhiễu tình dục cũng nhưngăn ngừa các hình vi sách nhiễu và bạo hành này.

Sau đây là nhựng thay đổi cụ thể trong Luật An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp và Luật Thuê Nhà Ở 2006.

Cải cách Luật An Toàn Sức Khỏe Nghề Nghiệp

Luật hiện hành đòi hỏi nơi làm việc phải lập chính sách xử lý hành vi sách nhiểu tình dục và bạo lực ở nơi làm việc.  Chính sách này phải được công bố cho tất cả nhân viên biết rỏ.  Chính sách cũng phải đặt ra phương án xử lý nếu chủ hay quản lý bịcáo buộc là thủ phạm sách nhiểu thìnhân viên có thể khiếu nại đến một người khác không phải là thủ phạm để xử lý.

Chủ phải điều tra và xử lý khiếu nại về hành động sách nhiểu nơi làm việc và lập văn bản báo cáo cuộc điều tra, Nếu không thìthanh tra của Bộ Lao động có thể buộc chủ phải thuê một phía khách quan thứ ba để điều tra khiếu nại.

Chủ nhân phải giữ bí mật mọi thông tin có thể nhận dạng của các cá nhân có liên quan.

Cải Cách Luật Thuê Nhà 2006 

Trước khi luật 132 có hiệu lực,  những nạn nhân bạo lực gia đình và bạo lực tình dục không thể dùng trốn tránh bạo lực làm lý do hủy hợp đồng thuê sớm mà khỏi  chịu trách nhiệm pháp lý của việc  hủy hợp đồng.  Vì vậy, nạn nhân bị buộc phải  tiếp tục sống chung với những người  ngược đải mình.

Luật 132 mang lại cải cách cho Luật Thuê Nhà Ở 2006 đểcho phép các nạn nhân của bạo lực gia đình và tình dục có quyền hủy  hợp đồng thuê nhà sớm  bằng cách thông báo ít nhất 28 ngày cho chủ nhà nếu họ đã từng bị bạo hành hoặc lạm dụng khi còn sống trong đơn vị cho thuê. Nếu nạn nhân dọn ra  trong thời hạn 28 ngày sau khi thông báo, hợp đồng thuê sẽ kết thúc và nạn nhân không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý cho việc hủy hợp đồng dọn ra sớm.

Thông báo dọn ra cho chủ nhà của nạn nhân dọn nhà vì tránh bạo lực phải tiết lộ các thông tin về sự bạo lực hoặc lạm dụng tình dục mà nạn nhân trải nhiệm.   Chủ nhà phải bảo mật các thông tin này cho bất kỳ ai trừ khi luật pháp yêu cầu.

Nếu nạn nhân là một trong những người ký chung giao kèo thuê nhà thì cũng có quyền đưa thông báo cho chủ nhà và tự dọn ra mà không cần báo cho người kia biết.  Trong trường hợp này, chủ bắt buộc phải chấp nhận thông báo dọn ra của nạn nhân thuê chung và bảo mật cho đến khi nạn nhân dọn đi mới cho người kia hay.

Cho ví dụ, bà Lee sống với chồng trong một đơn vị cho thuê với hợp đồng thuê 1 năm, và họ đã sống ở đây sáu tháng. Một buổi tối, bà bị chồng đánh.  Ngày hôm sau, bà Lee báo cho chủ nhà biết về vấn đề bạo hành gia đình và đưa thông báo dọn ra cho chủ nhà trong vòng 28 ngày.   Chủ nhà phải chấp nhận thông báo dọn ra của bà và không được báo cho chồng bà biết cho đến khi bà thực sự dọn đi.

Điều nên nhớ là nếu nạn nhân không dọn ra trong thời hạn 28 ngày theo thông báo thì thông báo được xem như mất hiệu lực.

 qui định ngoại lệ của qui chế hạn chế tăng tiền thuê nhà ở

Luật Thuê Nhà Ở có qui định hạn chế mức tăng tiền thuê hàng năm.   mức tăng tiền thuê cho năm 2016 là 2%.  Tức là chủ nhà chỉ có thể tăng tiền nhà tối đa trong năm là 2% mà không cần xin trát tòa.   Ngoài ra, tiền thuê chỉ có thể được tăngmột lần cho mỗi 12 tháng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ cho quy tắc hạn chế tăng tiền thuê mà có thể ảnh hưởng đến đơn vị cho thuê của bạn.

Theo s. 6 (2) của RTA, những  tòa nhà đã không dùng để ở trước ngày 1 tháng 11 năm 1991 và các tòa nhà cho xây sau ngày này cũng  thuộc  ngoại lệ nên không bị hạn chế mức tăng tiền thuê.   Đối với những người thuê nhà thuộc trường hợp ngoại lệ sẽ có nguy cơ bị tăng tiền thuê giá cắt cổ vì chủ nhà không cần  tuân theo mức hạn chế tăng tiền thuê hành năm theo luật.  Điều này tạo ra một hệ thống hai cấp của người thuê nhà: những người được bảo vệ bởi các quy định kiểm soát tiền thuê theo luật và những người không được bảo vệ dưới luật này.

Tác động đến cá nhân có thu nhập thấp

Ngoại lệ này sẽ tác động tệ hại đến những người có thu nhập thấp, khó cho họ có thể tìm chỗ thuê ổn định khi cán cân quyền lợi  nghiên về phía chủ nhà có thể thấy rỏ trong ví dụ sau đây:

Bà Chen là một người phụ nữ lớn tuổi sống trên một thu nhập cố định. Bà thuê một căn hộ một phòng ngủ trong một tòa nhà được xây dựng vào năm 1999. Tiền thuê nhà hàng tháng là $ 800,  mức tiền thuê nhà đã tiêu đi hơn 40% thu nhập cố định của bàcho tiền thuê. Giá trị thị trường trong khu bà thuêhiện nay trung bìnhcho căn hộ một phòng ngủ hiện nay là $ 1250. Vì căn hộ bà thuê không thuộc sự kiểm soát dưới qui định hạn chế tăng tiền thuê,  chủ thông báo cho bà tăng tiền thuê của bà thêm $450 mỗi tháng, tức là gia tăng 56%. Điều này đòi hỏi bà Chen phải dùng 60% thu nhập cố định của mình để trả tiền thuê nhà , do không đủ khả năng trả tiền nhà nên bà bị buộc phải tìm nơi khác dọn.  Nếu căn hộ này nằm trong vòng kiểm soát tiền thuê theo luật, chủ nhà có thể chỉ có tăng tiền thuê  2% trong năm nay thì mức tăng chỉ là $16.

Ủng hộ cải cách lập pháp

Qui định miễn kiểm soát tiền thuê rõ ràng nghiên cán cân quyền lợi về phía chủ nhà. tạo lổ rỗng đi ngược với  mục tiêu của Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Thuê nhàở -RTA với mục đích bảo vệ những người thuê nhà đểở sẽ không phải đối đầu với mức tăng tiền nhà ngất ngưỡng  và tránh bịđuổi nhà bất hợp pháp.  Theo ước tính của Trung Tâm Vận Động cho Quyền Lợi Người Thuê Nhà gia cư,  số người thuêbị ảnh hưởng bởi quy định ngoại lệ này là55.000 đến 65.000 trong năm 2013. Vấn đề này đã thu hút được sự chú ý của  một vài chính khách  tìm cách sửa đổi lổ rỗng của điều khoản này.

Trong năm 2013, dân biểu thành phố Toronto Anthony Perruzza đưa ra đạo luật 82 trước Ban Chấp Hành Công VụThành Phố xin thông qua luật này để hủy bỏ qui định ngoại lệ này.  Vào ngày 04 tháng 6 năm 2013, Bill 82 được Dân biểu  NDP MPP Cindy Forster, là người phụ trách công vụ nhàở xin sửa đổi điều lệ số 6 (2) để đóng các lỗ rổng kiểm soát tăng tiền thuê nhà.

Nhưng rất tiếc không phải tất cả các chính khách đều khuynh về bên người thuê, Bà Linda Jeffrey – Bộ trưởng củ phụ trách công vụ nhà ở đưa ra ý kiến trong một bài báo ngày 29 tháng tư năm 2013 đăng trên Canada.com đã nói là:

Qui định ngoại lệ cho nhàở sau năm 1991 đã được giới thiệu lúc đó- và đã được duy trì theo thời gian – như một sự khuyến khích cho chủ nhân để xây dựng thêm nơi dùng để thuêở mới, nơi ăn nghỉ cho thuê mới. Biện pháp này không chỉ tạo thêm nơi thuêỡ màcòn tạo ra công ăn việc làm trong ngành xây dựng. Do đó, bất kỳ sựthay đổi cho ngoại lệnày đều mang ảnh hưởng xấu đến lĩnh vực nhà ở cho thuê, nền kinh tế và tạo việc làm.

Thật đáng tiếc là Bill 82 bị phế trong cuộc bầu cử năm 2014. Hiện nay, Dân biểu khu Davenport NDP MPP Jonah Schein đứng ra cổ động kêu gọi chính quyền tỉnh đóng kẽ hở này , nhưng một dự luật sửa đổi pháp luật vẫn chưa được giới thiệu lại.

Cho đến nay, qui chế ngoại lệ này tiếp tục ảnh hưỡng quan trọng đối với người thuê gia cư tại các đơn vị được xây dựng sau ngày 01 Tháng 11, năm 1991.

những thay đổi mới trong trợ cấp xã hội

thay đổi thẻ mua thuốc

Những người đang lãnh tiền OW và ODSP được cấp một  thẻ thuốc giấy và đây cũng là loại giấy tờ mà nhà chính phủ dựa vào đó để xác định mức thu nhập và các thành viên trong hộ.

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, chính phủ tỉnh sẽ không còn phát hành thẻ thuốc giấy nửa mà thay vào đó là những người lãnh tiền trợ cấp nếu có thẻ y tế sẽ dùng thẻ y tế để lấy thuốc.   Sau khi tham khảo ý kiến ​​với các Bộ,  thì chính phủ sẽ cung cấp thông tin để nhà chính phủ dựa vào đó để xác định thành viên trong hộ lãnh tiền trợ cấp xã hội.

Chính phủ tỉnh Ontario kết thúc đòi lại tiền cấp dưỡng con cái trong trợ cấp xã hội

Hiện nay, các khoản tiền trợ cấp cho con cái được coi là thu nhập và toàn số tiền cấp dưỡng sẻ bị khấu trừ từ tiền trợ cấp xã hội hàng tháng.  Bắt đầu từ  ngày 01 tháng 1 năm 2017 cho ODSP và 01 tháng 2 năm 2017 cho OW,  thì những khoản tiền cấp dưỡng cho con cái và tiền trợ cấp

cho trẻ mồ côi trong chương trình CPP  sẻ đươc xem là tiền thu nhập miễn trừ.   Chương trình trợ cấp xã hội sẽ không đòi hỏi cha mẹ đơn thân đòi tiền cấp dưỡng con cái như điều kiện để được lãnh trợ cấp.  các mức tiền cấp dưỡng sẽ không bị bắt buộc chuyển trã đến cho Bộ trợ cấp xã hội.

Nhưng các món tiền cấp dưỡng cho vợ chồng sẽ không được miễn thu nhập và thân chủ vẫn có thể được yêu cầu đòi cấp dưỡng vợ chồng như một điều kiện để được nhận trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, số tiền cấp dưỡng vợ chồng sẽ không cần phải chuyển trã đến cho Bộ.

Trong một thông cáo truyền thông vào ngày 29 Tháng 6 năm 2016, Bộ Cộng đồng và Xã hội thông báo rằng việc miễn toàn bộ mức tiền cấp dưỡng con cái  dự kiến ​​sẽ tăng thu nhập hàng tháng của gần 19.000 gia đình, hầu hết là hộ cha mẹ đơn thân. Gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp xã hội sẽ nhận được trung bình $282 / tháng cho tiền trợ cấp trẻ em.

Những thay đổi mới về  chính sách bảo hiểm việc làm (EI)

Chính phủ liên bang đặt ra một số thay đổi lớn đối với chương trình bảo hiểm việc làm trong 2016-2017. Dưới đây là một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến bạn và gia đình của bạn:

(1) thời gian chờ đợi lãnh tiền từ 2 tuần giảm xuống còn 1 tuần

Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2017,  thời gian chờ đợi để được bắt đầu lãnh tiền thất nghiệp  được rút ngắn từ hai tuần đến một tuần. Đây là một sự thay đổi giúp cho những người thất nghiệp cần tiền có thể nhận được tiền nhanh hơn. .

(2) Hủy bỏ yêu cầu số giờ tiêu chuẩn cho người mới hay tái nhập vào thị trường lao động

Trước đây, những người mới xin lần đầu hay nghĩ làm quá lâu mới trở lại thị trường lao động sẽ cần ít nhất 910 giờ lao động mới đủ tiêu chuẩn xin tiền bảo hiểm EI. Bắt đầu từ 03 tháng 7 năm 2016, yêu cầu này sẽ được loại bỏ.  bất cứ  người nào xin tiền bảo hiểm loại thường trong một khu vực sẽ có cùng một tiêu chuẩn về số giờ tích lủy đòi hỏi trong vùng,  tùy vào mức thất nghiệp trong vùng nơi họ sinh sống mà số giờ tiêu chuẩn là từ 420 giờ đến 700 giờ lao động được bảo hiểm.

(3) gia hạn Chương trình thí điểm đi làm trong khi lãnh tiền bão hiễm lao động EI

Chính phủ sẽ gia hạn chương trình thi điểm cho những người đi làm trong lúc lãnh bảo hiểm  đến tháng 8 năm 2018, chương trình thí điểm này cho phép người đi làm trong lúc lãnh tiền có thể giữ 50 cent tiền bảo hiễm cho mỗi đô la tiền lương, lên đến tối đa là 90 phần trăm thu nhập hàng tuần của họ.

4) Một số Yêu cầu tìm việc được loại bỏ

Bắt đầu từ 03 tháng 7 năm 2016, một số yêu sách  tìm kiếm công việc bắt buộc sẽ bị hủy bỏ,  đó là quy tắc buộc công nhân phải di chuyển ra khỏi cộng đồng cư ngụ của họ để tìm việc và buộc họ phải nhận việc làm trả lương thấp hơn   sẽ được loại bỏ. Hầu hết các yêu cầu tìm kiếm công việc hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Công nhân phải tiếp tục lưu giữ thông tin những nỗ lực tìm kiếm công việc trong lúc lãnh tiền  EI, bao gồm cả những quảng cáo nhân dụng,  thông tin việc làm trên mạng trực tuyến, và ghi chú cá nhân về tìm việc.

Nhìn chung thì những thay đổi mới này có lợi cho người thất nghiệp để giúp cho họ nhận được tiền nhanh chóng hơn sau khi họ bị mất việc làm. Chương trình thí điểm cũng sẽ cho phép người lao động có thể gia tăng thu nhập với việc bán thời gian hoặc làm việc tạm thời trong khi họ tiếp tục nhận EI.

Tự động hóa quy trình xin tiền già

Theo sự công bố của ông Jean Yves Duclos, Bộ trưởng Bộ Gia đình, Trẻ em và Phát triển Xã hội vào ngày 31 tháng 10 năm 2016 cho biết chính phủ đơn giản hóa các thủ tục xin tiền già (OAS) để giúp những người cao niên đạt tiêu chuẩn được nhận tiền già tự động mà không cần phải nộp đơn xin.

Thông tin nhanh

Chương trình tiền già (OAS) là phúc lợi trụ cột đầu tiên của hệ thống thu nhập hưu trí của Canada.  Phúc lợi này cung cấp cho cao niên để ghi nhận sự đóng góp của họ cho nền kinh tế và xã hội Canada.

Ngoài tiền phúc lợi cơ bản OAS, chương trình cũng bao gồm các phúc lợi khác như tiền bù cho thu nhập thấp (GIS), Phụ cấp cho cao niên góa hay người phối ngẩu của người đang lãnh tiền già có mức thu nhập gia đình thấp.  Để hiện đại hóa và gạt bỏ rào cản tiện cho việc xin phúc lợi, chính phủ sẽ giản lược thủ tục hành chánh và tự động cấp tiền cho những cao niên đủ tiêu chuẩn lãnh tiền.

Tuyển sinh tự động những cao niên đạt tiêu chuẩn lảnh tiền già – giai đoạn 1 & 2

Giai đoạn 1

Giai đoạn 1 của quá trình tuyển sinh tự động cho tiền già bắt đầu vào tháng Tư năm 2013, hệ thống tài liệu sẻ thu thập các thông tin cá nhân của mổi dư dân vào năm đó đã ở Canada đủ 64 tuồi, đang lãnh tiền hưu trí Canada hay Quebec hoặc đã bỏ vào công quỷ hưu trên 40 năm và điạ chỉ thường trú của họ.

Sử dụng dữ liệu đã có sẵn trong Bộ, bao gồm cả ngày tháng năm sinh, địa chỉ hiện tại và số bảo hiểm an xin xã hội, giai đoạn 1 đã xử lý  khoảng 45 phần trăm của những người đạt tiêu chuẩn được lãnh tiền già được tự động cấp tiền già mà không cần nộp đơn xin.   

Giai đoạn 2

bắt đầu từ ngày 31 tháng 10 2016, giai đoạn 2 tiếp tục Giai đoạn 1 bằng cách mở rộng quá trình thu thập dử kiện cá nhân đủ tuổi 64, chưa nhận tiền hưu  CPP (Canada Pension Plan) hoặc QPP (Quebec Pension Plan) , nhưng đã tham gia đóng công quỷ hưu CPP hoặc QPP tương đương 40 năm trở lên, mức tiền đóng góp theo thu nhập trong và ngoài nước là hợp lệ theo quy trình khai thuế thu nhập ở Canada.

Qui trình tự động tuyển nhận sẽ loại bỏ rào cản cho nhiều người cao niên sống ở Canada đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp tiền tự động mà không cần nộp đơn xin.  Giai đoạn 2 áp dụng từ ngày 31 Tháng 10 năm 2016 dự đoán sẽ xử lý hơn 50 phần trăm của các hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được lãnh tiền già tự động.

Enter your keyword